Hyppää sisältöön

Maankäytön nykytila ja muutokset

Seuraamme maakuntakaavan tavoitteiden toteutumista ja kaavassa tehtyjen valintojen vaikutuksia.

Kaavan toteutuneisuus

Pirkanmaan liitto seuraa maankäytön suunnittelun etenemistä ja muutoksia Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitetaan rakentamisen ja ympäristön kehittämisen suunnat tuleville vuosikymmenille. Tarkoituksena on seurata maakuntakaavan merkintöjen toteutumista tarkastelemalla kaavaa teemoittain.

Seuranta tehdään yleispiirteisellä tasolla käyttämällä apuna erilaisia paikkatietoaineistoja ja muita tietolähteitä. Seurannan tuloksena saadaan tietoa siitä, miten maakuntakaavassa esitetyt tavoitteet ja konkreettiset alueet sekä kohteet ovat rakentuneet, kehittyneet tai säilyneet. Seurannan perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä maakunnan kehityksen tilanteesta ja suunnasta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty vuonna 2017. Maakuntakaava on ohjeena, kun laaditaan tai muutetaan yleis- ja asemakaavaa tai tehdään toimenpiteitä alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on otettava maakuntakaava huomioon. Myös kaavan toteuttamista tulee edistää ja ottaa huomioon, ettei muilla toimenpiteillä vaikeuteta sitä.

Maankäytön muutokset

Pirkanmaan liitto selvittää rakentamattomien alueiden maankäytön muutosta Pirkanmaalla. Pirkanmaalla osoitetaan paikat, joissa rakentamattomat alueet ovat kartalla osoitettu sellaisella maakuntakaavamerkinnällä, joka toteutuessaan tarkoittaa metsien menetystä tai pellon ottamista rakentamiskäyttöön. Lisäksi työssä kuvataan maakuntakaavan toteutuneisuutta yhdyskuntarakenteen näkökulmasta Pirkanmaalla.

Työ perustuu paikkatietoaineistoihin ja niiden analysointiin. Muutosalueista halutaan tietää karkeasti sijainti, volyymi ja suuruusluokat. Pääasiassa muutoksesta kuvataan pinta-ala ja maankäyttöluokan muutos.

Työn tulosten perusteella ryhdytään arvioimaan, mitä muutokset tarkoittavat maakunnan kannalta. Tulokset lisäävät ymmärrystä ja varautumista seuraavan maakuntakaavan laadintaan. Pirkanmaan liiton roolina on ison kuvan ja laajan kokonaiskäsityksen muodostaminen. Nämä tarkastelut voidaan ottaa huomioon myös kuntien tulevissa maankäytön suunnitelmissa.

Taustalla on tarve ymmärtää ja muodostaa kokonaiskäsitys siitä, kuinka suurista alueellisista rakentamattomien alueiden muutoksista ja muutospaineista on kyse Pirkanmaalla. Ajatuksena on saada lisää tietoa ja muodostaa käsitys maakuntakaavoituksen tulevaisuuden linjoista.

Linkki Maankäytön muutosselvitykseen.

Lisätietoja: