Hyppää sisältöön

Maakuntavaltuusto: Kestävästi elinvoimaisen tulevaisuuden tekeminen kiteytyi Pirkanmaan liiton tahtotilaksi

| Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Maakuntavaltuusto hyväksyi 23.3. Pirkanmaan liiton tilinpäätöksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Pirkanmaan liiton työssä nousivat koronavuoden keskellä entistä vahvemmin esiin ympäristö, ilmastonmuutos ja niihin liittyvät uudet avaukset.

EU-ohjelmavalmistelussa kiinnitetään huomiota digitaaliseen ja vastuulliseen tulevaisuuteen. Ilmastotyö linkittyy myös edunvalvontaan, jossa keskeisenä kärkenä oli Suomen pääradan kehittäminen. Viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista tulevaisuutta.

Edunvalvonnassa kärkinä olivat Pirkanmaan tavoitteiden edistäminen hallitusohjelmaan ja valtion vuoden 2021 talousarvioon, pääradan (liityntäyhteyksineen) suunnitteluvalmiuden edistäminen osana TEN-T -ydinverkkokäytävää, valtatien 3 yhteysvälin Tampere-Vaasa ja valtatien 9 Tampere-Orivesi investointien edistäminen, Siltasopimukseen kirjattujen toimien toteutuksen tukeminen ja Läntisen Suomen maakuntien yhteisten tavoitteiden edistäminen.

Pirkanmaan liitto tekee ilmastotyötä vahvasti verkostoituneena. CANEMURE-hankkeessa kuntien työvälineeksi laadittiin Hiilineutraali Pirkanmaa -tiekartta. EU:n rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu kiinnitti huomiota entistä enemmän ilmastokysymyksiin. Pirkanmaan ekologinen transitio -yhteiskehittämisprosessi etsi keinoja ekologisen murroksen läpiviemiseen. Maakuntahallituksella on niin ikään oma ympäristö- ja ilmastojaosto.

Kestävyysteemainen kehittäminen sekä resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistäminen ovat esillä maakuntaohjelman ja siihen sisältyvän älykkään erikoistumisen strategian kuten myös maakunnallisen ympäristöohjelman valinnoissa.

Pirkanmaan liitossa toteutettavat EU-hankkeet tukevat myös innovaatiopolitiikan kehittämistä ja suuntaamista. Tällaisia teemoja ovat mm. yritysten ja korkeakoulujen yhteistyörajapinnat, teollisuuden digitalisaation edistäminen, julkisten hankintojen hyödyntäminen innovaatioiden edistämisessä ja vastuullisen innovaatiotoiminnan periaatteiden kehittäminen. Vuonna 2020 käynnissä olevia kehittämishankkeita olivat InnoHEIs, TracS3, iBuy, InnoBridge, MARIE, Co-Change ja TetRRIS.

Pirkanmaan liiton hankkeisiin voi tutustua tämän linkin takaa.

Liikennejärjestelmiin vaikuttamista

Pirkanmaan liitto edisti maakuntakaavan toteutumista muun muassa antamalla lainsäädäntöön pohjautuvia lausuntoja kuntien yleiskaavoista ja merkittävimmistä asemakaavoista, ympäristövaikutusten arviointiohjelmista ja -suunnitelmista, tie- ja kunnallisteknisistä suunnitelmista, virkistysalue- ja suojelukysymyksistä sekä maa-ainesten ottosuunnitelmista.

Lisäksi Pirkanmaan liitto antoi valmisteilla oleviin maankäytön ja liikenteen aihealueen lakimuutoksiin liittyviä lausuntoja. Keskeisimpiä käynnissä olevia lainsäädäntöprosesseja vuonna 2020 olivat maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu.

Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia valmistui vuoden 2020 loppupuolella ja se hyväksyttiin kaikissa alueen (Pirkanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Satakunta) maakuntahallituksissa. Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia on kuuden maakunnan yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä.

Liityntäpysäköinnin kehittäminen on yksi pirkanmaalaisen liikennejärjestelmäyhteistyön kärkiä. Pirkanmaan liitto sai yhdessä Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kanssa ympäristöministeriön hankerahoitusta liityntäpysäköinnin kehittämishankkeelle.

Hankkeessa luotiin selkeä toimintamalli julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöstä liityntäpysäköinnin kehittämiseksi. Mallikohteiden ja jo saatujen kokemusten pohjalta koostettiin erilaisiin kohteisiin käyttökelpoinen toimintamalli siitä, miten voidaan edetä, kun kunta tunnistaa potentiaalisen liityntäpysäköintikohteen yksityisessä omistuksessa tai käytössä olevalla paikalla.

Sote-uudistuksen hanketoimistona

Viime vuoden aikana Pirkanmaan liitto toimi sote-uudistuksen hanketoimistona. Käynnissä oli kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) hanketta; Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE) ja kohti maakunnallista sotea -hanke (KOMAS).

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeella luodaan nykyisistä terveyskeskuksista uudenlainen monialainen ja runsaammin sosiaalihuollon palveluja tarjoava toimintamalli.

Katso lisätietoa Pirkanmaan sote-uudistuksen sivuilta.

Maakuntavaltuusto hyväksyi tiistaina 23.3. pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan liiton tilinpäätöksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020. Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi viime vuoden tilintarkastuskertomuksen. Maakuntavaltuusto myönsi vastuuvapauden liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Kokous pidettiin etäyhteyksin.

Kokouksessa jätetyt maakuntavaltuustoaloitteet

Vihreä maakuntavaltuustoryhmä: Pirkanmaan maakuntakaavan päivittäminen vastaamaan HINKU-tavoitteita ja biodiversiteettikadon ehkäisytarvetta

Keskustan maakuntavaltuustoryhmä: Pirkanmaan alempiasteinen tieverkosto kuntoon

Tietoa Pirkanmaan liiton toiminnasta

Pirkanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on luettavissa tämän linkin takaa.

Siirry Pirkanmaan liitto ja päätöksenteko -sivulle tästä.

Siirry Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu -sivulle tästä.

Siirry Pirkanmaan liitto rahoittajana -sivulle tästä.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Pirkanmaan sote-uudistus:

Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, p. 050 329 7166
Muutosjohtaja Jukka Alasentie, p. 0500 733 620

Kaikki artikkelit