Hyppää sisältöön

Kestävä energia

Edistämme uusiutuvan energian, vähähiilisyyden, hajautetun energiantuotannon ja älykkäiden energiaverkkojen kehittämistä.

Biokaasu

Olemme sitoutuneet edistämään Pirkanmaan kestävän energiatalouden toteutumista. Tavoitteenamme on edistää uusiutuvan energian, vähähiilisyyden, hajautetun energiantuotannon ja älykkäiden energiaverkkojen kehittämistä.

Pirkanmaan liitto ja ELY-keskus koordinoivat eri alojen toimijoista muodostuvaa maakunnallista biokaasuverkostoyhteisöä. Sen tavoitteena on tuottaa fossiilitonta kaasua sekä liikenteen että kiinteistöjen energiaratkaisujen tarpeisiin. Pirkabio-yhteisöön voivat liittyä kaikki toiminnasta kiinnostuneet tahot, jotka voivat osallistua myös vuosina 2020-2021 työstettävän biokaasutiekartan laadintaan.

Kaasua tuotetaan usein paikallisesti alueen omista maatalouden raaka-aineista. Se voidaan hyödyntää tuotantotilan oman energiatarpeen lisäksi esimerkiksi läheisten alueiden kaukolämpönä, kaasulaitoksen yhteyteen sijoitetulla liikennekaasun jakeluasemalla. Sitä voidaan myös nesteyttää kuljetettavaksi esimerkiksi raskaan liikenteen tarpeisiin sopiville solmukohtien tankkausasemille.

Kaasua voidaan tuottaa myös kotitalouksissa ja muussa toiminnassa syntyvästä biojätteestä sekä vedenpuhdistuslaitosten lietteistä. Biokaasutuotannon sivuvirtana syntyvää mädätejäännöstä voidaan hyödyntää edelleen esimerkiksi lannoitevalmisteiden raaka-aineena. Biokaasutuotanto linkittyykin vahvasti toimialat ylittävään kiertotaloustoimintaan.

Siirry tästä linkistä Pirkanmaan biokaasuverkoston – Pirkabion – sivustolle.

Pirkanmaan biokaasun nykytilasta ja biokaasun perusteista yleisemmin on kerrottu muun muassa Pirkanmaa & biokaasu -koosteessa.

Siirry Pirkanmaa & biokaasu -koosteeseen tästä linkistä.

Tuulienergia

Seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoa ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavoituksella. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden suunnittelu ja toteutus tarkentuu kuntien käynnistämien yleis- ja asemakaavaprosessien yhteydessä. Niihin pääsevät vaikuttamaan kaikki osalliset, joita kyseinen kaavahanke koskettaa.

Pirkanmaan nykyisen maakuntakaavan tuulivoima-alueet perustuvat vuonna 2012-2015 valmistuneisiin selvityksiin. Voimalakoko ja -tekniikka on kuitenkin kehittynyt paljon viime vuosien aikana, joten Pirkanmaan liitto on käynnistänyt uuden selvityksen, jossa määritetään nykyisille ja tulevaisuuden voimaloille sopivia sijainteja. Korkeammat voimalat yltävät parempiin tuuliolosuhteisiin, joten uusia sijainteja voi tulla kysymykseen. Toisaalta korkeammat voimalat vaativat enemmän tilaa ympärilleen, jolloin jokin aiemmin tunnistettu alue saattaa olla liian pieni seudullisen kokoluokan tuulivoimatuotannolle. Myös maankäytön ja mahdollisten esteiden (kuten tutkat ja suojaetäisyydet) osalta on tullut joitain muutoksia, jotka otetaan huomioon.

Nyt laadittavassa hankekokonaisuudessa edetään kolmessa vaiheessa. Ensin laaditaan tekninen sijaintiselvitys, jossa on tarkoituksena tunnistaa teknisesti seudulliseen tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet. Tämä selvitys valmistuu kevään 2021 aikana. Toisessa vaiheessa teknisesti toteutuskelpoisia alueita tarkastellaan yhteensovittaen muihin maankäytön tavoitteisiin. Tämän jälkeen kolmannessa vaiheessa laaditaan maisema-analyysejä erityisesti maisemavaikutuksiltaan herkiksi tunnistetuille alueille. Saatu materiaali toimii pohjana maakuntakaavoitustyölle, jonka yhteydessä tullaan käymään myös virallinen vaikutusprosessi.

Tuulivoimatuotannon mahdollistettavuus on riippuvainen sähköverkon siirtokapasiteetista. Pirkanmaalle onkin laadittu selvitys, jossa tarkastellaan verkon kehittämistarpeita tuulivoimatuotannon näkökulmasta. Erityisesti maakunnan luoteis- ja pohjoisosissa on tunnistettu kiireisimmät tarpeet sähköverkon kehittämiselle. Etelä-Pirkanmaan alueella verkon siirtokapasiteetti tulee vahvistumaan vuoteen 2029 mennessä jo suunniteltujen verkon kehittämishankkeiden ja investointien ansiosta.

Selvitys Pirkanmaan sähkönsiirtoverkon nykytilasta ja kehitystarpeista -raporttiin pääset tästä linkistä.

Vielä voimassa olevien tuulivoima-alueiden selvitysaineistoihin pääset tutustumaan täältä:

Siirry Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivustolle

Aurinkoenergia

Pirkanmaalla aurinkoenergian tuotantoa pyritään edistämään maakuntatasolla. Se otetaan huomioon kestävään energiaan liittyvissä strategioissa ja ympäristöohjelman toimenpiteissä. Myös Pirkanmaalla aurinkovoima on potentiaalinen ja alati enemmän hyödynnetty vaihtoehto perinteisemmille energiamuodoille. Aurinkovoimaa hyödyntävä teknologia on kehittynyt aimo harppauksin kuten tuulivoimakin.

Aurinkovoimatuotanto ei aiheuta useinkaan esimerkiksi tuulivoiman tavoin yhteensovittamisen tarvetta ja vaikutuksia ympäristöönsä. Laajempia tuotantoalueita on mielekästä sijoittaa jonkin aiemman maankäytön, kuten vanhojen jätetäyttöjen tai turvetuotantokenttien alueille. Siksi Pirkanmaalla ei ainakaan vielä ole nähty tarpeelliseksi osoittaa aurinkovoimalle erityisiä alueita maakuntakaavassa.

Keskeisimmät aurinkovoimatuotantoa ohjaavat kaavatasot ovat kuntien laatimat yleis- ja asemakaavat. Kaavamääräysten lisäksi kaava-alueiden ja rakennusten sijoittelulla voidaan edistää aurinkovoimapotentiaalin hyödyntämistä. Lisäksi voidaan edistää myös esimerkiksi maaperän ja vesistöjen energiaa lämmön ja viileän lähteenä.

Suurimmat aurinkovoimalat Pirkanmaalla sijoittuvat tällä hetkellä kahteen paikkaan. Toinen on Lempäälän energiaomavarainen Marjamäen yritysalue, jossa 13 000 paneelia tuottaa sähköä vuodessa 3 600 megawattituntia. Toinen on Tampereella Tarastenjärven Aurinkopuistossa. Siellä 1 520 paneelin sijoittamiseen on hyödynnetty vanhaa jätetäyttömäkeä. Tarasten vuosituotto on arviolta 355 000 kilowattituntia. Se vastaa noin 180 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkäyttöä.

Lisätietoja: