Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksessa turvattava maakunnan itsehallinto, elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi

| Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Pirkanmaan liitolla ei ole tarvetta lausua syvällisesti sote-uudistuksesta ja sen yksityiskohdista. Lausunnossa keskitytään muutamiin, maakunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaaviin seikkoihin sekä tulevan sote-maakunnan ja nykyisten maakuntien ja niiden liittojen suhteeseen.

Pirkanmaan liiton lausuntoa käsiteltiin 21.9. maakuntahallituksessa. Lausunnosta nousee esiin huoli aluehallinnon rooleista ja vastuista. Lisäksi liitto kiinnittää huolta siitä, voiko uudistus heikentää kasvumaakuntien taloutta liikaa – kuten esimerkiksi kykyä hoitaa velkoja ja mahdollisuutta tehdä investointeja.

Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston paikallishallinnon asiakirjan, joka määrittelee myös aluehallinnon roolia ja vastuita. Lakiehdotuksen mukainen sote-maakunta ei täytä eurooppalaisen alueen tunnusmerkkejä.

Pirkanmaan liitto toteaa, että jo maakunta-terminä on soten yhteydessä ongelmallinen, jos nykyiset maakunnat jäävät erillisinä olemaan. Terminologia onkin korjattava paikallis- ja aluehallinto koskevien asiakirjojen ja sopimusten mukaiseksi ja maakunnalle turvattava edellytykset maakunnan edunvalvontaan ja sitä tukevaan kehittämis- ja suunnittelutyöhön.

Maakunnan itsehallinto ja kyky päättää omasta toiminnastaan ja taloudestaan jää heikoksi. Etenkin sote-järjestämislain 23. pykälä antaa valtion keskushallinnolle mahdollisuuden hyvinkin yksityiskohtaiseen ja operatiiviseen sote-maakunnan ohjaukseen. Järjestämislaissa tuleekin selventää ohjauksen laatua ja korostaa vuorovaikusta ja sote-maakunnan itsehallintoa. Itsehallinnollisen maakunnan momenttitasoinen ohjaus ei ole mahdollista ilman lainsäädäntöä.

Liiton lausunnossa kiinnitetään huomiota myös kokonaisturvallisuuteen, jonka merkityksen koronakriisi on nostanut uuteen arvoon. Uudistus ei saa johtaa turvallisuuden hallinnan pirstoutumiseen vaan tarvitaan laaja-alaista kunnallishallinnon turvallisuustyötä.

Lausuntopyyntö koostuu 90 yksityiskohtaisesta kysymyksestä, joiden kautta pyydetään arvioita lakiehdotusten tavoitteiden toteutumisesta. Pirkanmaan liiton ei ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Tärkeää on arvioida sitä, toteuttaako ehdotettu malli sote-palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit