Hyppää sisältöön

Maakuntaohjelma

Pirkanmaa haluaa jatkossakin olla Suomen vetovoimaisimpia, uudistumiskykyisimpiä ja eteenpäin katsovimpia maakuntia.

Maakuntaohjelma on koko maakunnan yhteinen tulevaisuuskäsikirja. Pirkanmaan maakuntaohjelman tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ihmisille ja ympäristölle. Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty viisi missiota, jotka on muodostettu keskeisten tulevaisuushaasteiden ja Pirkanmaan erityisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta.

Valitsemissaan asioissa Pirkanmaa haluaa olla kansainvälinen suunnannäyttäjä. Missiot muodostavat maakuntaohjelman punaisen langan:

Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa

Elinkeinojen uudistuminen ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat innovaatioiden hyödyntämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Yhdessä tekeminen, ekosysteemit ja kansainvälisyys ovat jaetun arvonluontimme kulmakiviä. Näemme myös sivistyksen itseisarvon.

 • uudet osaamisyhdistelmät lisäävät TKI-toimintaa
 • uusiin ja uudistuviin työtehtäviin saadaan kyvykkäitä osaajia
 • Pirkanmaalla toimii aktiivisia, monitoimijaisia yhteiskehittämisen alustoja
 • sivistys ja avarakatseisuus lisäävät uteliaisuutta ja näkökulmien moninaisuutta
 • ennakointi ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen tehostuvat.

Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti

Pirkanmaalla toteutuu oikeudenmukainen kaksoissiirtymä vähäpäästöiseen, vihreään digitaaliseen talouteen. Maakunta hyödyntää valmistavan teollisuuden osaamistaan kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijänä ja ratkaisujen tuottajana.

 • kestävyydestä haetaan aktiivisesti uutta liiketoimintaa, investointeja ja työpaikkoja syntyy
 • kestävän kehityksen osaaminen lisääntyy
 • toiminnan vaikutusten arviointi tehostuu
 • ympäristökuormitus vähenee ja ympäristön tila paranee.

Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy

Pirkanmaalla välitetään ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista, ja edistetään ihmisten turvallisuutta,
yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Vireä kaupunki ja elävä maaseutu kylineen ovat molemmat tärkeä osa Pirkanmaata. Ihmisten toimeentulo, yhteisöjen moninaisuus, paikalliset resurssit ja omaehtoinen kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta.

 • pirkanmaalaisten kokemus arjen turvallisuudesta paranee
 • pirkanmaalaiset toimivat aktiivisesti lähiyhteisöissään
 • hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisy keventää palvelutarvetta
 • Pirkanmaa houkuttelee uutta toimeliaisuutta
 • luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy.

Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi

Toimivat, energiatehokkaat ja älykkäät liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat elämisen edellytykset eri puolilla Pirkanmaata, kontaktit alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisen saavutettavuuden. Hyvät yhteydet muodostavat kaupungeista ja maaseudusta jatkumon, ”tunnin Pirkanmaan”.

 • kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus kasvaa
 • ympäristökuormitus vähenee ja ympäristön tila paranee
 • liikenneköyhyys vähenee (tarkoittaa puuttuva mahdollisuutta arjen kannalta tärkeiden paikkojen
 • saavuttamiseen kohtuullisella vaivalla, ajankäytöllä ja kustannuksilla)
 • referenssikohteet tehostavat vientiä ja kansainvälistä yhteistyötä
 • koko Pirkanmaa houkuttelee uusia asukkaita ja uutta toimeliaisuutta

Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä

Nostamme rohkeasti esiin omaleimaisuuttamme ja paikallisia erityisyyksiämme. Houkuttelemme kansainvälisiä osaajia ja pidämme heistä kiinni. Teemme laadukasta yhteistyötä osana kansainvälisiä verkostoja ja kehitämme näin myös omaa ajatteluamme. Näemme että kulttuurinen moninaisuus vahvistaa ja uudistaa Pirkanmaata.

• verkottunut arvonluonti vahvistuu ja vienti monipuolistuu
• Pirkanmaan osaamiskärjet terävöityvät
• kansainvälisten investointien ja rahoituksen määrä kasvaa
• työntekijöiden saatavuus paranee ja maakunnan osaamispohja laajenee
• vaikutamme vahvemmin kansainväliseen päätöksentekoon


Maakuntaohjelma sisältää myös Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian, jolla linjataan innovaatiokehittämistä Pirkanmaalla. Lue lisää Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiasta tämän linkin takaa.


Mistä löytyvät menestyksen eväät lähivuosille ja siitä eteenpäin?

Yksi ilmeinen vastaus on muutosjoustavuus eli resilienssi. Se tarkoittaa yksinkertaisesti kykyä luovia muutoksissa ja selviytyä niistä aiempaa vahvempana.

Toinen vastaus on pitkäjänteinen kehitystyö. Pirkanmaalla uudet avaukset perustuvat maakunnassa jo olemassa oleviin, hyödyntämiskelpoisiin osaamisiin, tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän pitkän ajan kuluessa rakentuneisiin vahvuusaloihin ja niiden arvioituihin tulevaisuuden näkymiin.

Kolmas vastaus on ekosysteemit. Maailmassa, jossa muutosilmiöt kietoutuvat toisiinsa ja aiheuttavat monimutkaisia ”ilkeitä ongelmia”, eivät yksittäisten toimijoiden kyvyt ja toimivaltuudet, erillisprojektit ja osaratkaisut tuota haluttuja vaikutuksia. Niiden sijaan tarvitaan yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita ja eri toimijoiden toisiaan täydentävien kykyjen ja resurssien tuomista yhteen.

Neljäs iso teema on kestävyys. Olemme ymmärtäneet, että ihmistoiminnalla on tietyt rajat, joista osan asettaa planeettaamme kantokyky (ilmasto, vesistöt, muut eliölajit) ja osan puolestaan muut ihmiset: emme voi toiminnallamme riistää toisten emmekä jälkeemme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvinvointiin.

Tutustu Pirkanmaan maakuntaohjelmaan 2022-2025.

 • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

  Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.