Hyppää sisältöön

Maakuntaohjelma vie Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista tulevaisuutta

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Maakuntaohjelma vahvistaa samansuuntaista toimintaa ja yhteistä kehittämisnäkemystä Pirkanmaalla.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022-2025. Maakuntaohjelma vahvistaa samansuuntaista toimintaa ja yhteistä kehittämisnäkemystä Pirkanmaalla. Maakuntaohjelma ja älykkään erikostumisen strategia suuntaavat aluekehitysrahoitusta ja hanketoteutuksia.

Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategia sisältyy maakuntaohjelmaan. Sen teemoja ovat vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros, älykkäät ja kestävät yhdyskunnat, hyvinvoinnin teknologiat ja palvelut sekä kulttuuri ja digitaalinen elämystalous.

Älykkään erikoistumisen strategian avulla suunnataan EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, rakennetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja vahvistetaan niihin liittyvää osaamista.

VISIO
Tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ihmisille ja luonnolle välkysti, ehyesti, kestävästi ja saavutettavasti. 

MISSIOT
Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti.
Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy.
Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä.
Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi.
Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa.

ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN KÄRJET
Hyvinvoinnin teknologiat ja palvelut.
Kulttuuri ja digitaalinen elämystalous.
Älykkäät ja kestävät yhdyskunnat.
Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros.

Maakuntaohjelmassa on viisi tehtävää

Maakuntaohjelmaan on määritelty yhteisesti viisi kehittämistehtävää. Ne asettavat suunnan, jota kohti Pirkanmaalla pyritään tulevien vuosien aikana.

Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa

Yliopistomaakunnassa elinkeinojen uudistuminen ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat innovaatioiden hyödyntämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Yhdessä tekeminen, ekosysteemit ja kansainvälisyys ovat jaetun arvonluontimme kulmakiviä. Näemme myös sivistyksen itseisarvon. Maakunta katsoo tulevaisuuteen, ja tätä kykyä vahvistetaan määrätietoisesti.

Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti

Pirkanmaalla toteutuu oikeudenmukainen kaksoissiirtymä vähäpäästöiseen, vihreään digitaaliseen talouteen. Maakunta hyödyntää valmistavan teollisuuden osaamistaan kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijänä ja ratkaisujen tuottajana. Liiketoiminnallamme on positiivinen kädenjälki, ja vastuullisuus tuo myös uutta työtä ja investointeja alueelle.

Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy

Pirkanmaalla välitetään ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista, ja edistetään ihmisten turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Vireä kaupunki ja elävä maaseutu kylineen ovat molemmat tärkeä osa Pirkanmaata. Ihmisten toimeentulo, yhteisöjen moninaisuus, paikalliset resurssit ja omaehtoinen kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta. Ihmisten hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut, joita myös järjestöt ja muu vapaa kansalaistoiminta täydentävät.

Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi

Toimivat, energiatehokkaat ja älykkäät liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat elämisen edellytykset eri puolilla Pirkanmaata, kontaktit alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisen saavutettavuuden. Hyvät yhteydet muodostavat kaupungeista ja maaseudusta jatkumon, ”tunnin Pirkanmaan”. Pirkanmaa hakee kestävää kasvua tarjoamalla monimuotoisia ja terveellisiä ympäristöjä asumiselle ja yrittämiselle.

Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä

Nostamme rohkeasti esiin omaleimaisuuttamme ja paikallisia erityisyyksiämme. Houkuttelemme kansainvälisiä osaajia ja pidämme heistä kiinni. Teemme laadukasta yhteistyötä osana kansainvälisiä verkostoja ja kehitämme näin myös omaa ajatteluamme. Näemme että kulttuurinen moninaisuus vahvistaa ja uudistaa Pirkanmaata. Pirkanmaa tarjoaa myös autenttisia, laadukkaasti tuotteistettuja matkailuelämyksiä kaikille alueelle saapujille.

Mikä on maakuntaohjelma:

  • Maakuntaohjelmat laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain. Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan ja ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto.
  • Maakuntaohjelma kattaa maakunnan pitkän aikavälin kehittämistavoitteet ja kehittämistoimenpiteet lähivuosille.
  • Sen sisällä on myös älykkään erikoistumisen strategia, joka on EU:n edellyttämä, alueellisia tutkimus- ja innovaatiovahvuuksia ja niiden liiketoiminnallista hyödyntämistä koskeva tarkastelu.
  • Maakuntaohjelma vahvistaa maakunnan toimijoiden samansuuntaista toimintaa ja yhteistä kehittämisnäkemystä. Maakuntaohjelma ja älykkään erikostumisen strategia suuntaavat aluekehitysrahoitusta ja hanketoteutuksia
  • Taustalla on tietoprosessi, asiantuntijahaastattelut, webinaari ja verkkotyöpajat. Luonnos ympäristöselostuksineen oli palautekierroksella ja julkisesti nähtävänä 11.10. – 4.11.2021.
  • Viisi kehittämistehtävää eli missiota. Missioiden tärkeyttä perustellaan ohjelmassa hyötytavoitteilla ja osoitetaan toteutumista kohti vieviä toimenpide-esimerkkejä. Ohjelmaa on tarkoitus täydentää sen toteutumista todentavilla seurantamittareilla.

Lisätiedot:

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.

Pirkanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 tämän linkin takaa.

Pirkanmaan maakuntaohjelman ympäristöselostus tämän linkin takaa.

Kaikki artikkelit