Hyppää sisältöön

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia on hyvä tarkastella useasta näkökulmasta

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Parkanon, Kihniön ja Kurikan alueilla sijaitsevalle Lylyharjun tuulivoima -hankealueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista.

Parkanon, Kihniön ja Kurikan alueilla sijaitsevalle Lylyharjun tuulivoima -hankealueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä. Hankealueen koko on noin 2 500 hehtaaria.

Pirkanmaan liitto toteaa, että Lylyharjun tuulivoima -hankkeen tavoitteena on edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Hankkeen tavoitteet edistävät myös Pirkanmaan tavoitteita hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. On hyvä, että maakuntakaavassa tunnistettuja tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita otetaan hankekehittämisen piiriin.

Pirkanmaan liitto pitää hyvänä ja tärkeänä, että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi toteutetaan kysely.

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselle Lylyharjun tuulivoima -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 16.8.

Hankealue on itäosaltaan osoitettu maakuntakaavan tuulivoimatuotannolle soveltuvaa aluetta laajemmaksi kokonaisuudeksi, johon on sisällytetty myös maakuntakaavassa osoitettu suojelualue, soidensuojelun täydennysehdotuksessa 2016 valtakunnallisesti arvokkaaksi suoalueeksi tunnistettu Lylyneva-Iso-Ristinevan alue.

Pirkanmaan liitto muistuttaa, että tämä suojelualue tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja tarkastella YVA:ssa siihen kohdistuvia vaikutuksia. Alueen linnusto- ja vesistövaikutuksiin ja niiden ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan rajalle sijoittuu laajoja ja yhtenäisiä ekologisen verkoston kannalta tärkeitä alueita, joiden rooli muuttuvassa ilmastossa on erityisen tärkeä. Tämä on hyvä tunnistaa osana yhteisvaikutusarviointia myös muita tuulivoimahankkeita tarkasteltaessa.

Pirkanmaan liitto haluaa korostaa tämän ja muiden, jo olemassa olevien sekä suunnitteilla olevien hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnin merkitystä. Yhteisvaikutuksia on syytä tarkastella erityisesti linnustoon, maisemaan, ekologisiin yhteyksiin sekä sähkönsiirtokapasiteettiin liittyen. On hyvä, että hankkeessa laadittavien muuttolinnustoselvitysten lisäksi tietoa hankitaan muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksistä.

Pirkanmaan liitto antaa myös lausunnossaan ohjeita erilaisten teemojen huomioon ottamiseksi YVA:ssa, kuten biodiversiteetti- ja virkistysarvot, kulttuurimaisemat, kiviaineshuolto, turvetuotanto sekä suojelualueet ja arvokkaat harjualueet.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit