Hyppää sisältöön

Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Pirkanmaa erottuu älykkäästi alueilla, jotka houkuttelevat osaajia ja rahoitusta ja joissa kannattaa rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia.

Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin edellyttämä aluekehitystä korostava tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan strategia. Älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) toimii välineenä, jolla suunnataan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusta ja lisätään vaikuttavuutta Euroopan unionin, kansallisen ja alueellisen tason toimien kesken.

Vaikka älykkään erikoistumisen idea on lähtöisin EU-tasolta, se on tärkeä osa paikallista, alueellista ja kansallista tavoitteenasettelua ja kehittämistä. Pirkanmaalla sen tavoitteiksi on asetettu teollisuuden kestävä uudistuminen ja palveluiden digiloikka.

Pirkanmaalla älykäs erikoistuminen on seurausta maakunnan pitkästä historiasta valmistavan teollisuuden ydinalueena ja siihen liittyneestä kaupungistumis- ja osaamisen kasautumiskehityksestä. Tietoisilla valinnoilla on terävöitetty ja suunnattu erikoistumista. Olennainen perusta on maakunnan monipuolinen, kärkialansa tunteva sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa toimiva tiede- ja koulutusyhteisö.

Älykkään erikoistumisen sisältökärjet Pirkanmaalla

Älykkään erikoistumisen strategian avulla suunnataan EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, rakennetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja vahvistetaan niihin liittyvää osaamista.

Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros

Pirkanmaa pyrkii kohti hiilineutraalia, fossiilisista energialähteistä riippumatonta taloutta ja tulevaisuutta. Käytämme osaamistamme ja teknologioitamme tätä tavoitetta edistävien, kansainvälisesti kilpailukykyisten ja levityskelpoisten ratkaisujen, konseptien ja tuotteiden jalostamiseen. Tavoittelemme johtavaa roolia ilmastopäästöjään tehokkaasti vähentävän, vastuullisen teollisuuden osaajana ja kehittäjänä – positiivisen kädenjäljen jättäjänä.

Älykkäät ja kestävät yhdyskunnat

Pirkanmaa vahvistaa asemiaan teknisen infrastruktuurin (liikenne, rakennukset, energia, jäte- ja vesihuolto) älyominaisuuksien kehittäjänä, käyttöönottajana ja liikekumppanina. Ytimenä on tehokkaampi, toimivampi, ympäristöystävällisempi ja turvallisempi infra. Tekniseen osaamiseensa, kuten datan ja sensorien hyödyntämiseen Pirkanmaa liittää digitalisoituvan yhteiskunnan hallinnointia, demokratiaa ja osallisuutta uudistavan kehittämisnäkemyksen, jolla synnytetään tulevaisuuden sosiaalisesti ja ekologisesti fiksuja yhteisöjä eriarvoisuutta torjuen.

Hyvinvoinnin teknologiat ja palvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin teknologia- ja palveluratkaisujen pitkäaikaisena ja ansioituneena osaajana Pirkanmaa keskittyy jalostamaan käyttäjien tarpeisiin vastaavia äly- ja huipputuotteita, -palveluja ja -hoitokonsepteja. Edistyneiden hoitojen, ihmisen varaosien ja keinoaistien kaltaisiin, teknologiaintensiivisiin huippualoihinsa Pirkanmaa yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelujen monialaisen verkostomaisen ja asiakkaan tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavan ja osallisuutta vahvistavan toteutustavan sekä tätä tukevan digitalisaation ja innovaatiotoiminnan.

Kulttuuri ja digitaalinen elämystalous

Pirkanmaan omintakeinen, elinvoimainen ja elämyksellinen kulttuurielämä lisää asukkaiden hyvinvointia ja vetoaa myös matkailijoihin. Maakuntamme luovan alan produktioiden, tuotteiden ja palvelujen syntyä, kehitystä ja saavutettavuutta tukee erinomaisen vahva ja monipuolinen ekosysteemi. Siihen kuuluu suurten institutionaalisten toimijoiden lisäksi esimerkiksi erikoistunutta studio-, AV- ja tehostetekniikan osaamista sekä mittava pelialan keskittymä.

Maakuntaohjelmaan on määritelty yhteisesti viisi kehittämistehtävää eli missiota, jotka asettavat suunnan, jota kohti Pirkanmaalla pyritään tulevien vuosien aikana:

  • Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa
  • Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti
  • Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy
  • Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi
  • Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä

Nostamme rohkeasti esiin omaleimaisuuttamme ja paikallisia erityisyyksiämme. Houkuttelemme kansainvälisiä osaajia ja pidämme heistä kiinni. Teemme laadukasta yhteistyötä osana kansainvälisiä verkostoja ja kehitämme näin myös omaa ajatteluamme. Näemme että kulttuurinen moninaisuus vahvistaa ja uudistaa Pirkanmaata.

Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa toteutetaan useiden eri ohjelmien, toteuttajatahojen ja rahoitusmuotojen yhteistyönä. Sen toteutumista seurataan innovaatiotoiminnan tilannekuvalla, joka tuotetaan ja pidetään ajantasaisena yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Älykkään erikoistumisen strategia sisältyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan, joka on uudistettu marraskuussa 2021.

Lisätietoja:

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.