Hyppää sisältöön

Vastuullisuusasiat on tärkeä huomioida entistä paremmin TKI-toiminnassa

| Hankkeet ja selvitykset

Pirkanmaalla kehityskohteeksi valikoitui innovaatiotoiminnan eettinen arviointi.

Mitä enemmän tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnalla vaikutetaan ihmisten elämään ja arkeen, sen tärkeämpää on käyttää aikaa myös vastuullisuusasioiden ja riskien arviointiin ja ennakointiin.

– Näiden asioiden merkitys tulee jatkossa kasvamaan entisestään TKI-toiminnassa, sanoo erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen Pirkanmaan liitosta.

MARIE (MAinstreaming Responsible Innovation in European S3) -hankkeessa kahdeksan Euroopan aluetta toteutti vuosina 2018-2021 alueelliset kypsyystarkastelut omien kehityskohtiensa kirkastamiseksi.

Pirkanmaalla kehityskohteeksi valikoitui innovaatiotoiminnan eettinen arviointi, jota varten luotiin kokeiluluontoinen kriteeristö EAKR-hankehakemuksille.

– Vastaavaa eettistä kriteeristöä ei löytynyt mistään muualta Suomesta ja Euroopasta innovaatiorahoituksessa, joten kyseessä oli poikkeuksellinen kokeilu, Ramstedt-Sen valaisee.

Mukana valintakriteeristön kehittämisessä olivat myös Tampereen yliopisto ja VTT.

MARIE-hankkeen ulkomaiset kumppanialueet Pirkanmaan lisäksi olivat Italia (hankevetäjä), Irlanti, Kreikka, Saksa, Ranska, Romania ja Espanja.

– Irlanti, Espanja Kreikka innostuivat ottamaan käyttöön vastaavia kriteereitä. Muilla korostuivat kehityskohteina enemmän esimerkiksi tasa-arvo, avoimuus, kansalaisyhteiskunnan osallistaminen ja hyvä hallinto.

Ymmärrys lähtee alhaalta ylöspäin

Valintakriteeristöä käytettiin kolmessa rahoitushaussa, joista ensimmäinen oli kohdistettu tekoälyä hyödyntävään toimintaan. Eettisellä kriteeristöllä pyrittiin herättelemään hankerahoitusta hakevia pohtimaan toimintansa riskejä. Hanketoteuttajilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada lisäpisteitä riskien avoimesta esilletuomisesta ja niiden huomioimisessa hankkeen toteutuksessa.

Kokeilu osoitti Ramstedt-Senin mukaan sen, että riskiarvioinnin osaamisen lisääminen on tarpeen.

– VTT haastatteli 10 hanketta, jotka olivat vastanneet eettiseen valintakriteeristöön. Osa hanketoteuttajista oli muita valmiimpia vastuullisuusajatteluun. Osa vastasi jo tekevänsä tarpeeksi ja loput ajattelivat, että kriteeristön mukainen itsearviointi teettää vain ylimääräistä työtä.

Vastuullisuuden parempi huomioiminen innovaatiotoiminnassa vaatii monitieteisyyttä, jota vielä harvoin näkee hankemaailmassa, toteaa Tiina Ramstedt-Sen. Kuitenkin esimerkiksi Tampereen korkeakouluyhteisössä olisi melko helppoa yhdistää samaan hankkeeseen sekä insinöörejä, kasvatustieteilijöitä, eetikkoja että yhteiskuntatieteilijöitä, hankkeen tarpeen mukaan.

– Akateemisessa maailmassa eettinen koodisto on ollut jo pitkään käytössä, mutta innovaatiotoiminnassa ei niinkään. Tavoitteena on, että myös TKI-toiminnan toteuttajat edistäisivät vastuullisuusasioita omaehtoisesti. Ylhäältä alaspäin asioiden saneleminen ei kokemukseni mukaan toimi riittävällä tasolla.

EU:n uusi ohjelmakausi on alkamassa ja ihmisoikeudet ja muut vastuullisuuskysymykset ovat odotettavasti aiempaa vahvemmin esillä. Rahoittajat odottavat vielä tarkempaa tietoa uusista vastuullisuusperiaatteista.

– Hakijat, jotka osallistuivat-vastuullisuuskriteeristöön vastaamiseen Marie-hankkeen kokeiluissa, ovat luultavasti muita valmiimpia vastaamaan myös tuleviin uusiin kriteereihin, Ramstedt-Sen arvioi.

MARIE-hanke on osa Interreg Europe -ohjelmaa, joka tukee julkisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen vaikuttavuuden parantamisessa. Hanke jatkuu jatkoajalla vielä vuonna 2022.

Vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (Responsible Research and Innovation, RRI) näkökulman mukaan TKI-toiminnassa tulisi ennakoida toiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan entistä laajemmin ja edesauttaa entistä paremmin eettisyyttä, tasa-arvoa ja avointa innovaatiota. Tiina Ramstedt-Sen ja Anna Martikainen kertovat englanninkielisellä videolla vastuullisen TKI-toiminnan kehittämisestä. Video oli osa Maria-hankkeen webinaariviikkoa:

MARIE-hankkeen sivulle pääset tästä.

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit