Hyppää sisältöön

Ilmastokevät: Maakuntakaavalla otetaan kantaa tuulienergiatuotannon mahdollisuuksiin

| Blogi, Ympäristö ja ilmasto

Tämänkertaisessa Ilmastokevät-blogikirjoituksessa kerrotaan tarkemmin tuulienergiaan liittyvistä näkökulmista maakunnan suunnittelun tasolla.

Kuten edellisessä Ilmastokevät-blogissa todettiin, Pirkanmaan energiastrategialla pyritään turvaamaan energiajärjestelmän toiminta- ja huoltovarmuus samalla, kun se edistää maakuntamme ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Maakuntakaava on yksi tärkeä väline tämän toteuttamisessa.

Pirkanmaan liitto on tyytyväinen Elonkirjo ja energia -vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta runsaasta palautteesta, jossa otettiin kantaa myös tuulienergiaan. Asukkaiden, viranomaisten ja toimijoiden kanssa yhdessä laadittavan maakuntakaavan tehtävänä on välittää sekä maakunnan strategisia että valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita yksityiskohtaisempaan maankäytön suunnitteluun.

Koska maakuntakaava on yleispiirteinen ja koko maakuntaa koskeva pitkän aikajänteen suunnitelma, tullaan hankekohtaiset vaikutukset arvioimaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja tuulienergiarakentamisen edellyttämän osayleiskaavan selvitysten kautta kulloisenkin hankkeen ollessa ajankohtainen. Vasta tässä vaiheessa pystytään aidosti tarkastelemaan voimalapaikkojen sijoittumista ja laatimaan vaihtoehtotarkasteluja erilaisille voimalamäärille ja näiden vaikutuksille ympäristöönsä. Tässä vaiheessa määritellään myös hyväksyttävät etäisyydet asutukseen muun muassa melu- ja välkevaikutusten osalta kun tiedetään tarkemmin, minkälaisia voimaloita alueelle tultaisiin sijoittamaan sekä kuinka ja milloin sähkönsiirto runkoverkkoon olisi mahdollista toteuttaa.

Tavoitteena on ohjata tuulienergiarakentamista keskitetyiksi kokonaisuuksiksi

OAS-palautteessa on oltu maisemavaikutusten lisäksi huolissaan muun muassa luonnonympäristöjen pirstoutumisesta. Maakunnan tavoitteena on ohjata tuulienergiarakentamista suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin myös tarvittava sähkönsiirron liityntä- sekä muu infra pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja säilytetään toisaalla yhtenäisiä luonnonarvoalueita toimintakykyisinä. Runsasvesistöisenä maakuntana alueeltamme löytyy suhteellisen vähän asumattomia alueita, joten ihmisiin, maisemaan ja luonnon arvoalueisiin kohdistuvien vaikutusten ja tarpeiden yhteensovittaminen on yksi merkittävimmistä kysymyksistä.

Vaikka pienempien voimalakokonaisuuksien toteuttamisen mahdollisuudet selvitetään kunnan laatimalla yleiskaavalla ja vaikutusten arvioinnilla, on näilläkin alueilla varmistuttava siitä, ettei maakuntakaavassa ole tuulivoimatuotannolle ristiriitaisia merkintöjä, kuten esimerkiksi luonnonarvoihin liittyviä kokonaisuuksia. Näin maakuntakaava ohjaa myös pienempien hankkeiden sijoittumista herkkien arvoalueiden ulkopuolelle.

On hienoa, että palautteessa on myös haluttu liittää omia kiinteistöjä osaksi tuulienergia-alueita. Maakuntakaavassa tuulienergia-alueet tullaan esittämään yleispiirteisinä alueen erityisominaisuutta kuvaavina merkintöinä, jotka liki poikkeuksetta tarkentuvat aina yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. On kuitenkin mahdollista, että alueita tarkastellaan myös tämän palautteen näkökulmasta.

Ilman kestäviä energiatuotantomuotoja menetämme edellytyksiä elinkeinojen harjoittamiselle

Voimala-alueet ja niiden näkyminen maisemassa ovat valtaosalle pirkanmaalaisia uusi asia. On ymmärrettävää, että tutussa ympäristössä tapahtuvat muutokset voidaan kokea joskus jopa pelottavina. Emme kuitenkaan voi olla reagoimatta myöskään siihen, että nykyiset toimintatapamme ovat osin kestämättömiä ja johtavat vielä merkittävämpiin ympäristön muutoksiin. Ilman polttoon perustumattomia energiantuotantomuotoja menetämme ilmaston kuumenemisen ja luontokadon seurauksena edellytykset kestävän metsätalouden ja muiden ympäristöstä ja ilmastosta riippuvaisten elinkeinojen harjoittamiselle.

Maakuntakaava toimii oivana työkaluna tarkasteltaessa ylikunnallisia ja koko maakuntaa koskevia kehittämisen tarpeita ja toiminnan vaikutuksia. Alueiden osoittaminen maakuntakaavassa ei yksioikoisesti tarkoita, että alueelle tullaan toteuttamaan hanketta lähivuosina. Esimerkiksi rajoitteet siirtoverkkokapasiteetissa voivat siirtää alueiden rakentumista pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavan luonteeseen kuuluu varautuminen myös pitkällä aikajänteellä tehtäviin ratkaisuihin ja maankäytön ohjaaminen niin, ettemme vaikeuta soveltuvien alueiden käyttöönottoa myöhemmin.

Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi olemme vastuullisia huolehtimaan myös kulttuurisesta kestävyydestä. Samalla kun vaalimme esimerkiksi arvokkaita maisema-alueitamme, luomme muuttuvassa maailmassa myös uutta kulttuuria ja fyysisiä ympäristöjä. Tässäkin työssä on tärkeää, että ymmärrämme vastuumme myös kehityksen mahdollistajina ja teemme muutosta yhdessä.

Elonkirjo ja energia -vaihemaakuntakaavatyö jatkuu saatujen palautteiden siivittämänä ja tuulienergia-alueiden yhteensovittamista jatketaan muun muassa arkeologisen potentiaalin, luontotiedon ja yhteisvaikutustarkastelujen kautta.

Tähän mennessä tehdyt tuulienergiaan liittyvät selvitteet löytyvät vaihemaakuntakaavan tuulienergiasivulta.

Lisätiedot:

Aikaisemmat blogit aiheesta:

Ilmastokevät: Energia puhututtaa myös Pirkanmaalla

Ilmastokevät: Maakuntakaava osana ilmasto- ja luontokysymyksiä
Ilmastokevät: Nostetaan kiertotalous huippuunsa Pirkanmaalla
Ilmastokevät: Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä
Ilmastokevät: Ilmastotyö näkyy lähes kaikessa Pirkanmaan liiton toiminnassa    
Ilmastokevät: Täyttä höyryä kohti päästövähennyksiä  


canemure
Kaikki artikkelit