Hyppää sisältöön

Rahoitamme maakunnan kehittämistä - näin hanke etenee

| Elinvoima ja uudistuminen, Meillä töissä, Pirkanmaan liitto

Pienetkin hankkeet voivat olla jonkin suuren kehityspolun alku ja se tuo työhön mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä.

Pirkanmaan liitto myöntää hankerahoitusta useista eri lähteistä. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan välineitä ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF, Joint transition fund). Lisäksi liitto myöntää kansallista kehittämisrahoitusta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-varoista.

Alkaneella EU:n 2021-2027 -ohjelmakaudella Pirkanmaan liitolla on käytettävissä noin 12,6 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta ja 1,3 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta. Luvut sisältävät valtion vastinrahoituksen. AKKE-rahoituksen määrästä päätetään erikseen kansallisesti.

Pirkanmaan hankerahoituksen sisältöjä ohjaa maakuntaohjelma ja EU-rahoituksen osalta Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma.

Hakemukset arvioidaan

Rahoitushaut avataan hakuilmoituksella, joka sisältää arviointi- ja valintaperusteet. EAKR- ja JTF-hankkeiden hakemukset jätetään EURA 2021 -järjestelmään, jossa myös muu hankkeiden käsittely tapahtuu.

Hakemuksen saavuttua se arvioidaan arviointi- ja valintaperusteiden pohjalta. Arviointiin osallistuu useita Pirkanmaan liiton asiantuntijoita.

- Arviointi tehdään hakemusten perusteella eikä hakija voi tässä vaiheessa täydentää hakemustaan. Siksi on tärkeää, että hakemuksessa esitetään riittävän yksityiskohtaisesti, mitä hankkeessa tavoitellaan ja millä konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteisiin pyritään, kertoo erityisasiantuntija Tiina Harala.

Arvioinnin perusteella hakemukset asetetaan paremmuusjärjestykseen ja päätetään mitkä hakemukset etenevät myönteiseen jatkovalmisteluun.

Päätöksenteko ensin sihteeristössä

EAKR- ja JTF-hakemukset käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja isoimmat hankkeet lisäksi maakunnan yhteistyöryhmässä.

Sihteeristö arvioi hanke-esitysten soveltuvuutta ohjelmarahoituksen piiriin ja joko puoltaa tai ei puolla hankkeiden rahoittamista. Tärkeä osa maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön työtä on tunnistaa yhteydet ja päällekkäisyydet maakunnan hankekokonaisuuteen.

Sihteeristössä on Pirkanmaan liiton lisäksi edustettuna ELY-keskus ESR+, maaseutu- ja yritysrahoituksineen.

Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee isot hankkeet

Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on koota maakunnan vaikuttajatahot yhteen ja sovittaa yhteen kehittämisen strategista kokonaisuutta. Tärkein tehtävä on toimia EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja kansallisten aluekehitysvarojen yhteensovittajana.

Pirkanmaalla maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät hankkeet, joissa haetun tuen suuruus ylittää miljoona euroa tai jotka muuten ovat erityisen merkittäviä.

Yhteistyöryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.

Jatkovalmistelu edeltää rahoituspäätöstä

Hakemuksissa on usein tarkennettavaa ja täydennettävää ennen kuin se saa lopullisen rahoituspäätöksen. Jatkovalmistelun kesto riippuu täydennystarpeesta. Tämä vaihe on tärkeä hankkeen toteutukselle, jotta varmistutaan tavoitteiden realistisuudesta ja toimenpiteiden hyväksyttävyydestä.

Jatkovalmistelussa varmistetaan hankkeen tulosten kestävyys varsinaisen toteuttamisvaiheen jälkeenkin. Jos hankkeeseen sisältyy liiketoiminnan tukemista, on otettava huomioon myös EU:n valtiontukisäännökset.

Jatkovalmistelun jälkeen hankkeesta tehdään rahoituspäätös Pirkanmaan liitossa.

Yhteyshenkilö tukee hanketta käynnistymisestä päättämiseen

Hankkeen yhteyshenkilö ja maksatustarkastaja pitävät hankkeille niiden käynnistyttyä aloituspalaverin, jossa käydään läpi hankkeen toteutukseen ja hallinnointiin liittyviä asioita. Tavoitteena on antaa toteuttajalle eväät rahoituksen ehtoihin ja säädöksiin, jotta maksatusvaiheen ongelmilta vältytään.

Hankkeen yhteyshenkilö on useimmiten sama henkilö, joka on valmistellut rahoituspäätöksen. Hän osallistuu myös hankkeen ohjausryhmän kokouksiin ja on muutenkin hankkeen käytettävissä, kun toteuttajalla herää – helppoja tai vaikeita – kysymyksiä.

Yhteyshenkilö seuraa hankkeen toteutumista ohjausryhmätoiminnan ja maksatuksen yhteydessä tehtävien raportointien kautta. Maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä yhteyshenkilö antaa lausunnon maksatustarkastajalle hankkeen etenemisestä ja kustannusten tukikelpoisuudesta. Merkittävistä hankesuunnitelman muutoksista tehdään Pirkanmaan liitossa päätös. Yhteyshenkilö käsittelee myös muutoshakemukset.

- Hankkeita toteutettaessa tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota viestintään. Sen tulee olla avointa ja aktiivista. EU-hankkeilla on myös muodollisia vaatimuksia, kuten viestinnässä käytettävät logot, Tiina Harala muistuttaa.

Investointihankkeissa hankittujen koneiden ja laitteiden tulee olla suunnitelman mukaisessa käytössä vielä viiden vuoden ajan hankkeen viimeisen maksatuksen jälkeen. Yhteyshenkilö tarkastaa otantaan perustuen investointihankkeiden pysyvyyttä.

Maksatukset yksinkertaistuvat

EAKR- ja JTF-hankkeiden maksatushakemukset saapuvat Pirkanmaan liittoon hankkeiden toteuttajilta EURA-järjestelmän kautta. Alkaneella 2021-2027 -kaudella maksatustarkastus painottuu hankkeiden tuloksellisuuden arviointiin. Olennaista on edelleen, että hankkeessa noudatetaan hankesuunnitelmaa ja tehdään aiottuja toimenpiteitä. Hankesuunnitelman muutokset vaikuttavat myös maksatuksen käsittelyyn.

- Kustannusten ja hankkeiden toimenpiteiden tarkastaminen ja arviointi on tärkeää sekä toteuttajien tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun ja ohjelman mukaisuuden varmistamisen näkökulmasta, rahoitustarkastaja Pia-Mari Siitonen toteaa.

Alkaneella ohjelmakaudella on yksinkertaistettu hankkeiden kustannusmalleja. Uutuutena tulivat myös palkkakustannusmallit, joiden ansiosta palkkakustannusten aikaa vievä tarkastaminen loppuu ja tarkastamisessa keskitytään jatkossa hanketyöntekijöiden laadullisen työpanoksen seurantaan.

Hankkeiden maksatushakemusten käsittelyn ja maksatuspäätösten lisäksi tehdään paikan päällä varmennuksia. Niissä käydään läpi hankkeen sisältöä sekä ohjeistetaan tarvittaessa.

Hankkeisiin ja rahan käyttöön kohdistuu paljon valvontaa ja tarkastusta. Myös muut tahot, kuten TEM, Valtiontalouden tarkastusvirasto tai Euroopan komissio, tekevät tarkastuksia. Kohteena voi olla myös rahoittavan viranomaisen toiminta.

Merkityksellistä työtä

Hankerahoituksen kokonaisuus vaatii tarkkuutta sekä perusteltua päätöksentekoa. Työssä pitää omaksua paljon lainsäädäntöä sekä muuta ohjeistusta, jota saadaan TEM:stä ja Europan komissiosta. Joskus ohjeistus on jopa takautuvaa, jolloin joudutaan tekemään tarvittavia korjausliikkeitä.

- Työ on yhteiskunnallisesti mielenkiintoista ja hankkeissa on ajankohtaisia ja mielenkiintoisia teemoja. Jotkut pienet hankkeet voivat olla jonkin suuren kehityspolun alku ja se tuo työhön mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, kertovat kaikki hankerahoituksessa työskentelevät.

Kaikki artikkelit