Hyppää sisältöön

Pirkanmaalla käynnistyi vaihemaakuntakaavatyö, uusi EU-ohjelmakausi ja matka kohti digitaalista vihreää siirtymää

| Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Viime vuoden tuloksia ja tilinpäätöstä käsiteltiin maanantaina 30.5. kokoontuneessa Pirkanmaan liiton maakuntavaltuustossa. Kokouksessa jätettiin kolme maakuntavaltuustoaloitetta.

Pirkanmaa oli viime vuonna monella tapaa isojen avausten lähtötelineissä. Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto käynnisti syksyllä vaihemaakuntakaavan laadinnan ja hyväksyi EU:n ja kansallista rahoitusta toteuttavan Pirkanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022–2025. Tärkeä vuoden aikana tehty avaus oli Pirkanmaan digitaalisen kompassin valmistelu. Jälkimmäisellä tullaan vauhdittamaan digitaalista siirtymää ja tehostetaan siirtymän onnistumista tukevaa politiikkaa.

Kunnallisvaalien jälkeen Pirkanmaan liitto sai uudet toimielimet: maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan. Uusi maakuntahallitus sai heti ensimmäisessä kokouksessaan tehtäväksi käynnistää uuden maakuntajohtajan ja aluekehitysjohtajan rekrytoinnin. Molemmat valinnat tehtiin marraskuussa. Eläkkeelle jääneen maakuntajohtaja Esa Halmeen seuraajaksi valittiin tällöin maakuntavaltuustossa Anna-Mari Ahonen. Aluekehitysjohtajaksi maakuntahallitus valitsi Matti Lipsasen.

Viime vuoden tuloksia ja tilinpäätöstä käsiteltiin maanantaina 30.5. kokoontuneessa Pirkanmaan liiton maakuntavaltuustossa.

Maakuntavaltuusto merkitsi Pirkanmaan liiton vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2021. Maakuntavaltuusto myönsi vastuuvapauden liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1-31.12.2021.

Kokouksessa jätettiin kolme maakuntavaltuustoaloitetta:

Kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmä: Maakunnan varmistettava maakuntatasoinen kriisivalmius sekä huoltovarmuus

Kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmä: Ikäihmisille digineuvontaa

Keskustan maakuntavaltuustoryhmä: Koulutusta kehittämishankkeista elinvoimakunnan rahoituksen tukemiseksi

Maakuntaohjelmalla kestävyyttä ja vastuullisuutta

Maakuntavaltuustossa hyväksytty Pirkanmaan maakuntaohjelma linjaa maakunnan kehittämistä viidellä alueen toimijoille yhteisellä kehittämistavoitteella eli missiolla. Vahva näkökulma ohjelmassa on kestävyyden ja vastuullisuuden yhdistäminen uudistushakuiseen kehitystyöhön.

Maakuntaohjelman missiot ovat:

 • Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa
 • Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti
 • Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy
 • Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi
 • Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä

Maakuntaohjelmaan sisältyvät myös uudistetut älykkään erikostumisen strategiakärjet, jotka perustuvat maakunnan tutkimus- ja elinkeinovahvuuksiin. Ne liittävät Pirkanmaata eurooppalaisiin kumppanuuksiin ja resurssilähteisiin. Näissäkin kestävyys on vahvasti läpikulkevana juonteena.

Katso Pirkanmaan maakuntaohjelma tämän linkin takaa.

Hankemaailmassa oli vilkas vuosi

Uusi alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 - Uudistuva ja osaava Suomi – alkoi viime vuonna - hakujen avautuminen tapahtui vasta toukokuussa 2022. Tähän kokonaisuuteen kuului myös Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellinen valmistelu.

Koronaelvytystä varten Pirkanmaan liitolle osoitettiin lisärahoitusta mm. REACT-EU-välineestä ja maakunnalla oli käytettävissään yli 10 miljoonaa euroa kehittämishankerahoitusta. Vuosi olikin alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen osalta työntäyteinen.

Eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa nostettakoon esimerkiksi S34Growth-, InnoHEIs- ja TracS3-hankkeet. Niissä on ollut keskiössä uusien aluerajat ylittävien, innovatiivisten yhteistyömekanismien rakentaminen esimerkiksi valmistavan teollisuuden, älykkään kaupunkikehityksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yliopistojen TKI-infrastruktuureiden muodostamissa ekosysteemeissä.

Tavoitteena on hyödyntää EU:n tulevat investoinnit kestävään ja digitaaliseen teknologiaan ja uusien toimintamallien laajaan käyttöönottoon, mikä voi Pirkanmaalle merkitä miljardiluokan uusia liiketoiminta- ja kehittämismahdollisuuksia. Hankkeet ovat mahdollistaneet kansainvälisen yhteistyön kautta oppimisen ja vaikuttamisen eurooppalaiseen päätöksentekoon.

Pirkanmaan liitto vastasi viime vuonna hyvinvointialuevalmisteluun linkittyvien Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) ja Kohti maakunnallista sotea (Komas) -hankkeiden hallinnoinnista.

Komas-hanke päättyi vuoden lopussa ja siirtyi sisältöineen uudelle Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tällä hankerahoituksella tehtiin kuntien yhteistä ICT- sekä hyvinvointialueen rakennevalmistelua. ICT-valmistelu kytkeytyi tiiviisti sote-palvelujen kehittämiseen ja se muodosti suurimman osuuden hankkeen budjetista. Hanketoimiston vastuulla oli sote-palveluiden ja rakenneuudistuksen valtionosuushankkeiden hallinnointi, seuranta ja raportointi. PirSOTE-hanke siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Lisäksi Pirkanmaan liitolle osoitettiin kestävän kaupunkikehityksen kansallinen koordinaatio, jossa tavoitteena on tehdä osallistuvista yliopistokaupunkiseuduista ekosysteemisopimuksen mukaisesti maailmanluokan kokeilu- ja innovaatioympäristöjä. Sopimusten toteuttaminen ja hankkeet alkavat laajemmin vuonna 2022.

Pirkanmaan liitto käynnisti yhdessä Business Tampereen ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla -hankkeen.  Hankkeen avulla pyritään rakentamaan Pirkanmaalle allianssimaista toimintatapaa ennakointityön edistämiseksi, jotta tulevaisuustietoa voitaisiin tuottaa strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi niin julkisen sektorin toimijoille kuin myös yrityksille.

Verkosto- ja kehittämistyö mahdollistui korona-aikanakin

Pirkanmaan liiton työtä määrittää vahva verkostomaisuus, sekä kansallisella että kansainvälisellä kentällä. Pirkanmaa tekee yhteistyötä maakuntien välisissä teemoissa ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja erityisesti maakunnallisessa ja kansallisessa edunvalvonnassa. Koronarajoitusten aikana monet yhteistyö- ja edunvalvontaprosessit on pystytty hoitamaan niiden vaarantumatta uusilla monimuotoisilla työtavoilla.

Pirkanmaalla ymmärretään ympäristö- ja ilmastoasioiden painoarvo alueen kehittämisessä. Maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaosto käsitteli vuoden mittaan useita päästövähennyksiä edistäviä ja ympäristön tilaa parantavia avauksia, kuten maakunnallisen hiilineutraalisuustyön toimeenpano ja kestäviä energiamuotoja koskevat selvitykset.

Lisätietoa Pirkanmaan liiton moninaisesta tehtäväkentästä:

Pirkanmaan liitto ja päätöksenteko

Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu

Pirkanmaan liitto rahoittajana

Pirkanmaan liiton ajankohtaisia tiedotteita, tapahtumia ja rahoitushakuja

Pirkanmaan sote-uudistuksen (PirSOTE) -hankesivut

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava: Elonkirjo ja energia -verkkosivut

Mikä on Pirkanmaan liitto:

 • Pirkanmaan liitto on kuntayhtymä, jonka toiminta-alue on koko 23 kunnan laajuinen maakunta.
 • Pirkanmaan liiton tehtäväkenttään kuuluvat maakunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta, aluekehittäminen, alueidenkäytön suunnittelu, innovaatio- ja tulevaisuustyö. Tehtäviä voi kiteyttää kolmella sanalla: käynnistäjä, toimija ja rahoittaja.
 • Suunnittelemme ja osoitamme maankäytön ratkaisuja laajalla yhteistyöllä valmistellulla maakuntakaavalla.
 • Ideoimme verkostoissa näkökulmia, joilla korkeakoulut, julkiset toimijat ja yritykset löytävät uusia vahvuuksia.
 • Käynnistämme itse kansallisia tai kansainvälisiä hankkeita, joiden avulla maakuntaa kehitetään. Myönnämme rahoitusta hankkeille.
 • Neutraalina maakunnallisena toimijana mahdollistamme erilaisia kokoontumisia ja isojen koko maakunnan kattavien hankkeiden eteenpäin menoa. Lisäksi selvitämme ja koostamme tietoa maakunnan eri toimijoiden käyttöön.
 • Tarjoamme laaja-alaista asiantuntijuutta, yhteistyöfoorumeita, työkaluja ja alustoja yhteisen tahtotilan muodostamista varten. Kannustamme koko maakuntaa muutosvalmiuteen ja ennakkoluulottomaan ajatteluun.
 • Valvomme maakunnan etua sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
 • Viemme Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit