Hyppää sisältöön

Asiakirjahinnasto

Tätä asiakirjahinnastoa sovelletaan Pirkanmaan liitossa.

Maksuttomat asiakirjat, todistukset ja tiedot

Julkisuuslain pykälän 34 ensimmäisen momentin mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun:
1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;
2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi;
3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse;
4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse;
5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Kohdan 5 mukaisia maksuttomia asiakirjoja ovat esimerkiksi:

  • pöytäkirjanote, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi
  • kuntalaissa säädetty luottamushenkilöiden oikeus saada tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina
  • asianomaista koskevat tiedot henkilörekisteristä, (jos pyydät omista tiedoistasi useampia jäljennöksiä, niistä voidaan periä maksu)

Seuraavista palvelussuhteeseen perustuvista asiakirjoista ei peritä maksua:

  • työtodistuksesta (1kpl)
  • palkkatodistuksesta tai
  • asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten

Asiakirjan antamisesta voi jättää maksun perimättä, jos tämä on liiton edun mukaista. Tällöin tulee arvioida, edistääkö maksun perimättä jättäminen tiedonkulkua ja mikä on haitta, joka paremmalla tiedonkululla voidaan välttää.

Maksulliset asiakirjat

A. Kiinteähintaiset asiakirjat

Oikeaksi todistettu pöytäkirjaote tai vastaava (ylimääräiset kopiot) 10 euroa.

B. Kopiomäärän perusteella maksulliset asiakirjat

Muista maksullisista asiakirjoista peritään maksu kopiohinnaston mukaisesti:

  • Mustavalkoinen kopio/tuloste A4 50 senttiä ja A3 1 euroa
  • Värillinen kopio/tuloste A4 1,50 euroa ja A3 3 euroa
  • Suurista väritulosteista peritään 40 euroa/m².

Asiakirjojen luovutus- ja lähetystavat sekä niistä perittävät maksut

Asiakirjojen noutaminen palvelupisteessä:

Asiakirjojen noudosta palvelupisteessä ei peritä lähetysmaksuja.

Asiakirjojen lähettäminen postitse ja maksu laskulla:

Asiakirjoja postitse lähetettäessä peritään jokaiselta lähetykseltä postimaksun lisäksi lähetysmaksu. Posti - ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä maksua.

Postimaksu: postimaksutaksan mukaisesti
Lähetyskulut, sisältää laskutuslisän: 8 euroa
Paperiaineistosta skannatun asiakirjan luovuttaminen sähköisenä:
toimenpidemaksu 4 euroa/skannaus, laskutuslisä 5 euroa

Tiedonhausta perittävät maksut

Tiedonhakumaksua peritään erityistoimenpiteitä vaativissa tietopyynnöissä, joissa asiakirjan haku ei ole mahdollista tavanomaisilla keinoilla. Maksu on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan.

Normaali tiedonhaku (työaika alle puoli tuntia): 25 euroa
Vaativa tiedonhaku (työaika puolesta tunnista kahteen tuntiin): 50 euroa
Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä vähemmän kuin 5 tuntia): 100 euroa

Perusmaksun lisäksi peritään asiakirjamaksut. Jos aineistoa käytetään tieteelliseen tutkimukseen, peritään maksu 50 prosentilla alennettuna. Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma.

Toimitusaika

Asiakirjan toimitusajasta on säädetty julkisuuslain pykälässä 14. Asiakirjat toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Poikkeuksellisten laajat ja vaikeasti löydettävät asiakirjapyynnöt käsitellään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos asiakkaalla on perustellusta syystä tarve kiireellisempään aikatauluun (esimerkiksi hakuajat), tulee hänen ilmoittaa toivomus pyyntöä tehdessään.