Hyppää sisältöön

Vastaukset Innokaupunkien asiantuntijapalveluiden kilpailutuksen kysymyksiin

| Pirkanmaan liitto

Tarjouspyyntö asiantuntijapalveluille Innokaupunkien toiminnan tueksi - vastaukset kysymyksiin:

Hankinnan ennakoitu laajuus

Millainen kokonaisbudjetti tähän hankintaa on varattu? Erityisesti koskien vaiheita 1. Strateginen vaikuttavuusmalli Ekosysteemisopimukset ja 2. Tilannekuvan toimintamallin kehittäminen.

Mikä on hankinnan ennakoitu laajuus (htp tai €)?

Hankinnan ennakoitu laajuus on 90 000 -100 000 euroa.

Tilannekuva

Liittyen hankintaan "Asiantuntijapalvelut Innokaupungit-toiminnan tueksi”, toivoisimme tarkennusta tilaajalta toivottuihin lopputuotoksiin mahdollisen tarjouksen hinnoittelemiseksi: Kuten tarjouspyynnössä mainitaan, esim. kokonaisuudessa kaksi (2) eli tilannekuvan osalta: ” Emme ole rajanneet tilannekuvan tuotosta vielä mihinkään formaattiin.” Toimittajan kannalta pohdimme tarjousten vertailukelpoisuutta, kun kokonaishintaa ei kuitenkaan rajattu ranskalaisen urakan/käänteisen kilpailutuksen lailla. Jos lopputuotoksen formaatti voi esimerkiksi vaihdella toimittajien välillä merkittävästikin, mikä voi vaikeuttaa vertailua ja vaikeuttaa tarjousten laadintaa (mikä voi vähentää myös ehdokkaiden määrää tilaajan näkökulmasta, jos epäselvyyksiä pisteytyksestä koetaan muidenkin osalta).

Esimerkinomaisesti, olemme toteuttaneet vastaavia tilannekuvia Power BI -alustaa hyödyntäen ja Pirkanmaan liitolla on Power BI-alusta käytettävissä. Huomiona vielä, että teknisen ratkaisun lisäksi toivomme ehdotustanne siitä, miten toimeenpanotietoa (ml. mahdollinen ennakointitieto) hyödynnetään.

Ennakointitiedon hyödyntäminen keskeisenä osana tilannekuvaa selvitetään hankkeen edessä. Sen ensimmäinen mahdollinen ajankohta on keväällä 2023.” Sisältääkö toimeksianto ennakointiedon hyödyntämisen selvittämisen?

Mielellään kyllä. Tilannekuva sellaisenaan katsoo toteutettuja asioita (rahoitetut ja toteutetut hankkeet, mukana olleet toimijat, indikaattorit, jne.). Ajattelemme (ja tätä viestiä olemme kuulleet myös kaupungeilta), että ennakointitiedon hyödyntäminen olisi hyödyllistä. Ja siksi toivomme ajatuksianne ennakointitiedon hyödyntämisestä osana tilannekuvan toimintamallia.

Onko tilaajalla vielä käsitystä tai näkemystä siitä, minkälaista ennakointitietoa tilannekuvassa hyödynnettäisiin?

Ei tarkasti määriteltyä. Ajattelemme, että ennakointitieto voi kuvata toimintaympäristön muutostrendejä ja kasvun mahdollisuuksia ja se voi pohjata moniin tietolähteisiin, esimerkiksi julkaisutietoon, uutistietoon, patenttianalyysiin tai vastaaviin. Olennaista lienee sovittaa ennakointitietoa Innokaupunkien tarpeisiin ja valmiuksiin sekä tulkita sitä yhteistyössä kaupunkien ja eri toimijoiden kanssa.

Toteutussuunnitelma

Onko toteutussuunnitelman enimmäissivumäärä 8 vai 16 sivua?

Toteutussuunnitelma voi olla yhteensä 16 sivua, joista max. 8 sivua vaikuttavuusmallin kehittämiseen ja max. 8 sivua tilannekuvan toimintamallin kehittämiseen. Toteutussuunnitelman tulee sisältää myös kaiken muun olennaisen, kuten tiimin osaamisen ja kokemuksen vastaavista toteutuksista sekä hinnan.

Aikataulu

Mihin mennessä tilaaja odottaa työn valmistuvan?

Odotamme, että työ on kokonaisuudessaan valmis 2023 loppuun mennessä.

”Tilannekuvan ensimmäinen versio pilotoidaan syksyllä 2022 niin, että mukana on toimeenpanotieto kaikista kaupungeista. Ajattelemme, että tämä versio on äärimmilleen yksinkertaistettu muoto tilannekuvasta sekä sen keräämis- ja hyödyntämistavasta.” Pilotointi syksyn 2022 aikana kuulostaa hieman kunnianhimoiselta ottaen huomioon, että työ pääsee käyntiin aikaisintaan loka-marraskuun vaihteessa. Onko aikataulussa joustonvaraa? Tai onko tilaaja jo valmistellut tilannekuvaa jollakin tavalla?

Aikataulussa on varaa pienelle joustoille. Erityisesti näin, kun Eura-järjestelmän täysimittainen käyttöönotto viivästyy. Olemme valmistelleet tilannekuvaa keskusteluilla kaupunkien sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Perustiedot tilannekuvan ensimmäiseen versioon ovat koossa. Näitä ovat esimerkiksi hankkeiden määrä, haetun rahoituksen määrä, hanketoteuttajat, hankkeet / toimintalinja / erityistavoite. Lisäksi tiedämme, että jollain tavalla tarvitaan kuvaa hankkeista teemoittain (teemat tiedossa) ja tiettyjen teemojen toteuttamisen volyymia. Huomioimme, että Eura-järjestelmä ei vielä mahdollista päätöksiä.

Kaupunkien osallistuminen ja huomioiminen osana vaikuttavuusmallin laadintaa

Missä määrin tilaaja toivoo 16 kaupunkiseutua osallistettavan strategisen vaikuttavuusmallin laadintaan?

Ajattelemme, että kaupungit ovat avainroolissa ja niillä on myös paljon osaamista mallin kehittämiseksi. Niiden oma ajattelu- ja kehitystyö vaikuttavuuden äärellä tulee huomioida tekemisessä ja siihen on pyritty jo nyt yhteisten valmistelevien keskusteluiden myötä. Vaikuttavuusmallin suunnitteluvaiheessa osallistuminen saattaa olla laajempaa, kuin esimerkiksi pilotointivaiheessa. Jokaisen 16 ekosysteemisopimuksen kaupunkiseudun tulee olla vähintään tietoinen vaikuttavuusmallin kehityksessä. Ajattelemme, että niiden kaupunkien, kenellä on valmiuksia ja resursseja kehittää mallia, tulee voida osallistua kehitystyöhön. Pirkanmaan liitolla on kanavat vuorovaikutukseen ja viestintään (mm. Howspace ja viikkoviesti) kaupunkien suuntaan jo olemassa ja olemme luonnollisesti tässä tiiviisti tukena.

Miten syvällisesti tilaaja on ajatellut yksittäisten kaupunkiseutujen ekosysteemisopimusten tavoitteita huomioitavan strategisessa vaikuttavuusmallissa?

Ekosysteemisopimuksia on yhteensä 16. Onko vaikuttavuusmallin laadinnan tavoitteena luoda siis yksi yhteinen vaikuttavuusmalli? Kuinka paljon pitäisi huomioida yksittäisten ekosysteemisopimusten sisältöä?

Yksi työn keskeisimmistä haasteista on yhdistää yksittäisen kaupungin tavoitteet ja vaikuttavuus yhteiseen vaikuttavuusmalliin. Kaupungit ovat toivoneet yhteistä vaikuttavuusmallia, jonka ajatellaan sisältävän olennaisimmat vaikuttavuuden elementit. Kaupunkien ekosysteemisopimusten tavoitteet ovat kuitenkin se pohja, josta koko työ lähtee ja siksi tavoitteet tulee huomioida yhteisessä strategisessa vaikuttavuusmallissa. Monella kaupungilla on omaa kehitystyötä oman vaikuttavuuden hahmottamiseksi.

Saatavilla oleva tieto ja data

Mitä tietoja ja dataa on EURA:n lisäksi olemassa/saatavilla? Onko tiedossa mitä tietoa toimijat (kaupungit) itse tuottavat tällä hetkellä?

Tästä ei ole kattavaa tietoa. Kaupungeilla on hyvin erilaisia tiedon tuottamisen tapoja. Niiden selvittäminen on osa vaikuttavuusmallin ja tilannekuvan kehittämistä.

Onko toimijoilla valmiutta tarvittaessa käynnistää tiedontuotantoa (esim. indikaattoritiedot), mikäli tilannekuvatyön yhteydessä havaitaan sille tarvetta?

Kaupungeilla on vaihtelevasti omaa tiedontuotantoa ja niiden selvittäminen on osa mallin kehittämistä. Rahoittajien tuottama Euran indikaattori- ja muut tiedot ovat luonnollisesti käytettävissämme ja saatavissa rajapinnan kautta.


Tarjouspyyntö asiantuntijapalveluille Innokaupunkien toiminnan tueksi
Innokaupungit.fi

Euroopan unionin osarahoittama

Lisätiedot:

  • Kehittämispäällikkö Riina Niemi

    Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kaikki artikkelit