Hyppää sisältöön

Kohti maakuntakaavan päivitystä

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaalla tulee olla edellytykset vastata kasvavan maakunnan energiatarpeisiin. Kestävä tulevaisuus edellyttää myös ainutlaatuisen pirkanmaalaisen luonnon vaalimista nyt ja jatkossa.

Pirkanmaa on - ja haluaa myös jatkossakin olla - yksi Suomen vetovoimaisimmista, uudistumiskykyisimmistä ja eteenpäin katsovimmista maakunnista. Tämä tavoite on sanoitettu maakuntaohjelmassa missioiksi, jotka painottavat osaamisen merkitystä, liiketoiminnan vastuullista kasvua, syrjäytymisen ehkäisemistä, kestävää arkea sekä kansainvälistä vahvistumista.

Jotta tämä kaikki voidaan saavuttaa, tulee Pirkanmaalla olla edellytykset vastata kasvavan maakunnan energiatarpeisiin. Yhtä lailla kestävä tulevaisuus edellyttää ainutlaatuisen pirkanmaalaisen luonnon vaalimista nyt ja jatkossa.

Maakuntaohjelman aisaparina maakunnan liitto laatii maakuntakaavan, joka osoittaa keskeiset maakunnan kehittämistarpeet maankäytön varauksina. Maakuntakaavan tehtävä­nä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koske­via maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen päätök­sentekoon.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on hyväksytty vuonna 2017. Tämä maakuntakaava on isoilta linjoiltaan yhä ajankohtainen, joten maakuntavaltuusto on päättänyt päivittää sitä vain tiettyjen teemojen osalta. Tällainen teemakohtainen päivitys on nimeltään vaihemaakuntakaava.

Nyt laadittavan vaihemaakuntakaavan tavoitteena on:

  • tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa, sekä
  • vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Pirkanmaalle laaditaan Suomen ensimmäistä alueellista luonnon monimuotoisuusohjelmaa. On luontevaa, että monimuotoisuusteemaa tarkastellaan myös osana maakuntakaavoitusta. Ymmärrys luontokadon maailmanlaajuisesta merkityksestä ilmastonmuutoksen rinnalla on vahvistunut. Lisäksi samaan aikaan vaihemaakuntakaavan kanssa laaditaan Pirkanmaalle uutta energiastrategiaa. Kaavoituksen ja strategiatyön on tarkoitus edetä rinnakkain toisiaan täydentäen ja tukien.

Maakuntakaavan laadinta jakautuu erilaisiin työvaiheisiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistuttua laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja varmistetaan niiden osalta tarvittava yhteistyö niin viranomaisten kuin muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelu tähtää kaavaluonnokseen, joka on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuodesta 2023. Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus saataisiin valmiiksi vielä vuonna 2023 ja maakuntavaltuusto voisi hyväksyä vaihemaakuntakaavan kesällä 2024.

Alueiden käytön suunnittelussa on tavoitteena toimia avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Nyt nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä aiheita Pirkanmaan vaihemaakuntakaavassa käsitellään ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta juhannukseen asti.

Kaikkeen materiaaliin ja työn etenemiseen läpi koko prosessin pääsee tutustumaan tämän linkin takaa.

Toivomme laajasti monipuolista palautetta niin suunnittelun lähtökohdista kuin tulevista varsinaisista kaavamateriaaleista. Jos varsinaiseen kaavatyöhön palautteen antaminen tuntuu haastavalta, voit vaikuttaa suunnittelusisältöihin myös osallistumalla tiedon kartuttamiseen.

Seuraa Pirkanmaan liiton some-tilejä ja osallistu kampanjaan kuvaamalla lempikohteesi Pirkanmaan luonnossa. Näin saamme myös suunnittelun tueksi tärkeää tietoa asukkaille merkityksellisistä luontokohteista. Kirjaudu Instagramiin ja etsi tiesi Pirkanmaan liiton tilille esimerkiksi tämän linkin kautta.

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit