Hyppää sisältöön

Tutustu Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 –tiekarttaa edistäviin hankkeisiin interaktiivisella kartalla!

| Pirkanmaan liitto

Ilmastohankeportfolio-pilotti on osa Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan toteutumisen seurantaa.


Pirkanmaan liitossa koottiin kesän 2022 aikana portfolio liiton kautta rahoitetuista hankkeista, jotka edistävät jollakin tapaa Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan toimenpiteitä. Hankeportfoliosta on tehty Power BI visualisointina interaktiivinen hankekartta.

Hankkeita Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan teemojen mukaan kokoava pilotti on osa tiekartan kokonaisseurantaa. Hankkeita tarkastellaan vuodesta 2017 alkaen. Hankkeet on lajiteltu visualisointia varten Hiilineutraali tiekartan eri teemoihin, joita ovat liikenne ja liikkuminen, energiantuotanto ja energiatehokkuus, elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut, yhdyskuntarakenne ja rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä hiilinielut ja kompensointi.

Hankekartta, ohjeistus sen käyttämiseen sekä lisätietoa esimerkiksi portfoliota varten tarkastelluista seitsemästä rahoitusinstrumentista löytyy Pirkanmaan liiton Ilmastohankeportfolio-sivuilta.

Mitä hankekartta kertoo Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan toimeenpanon edistymisestä?

Hankekartasta voi nostaa esille monia positiivisia huomioita. Pirkanmaalla on onnistuttu viime vuosina erilaisissa rahoitushauissa hyvin. Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan toimeenpanoa edistäviä hankkeita on rahoitettu paljon ja Pirkanmaalla on yleisesti liikkunut poikkeuksellisen paljon monenlaista kehitysrahaa. Rahoitettuja hankkeita ei toteuteta vain Tampereella, vaan hankkeita on rahoitettu kohtalaisen tasaisesti ympäri maakunnan.

Hankkeiden toteuttajina ovat hyvin edustettuina muun muassa korkeakoulut, Ekokumppanit ja Business Tampere, joidenka lisäksi hankkeilla on lukuisia muita toteuttajia kunnista erilaisiin yhdistyksiin. Monipuolisimmin eri toteuttajia on Maaseutuohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla.

Osa hankekartassa esitellyistä hankkeista liittyy useampaan tiekartan eri teemaan, minkä takia ne on lajiteltu samanaikaisesti useamman teeman toimenpiteitä edistäviksi. Hankkeiden teemajakauma kertoo siitä, mitä tiekartan teemoja edistäviä hankkeita on viime vuosina rahoitettu Pirkanmaalla eniten. Vuosina 2017–2023 toteutettaviksi tarkoitetut eri rahoitusinstrumenteista rahoitetut hankkeet jakautuvat tiekartan teemoihin seuraavanlaisesti:

Tiekartan teemoista hankkeilla on edistetty tarkasteltuna ajanjaksona eniten elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut teemaa. Suurin osa tällaisista hankkeista rahoitettiin EAKR-rahoitusinstrumentista. Liikenne ja liikkuminen -teemaa edistäviä hankkeita on rahoitettu toiseksi eniten. Tätä teemaa edistävät hankkeet saivat rahoitusta hyvin tasaisesti kaikista eri rahoitusinstrumenteista, kuitenkin eniten Maaseutuohjelmasta. Maa- ja metsätalous -teemaan liittyviä hankkeita on rahoitettu kolmanneksi eniten, pääasiassa Maaseutuohjelmasta.


Elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut -teeman alle sopivista hankkeista useat edistävät tiekartan toimenpidettä ”investointien lisääminen alueen TKI-ympäristöihin”. Vuonna 2020 Pirkanmaalle myönnettiin poikkeuksellisen paljon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta muun muassa Business Finlandin sekä ELY-keskuksen pirkanmaalaisille yrityksille myöntämien korona-avustusten ansiosta.

EAKR ja REACT-EU rahoituksella tuettiin edellä mainittujen rahoitusten tapaan Pirkanmaalla nimenomaan monia digitalisaatiota ja vihreää siirtymää edistäviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita. Hankerahoituksen valossa Pirkanmaalla on lähivuosina odotettavissa vihreää siirtymää edesauttavien teknisten ratkaisujen kehittymistä markkinoille.

TKI-rahoitus tulee lähivuosina palaamaan tavallisempiin lukemiin samalla, kun energiakriisi ja komponenttipula vaikeuttavat yritysten toimintaa. Kilpailun tiivistyessä rahoitushauissa on erityisen tärkeää linjata tarkasti, mitä maakunnan tavoitteita hankkeilla halutaan jatkossa edistää. Hyvä uutinen on, että Pirkanmaalle virtaava TKI-rahoitus on ollut ”tavallisiin” viime vuosiin nähden edelleen kasvussa.

Hankkeilla edistetään Pirkanmaalla tällä hetkellä tiekartan teemoista vähiten hiilinielut ja kompensointi -teemaa. Kyseistä teemaa edistää vain kolme hanketta, jotka rahoitettiin REACT-EU:sta. Tässä tarkasteltujen rahoitusinstrumenttien tavoitteita pohtimalla tämä on ymmärrettävää, koska suuri osa rahoitusinstrumenteista on perustettu ensisijaisesti alueiden elinvoimaisuuden ja innovaatioiden edistämiseksi. Hiilinielujen kasvua ja päästöjen kompensointia tulee kuitenkin edistää muilla tavoilla.

Hiilinielujen tilanne Pirkanmaalla on selvityksen alla vuoden 2023 aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuosien 2016–2021 keskimääräiset hakkuut Pirkanmaalla ylittivät suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän ja Suomen tasolla maankäyttö- ja metsätaloussektori on muuttunut ensimmäistä kertaa hiilinielusta päästölähteeksi . Elinvoimaiset hiilinielut ovat edellytys sille, että Pirkanmaa saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuonna 2030.

Energiantuotanto ja energiatehokkuus teemaan sopivia tarkastelluista rahoitusinstrumenteista rahoitettuja hankkeita tunnistettiin seitsemän. Rahoitusta oli tullut teemaan kaikista muista instrumenteista paitsi REACT-EU:sta. Yhdyskuntarakenne ja rakentaminen teemaisia hankkeita oli jonkin verran enemmän. Niitä rahoitettiin EAKR:stä ja Maaseutuohjelmasta. Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 –tiekartassa energiaremontit kuuluvat tähän teemaan energiantuotanto ja energiatehokkuusteeman sijasta.

Öljystä on luovuttu viime vuosina useissa kotitalouksissa ELY-keskuksen jakaman tuen avulla. Pirkanmaan liiton kesällä 2022 toteuttaman haastattelukierroksen perusteella energiaremontit ovat kunnissa yleisimmin tehty ilmastotoimenpide. Haastattelukierroksen raporttiin voi tutustua täällä. Energiantuotanto ja energiatehokkuus sekä Yhdyskuntarakenne ja rakentaminen teemaiset toimenpiteet ovat Pirkanmaalla yleisiä, vaikka niitä ei näistä rahoitusinstrumenteista ole rahoitettu kovin paljon.

Yhteenvetona voi todeta, että Pirkanmaalla on aktivoiduttu hankehauissa viime vuosina erittäin menestyksekkäästi! Hankkeiden avulla vihreää siirtymää edistetään erityisesti digitalisaation ja monipuolisen TKI-toiminnan avulla.


Lisätiedot:

Kaikki artikkelit