Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Pirkanmaan liiton ilmoituskanavan kautta kerättyjä henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

Pirkanmaan liiton ilmoituskanava tämän linkin takana.

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan liitto
Kelloportinkatu 1B, 3. krs, 33101 Tampere
tietosuojavastaava@pirkanmaa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuojavastaava@pirkanmaa.fi

3. Rekisterin nimi

Granite Whistleblow, ilmoituskanavapalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään sähköisen ilmoituskanavan tai muulla tavalla saatujen väärinkäytösilmoitusten käsittelyyn voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä lakisääteiset velvoitteet. Järjestelmän kautta voi ilmoittaa luottamuksellisesti ja halutessaan nimettömänä epäilyjä tai havaintoja rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista ja laiminlyönneistä, joita on pidettävä unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisena:

  • Julkiset hankinnat (petokset ja korruptio sekä hankintayksiköiden valvonta)
  • Rahoituspalvelut sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
  • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen antamat nimi- ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Ilmoituksen tekijän antamat ilmoituksen kohteen työnantajan nimi, työtehtävä, nimi- ja yhteystiedot
Ilmoituksen tietosisältö, liitteet ja käsittelyyn liittyvät muistiinpanot, toimenpiteet sekä palvelun kautta lähetetyt viestit ilmoittajalle.

6. Säännönmukaiset tietokohteet

Henkilötiedot saadaan ilmoituksen tekijöiltä sekä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ilmoitusta käsiteltäessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen, kuten esimerkiksi, jos ilmoituksen käsittely johtaa viranomaistutkintaan tai jos luovuttaminen on välttämätöntä ilmoituksen tutkinnan tulosten edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät ilmoitusten käsittelijät saavat tiedon ilmoituksista ja pääsevät käsittelemään ilmoituksia palvelussa. Jokainen käsittelijä käyttää omia yksilöityjä käyttäjätunnuksia kirjautuessaan käsittelemään ilmoituksia.

Ilmoitukset ja niihin liittyvät tiedot arkistoidaan suojatussa muodossa. Arkistoituihin tietoihin on pääsyoikeus nimetyillä ilmoitusten käsittelijöillä.

9. Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Ei ole.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisterissä ei ole manuaalisessa muodossa olevia tietoja.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin sähköiseen tietojärjestelmään tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee käsittelemään vain siihen oikeutettu työntekijä. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Ilmoituskanava-palvelun tietoliikenneyhteys on salattu ja palvelussa olevat tietoaineistot sijaitsevat Suomessa ISO27001- tietoturvasertifioidussa konesalissa, palvelu ei kerää ip-osoitteita.

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa ja kuitenkin enintään viisi vuotta, ellei tietojen edelleen säilyttäminen tätä pidempään ole tarpeen asian käsittelyn, rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin, viranomaistutkinnan taikka ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi.

Granite-alustan tietoturva ja tietosuoja.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan 30 vrk:n sisällä pyynnöstä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.

Rekisteröity voi esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastusoikeutta koskevan pyynnön voi toimittaa Pirkanmaan liiton kirjaamoon osoitteeseen Kelloportinkatu 1 B, PL 1002, 33101 Tampere tai tämän linkin takaa.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisteröidyllä ei kuitenkaan ole tarkastusoikeutta kaikkiin rekisterissä oleviin tietoihin ja erityisesti ilmoituksen tehneen toisen henkilön tietoihin, jos tietojen antaminen saattaisi haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä tai jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa jonkun muun oikeuksille.

Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että ne jäävät tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman taikka vanhentuneen tiedon oikaisemista tai poistamista rekisteristä huomioiden edellä selostettu tarkastusoikeuden rajoitus.