Hyppää sisältöön

Tuottajapankki

Toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus: 216 304 €, toteuttajan omarahoitus 54 086 €
Toteutusaika: 1.9.2021—31.8.2023

Hankkeen tavoitteet

Tuottajapankki-hanke kehittää kulttuurialan tuottajaverkoston toimintaa Pirkanmaalla. Hanke edistää suoraan kulttuurialan toimintaedellytyksiä koronapandemian jälkeisellä ajalla, sekä välillisesti taiteen ja kulttuurialan ammatillisten, erityisesti freelancereiden työllistymistä. Hanke vahvistaa Pirkanmaan alueen kulttuurituotantojen ja produktioiden tuottavuutta parantamalla laatua, sekä lisää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista kulttuuripalveluita tarjoavien ja tuottavien tahojen välillä. Hanke luo vuosien 2021-2023 aikana tuottajaverkoston, sen toiminta – ja organisaatiomallin sekä pilotoi verkkoalustan tuottajaosaamisen markkinointiin ja palveluiden saavutettavuuteen. Hanke viestii tuottajaosaamisesta laajalti potentiaalisille palveluntarvitsijoille, sekä järjestää työpajoja, seminaareja ja tilaisuuksia.

Tunnistettuna heikkoutena alueella on kulttuurialan palveluiden tuottajien verkoston hajanaisuus ja järjestäytymättömyys, kollegiaalisen tuen vähäisyys, tekijöiden keskittyminen Tampereelle sekä tuottajanomaisen työn tekeminen liian vähin resurssein ja erilaisilla koulutustaustoilla. Tuottaja-osaaminen syntyy useasti pitkän työuran tuomasta kokemuksesta ja käytännön toimintaympäristön tuntemisesta. Useasti koulutuksella saadaan ammattiosaamisen perusteet haltuun, mutta johtuen jo ammattikuvan nuoruudesta ja hajanaisesta koulutustaustoista, kollegiaalisen asiantuntijaosaamisen jakamiselle on selkeä tarve koko tekijäkentän toimintaedellytysten parantamiseksi. Työn tekijät (tuottajat) ja tarvitsijat (ostajat/asiakkaat/kunnat) eivät myöskään kohtaa. Kysynnän ja tarjonnan paremmalla saavutettavuudella pystytään vahvistamaan työllistymistä, mutta myös tukemaan muutosta kohti palveluiden ostamisen kulttuuria erilaisissa organisaatioissa.

Hanke luo perustan kulttuurialan tuottajaverkoston vahvistamiseen, osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen, työllisyyden lisäämiseen ja ammatillisen asiantuntijatiedon jakamisen kautta.

Hankkeen toimenpiteet on kuvattu hankkeessa toteutettavien työpakettien kautta:

WP1) Tuottajien asiantuntijatuki-palvelu, mentorointi
Tavoitteena on tuottajien asiantuntijatuki-palvelulle kollegiaalisen tiedon systemaattinen ja ammattimainen levittäminen.

WP2) Tuottajaverkoston rakentaminen ja näkyväksi tekeminen
Tavoitteena on saada pysyvä toimintamalli tuottajaverkoston ylläpitämiseen hankeajan jälkeen. Toimintamallin rakentamiseksi määritellään verkoston potentiaaliset jäsenet, jäsenyyden ehdot, pelisäännöt, rahoitus ja organisoituminen sekä toiminnasta tiedottaminen.

WP3) Työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen
Projektin yksi osa-alue on työelämälähtöisen osaamisen kehittäminen, joka toteutetaan yhteisten kehittämistyöpajojen ja seminaarien avulla. Koronapandemian ajanjakso on pakottanut tunnistamaan uusia osaamistarpeita, esimerkiksi etätapahtumien tuottaminen ja niiden tekniikka, tapahtumaturvallisuus ja uudet ansaintalogiikat.

WP4) Tuottajaidentiteetin vahvistaminen ja tuottajaosaamisen markkinointi
Tavoitteena on selkeyttää tuottajien roolia kulttuurialan tuotannoissa ja nostaa osaajien profiilia ammattikentällä. Verkostomainen toiminta parantaa sosiaalisia ja ammatillisia yhteyksiä sekä saattaa yksinäiset toimijat yhteen jakamaan ajatuksia ja kokemuksia työstään. Tämä vahvistaa mahdollisuuksia esimerkiksi järjestäytyä ja luoda uudenlaisia käytänteitä alalle.

WP5) Hallinto, raportointi ja viestintä
Hankkeelle tehdään oma viestintäsuunnitelma. Hankeviestinnässä hyödynnetään kaikkia TAMKin viestintäkanavia ja tietoa levitetään myös informaaleissa verkostoissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Projektiaikana päätavoitteena on pysyvän toimintamallin vakiinnuttaminen eli selvitetään kuka toimintaa voi rahoittaa, ylläpitää ja hallinnoida vakituisesti.

Talouden toimialoista matkailu ja elämysteollisuus ovat eniten koronasta kärsineitä aloja Pirkanmaalla. Toimiala on varsin fragmentoitunut ja tuotantoketjut muodostuvat paljolti yksinyrittäjistä ja pk-yrityksistä. Hanke edistää suoraan kulttuurialan toimintaedellytyksiä koronapandemian jälkeisellä ajalla sekä välillisesti taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten, erityisesti freelancereiden työllistymistä. Tukemalla uusien valmiuksien kehittämistä, osaamisen näkyväksi tekemistä sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista Pirkanmaan alueen kulttuuripalveluiden toimintakyky ja -taso voidaan nostaa entiselleen ja jopa korkeammaksi kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.