Hyppää sisältöön

Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla

Toteuttaja: Pirkanmaan liitto, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Business Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 424 243, toteuttajien omarahoitus yhteensä 106 060 €
Toteutusaika: 1.11.2021—30.8.2023

Hankkeen tavoitteet:

Viimeistään koronakriisi teki näkyväksi organisaatioiden tarpeen kyetä nopeasti muuttamaan toimintamallejaan, kehittää uusia arvonluonnin tapoja ja ylipäätään proaktiivisesti luoda omaa tulevaisuuttaan. ”Resilienssin” eli ”muutosjoustavuuden” tarpeesta on Pirkanmaallakin puhuttu jo pidempään, mutta sitä ei ole aiemmin määrätietoisesti rakennettu alueen yhteiseksi ominaisuudeksi. TJANSSI-hankkeen tavoitteena on edetä kohti innovatiivista tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalle vuoteen 2025 mennessä. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin yrityksiä kuin muita toimijoita vahvistamalla niiden keskinäistä tulevaisuustyötä kestävien valintojen tekemiseksi ja uusien avauksien kehittämiseksi.

Hanke perustuu jo pidempään valmisteltuun ennakoinnin yhteistoiminnallisuuden lisäämiseen. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään sekä maakunnassa olemassa olevia ennakoinnin verkostoja että alueella vahvasti edistettyä ekosysteemikehittämisen mallia ja osaamista. Siinä tunnusomaista on yhteisten nimittäjien ympärille organisoitu, eri tahoja kokoava, kokonaisvaltainen kehittämistyö.

Tähtäimessä on allianssimaisesti organisoitu, systemaattinen tulevaisuustyö, jossa tulevaisuustietoa tuotetaan, jalostetaan ja jaetaan ekosysteemisenä yhteistyönä. Hanke tuottaa siten ratkaisun nykytilanteeseen, jossa tieto on hajallaan eri tahoilla, eri tietolähteitä ei kattavasti tunneta eikä yhtenäistä tulevaisuuskuvaa muodosteta toimijoiden keskinäisessä prosessissa. Hankkeen tuloksena tulevaisuusosaaminen vahvistuu ekosysteemi- ja yritystasolla. Keskeistä tässä on eri aluetasojen ja toimijatyyppien erityispiirteiden, tarpeiden ja osaamisten huomioiminen ja yhteen nivominen.

Hankkeen laadullisina tavoitteina on viedä Pirkanmaan tiedolla johtaminen ja ennakointityö uudelle yhteistyön tasolle:

 • Valmistelemalla ennakointiallianssin toimintamallin rakentamista ja uudenlaisen, pysyvämmän yhteistyön käynnistymistä
 • Tuottamalla tuotekehitysversio, eli MVP (minimum viable product) Pirkanmaan laajuisesta tietokanta- ja indeksointipalvelusta, joka kokoaa yhteen eri puolilla kerättyä tietoa ja tuottaa ennakoivaan analytiikkaan perustuvaa dataa ja ennakointitietoa eri aihealueista
  • tuottamalla tiedot MVP:n teknisen toteutuksen mahdollisuuksista, tietovarannoista ja analytiikasta
  • tuottamalla palvelun toteuttamiseen operatiivisen käsikirjan (pelisäännöt, toimintamallit, vastuut, ylläpito jne.)
 • Synnyttämällä ymmärrys ekosysteemitason tiedolla johtamisen ja ennakointiosaamisen tarpeista ja tuomalla ekosysteemitason analytiikkaa osaksi Pirkanmaan tietokantapalvelun MVP:tä
 • Vahvistamalla toimijaverkoston ja yritysten yhteistä strategista ennakointiosaamista ja erilaisen tiedon käyttöä ja hyödyntämistä ennakointiprosessin tukena

Tavoitteiden toteutuminen kasvattaa Pirkanmaan yhteistä resilienssiä ja auttaa korjaamaan Covid-19-pandemian iskua elinkeinoelämälle. Tavoitteena on koordinoida ja yhteensovittaa tiedolla johtamista ja ennakointityötä erityisesti elinvoimadataan ja elinkeinoelämän tarvitsemiin tietoihin keskittyen. Tähtäimessä on allianssimaisesti organisoitu, systemaattinen tulevaisuustyö, jossa tulevaisuustietoa tuotetaan, jalostetaan ja jaetaan ekosysteemisenä yhteistyönä. Sen tuloksena ekosysteemi- ja yritystasoinen tulevaisuusosaaminen vahvistuu, ja muutosvalmiimpi, innovatiivisempi ja uusiin avauksiin kykenevämpi elinkeinotoiminta mahdollistuu.

Hankkeen määrälliset tavoitteet ovat:

 • osallistuvia sidosryhmiä/kumppaneita kaikista keskeisistä toimijoista – vähintään 10 eri toimijaa
 • ekosysteemitason tietokanta- ja indeksointipalvelun rakentamiseen osallistuu vähintään 2 ekosysteemiä ja niistä vähintään 50 yritystä
 • uusi prosesseja on käynnistetty vähintään 7 kappaletta
 • tietokanta- ja indeksointipalvelun teknisen toteutuksen prosessi
 • tietokantamallin operatiivisen toteutuksen prosessi
 • allianssin käynnistysvaiheen prosessi
 • ekosysteemitason tietomallin ymmärrystä lisäävä prosessi (vähintään 2 ekosysteemiä)
 • ennakointiosaamista on kehitetty:
  • vähintään 7 organisaatiossa
  • vähintään 25 yrityksessä

Keskeiset toimenpiteet hankkeessa:
Hankkeen toiminta koostuu neljästä konkreettisesta työpaketista

 1. Ennakointiallianssin toimintamallin valmistelu
  Paketti käsittää ennakointiallianssin käynnistämisen esiselvityksen laatimisen, yhteistyörakenteiden ja -mallien kartoittamisen sekä suunnitelman laatimisen allianssin perustamiseksi. Hankkeen aikana kerätään alustavat sitoumukset allianssin mahdollisilta kumppaneilta. Hanke käynnistetään yhteisellä tapahtumalla, jossa viestitään hankkeen tavoitteista ja hyödyistä. Työpaketti jakautuu tieto- ja yhteistyötarpeiden analyysiosioon ja varsinaiseen allianssin valmisteluosioon.

  Allianssin taustaksi laaditaan nykytila-analyysi maakunnan keskeisten toimijoiden käyttämistä ennakointitiedoista. Tällaista kattavaa analyysia ei ole aikaisemmin Pirkanmaalla tehty ja se tehdään hankkeen aluksi. Analyysissä tarkastellaan ennakointityössä ja tietojohtamisessa käytössä olevia tietolähteitä ja -prosesseja, analytiikan menetelmiä ja työkaluja. Samalla selvitetään toimijoiden yhteistyötarpeita ja olemassa olevia yhteistyörakenteita ja rajapintoja suhteessa muihin tiedontuottajiin samoin kuin niiden valmiudet jakaa tuottamiaan tietoja muiden kanssa.

  Tiedolla johtamisen ja ennakoinnin yhteistyön syventämiseksi keskitytään alueellisen tietotyön osapuolten yhteistyön systematisoimiseen ja rakenteistamiseen. Tässä osiossa selvitetään eri toimijoiden halukkuus sitoutua nykyistä sopimuksellisempaan tietoyhteistyöhön sekä siihen liittyvät odotukset ja vaatimukset, reunaehdot ja varaumat. Allianssin edellytysten rakentaminen tapahtuu kahden- ja monenkeskisissä neuvotteluissa sekä yhteiskehittämistyöpajoissa, joihin osallistuu organisaatioiden operatiivinen johto, ja joissa voidaan hyödyntää myös ulkopuolista sparrausapua.

  Allianssin muodostamisedellytysten selvittyä tuotetaan esiselvitys pirkanmaalaisen ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssista, johon sisältyy suunnitelma allianssin toteutustavasta ja rakenteesta. Suunnitelma kattaa kuvauksen allianssin tavoitteesta, osapuolten vastuista ja oikeuksista, toiminnan säännöistä ja periaatteista, työskentelyn organisoimisesta sekä tiedon tuotannon, jalostamisen ja jakamisen immateriaalioikeudellisista ja teknisistä määrittelyistä. Osiossa voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa esimerkiksi oikeudellisten tai teknisten kysymysten ratkomiseen. Hankkeen lopuksi kerätään alustavat sitoumukset allianssiyhteistyöhön osallistumisesta siihen halukkailta osapuolilta ja sovitaan muista jatkotoimista allianssin aikaansaamiseksi.
 1. Tietokanta- ja indeksointipalvelun MVP:n tuottaminen teknisen toteutuksen osalta ja operatiivisen käsikirjan laadinta yhteistyön koordinointiin ja tietokantapalveluun liittyen
  Hankkeen aikana tuotetaan MVP eli ensimmäinen demomainen tuotekehitysversio Pirkanmaan laajuisesta tietokanta- ja indeksointipalvelusta. Se on verkkosivusto, jonne kerätään yhteen sijaintiin työpaketissa 1. tunnistettuja ennakoinnin tietolähteitä, -aineistoja ja dataa. Niitä voidaan tuoda palveluun aineiston luonteesta riippuen joko linkittämällä niitä kuvauksen kera, upottamalla ne palveluun tai avoimen rajapinnan kautta, jolloin tuoreimmat arvot päivittyvät sivustolle automaattisesti. Hankkeen aikana toimijoita kannustetaan avaamaan omistamiaan aineistoja, jotka hyödyttäisivät alueen yhteistä ennakointia. Aineistoista kootaan tietokanta- ja indeksointipalvelun etusivulle dashboard- eli koostenäkymä, johon nostetaan keskeisimmät tunnistetut muuttujat ja niiden kuvaama Pirkanmaan kehityksen suunta. Myös tietojohtamisen ja ennakointityön hyvät esimerkit voidaan esitellä sivustolla. Palvelu toimii näin myös hankeviestinnän tukena ja käyntikorttina hankkeen tuloksille ja levittää ennakointietoa alueelle.

  Osiossa selvitetään ratkaisun teknisen toteutuksen vaihtoehdot ja laaditaan parhaasta MVP. Kartoitetaan laajasti eri datalähteitä, ennakointitietoa ja mahdollisista rajapintaratkaisuja tiedon kokoamiseen samaan verkkototeutukseen. Erityisesti selvitetään ennakoivan analytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet. Hankkeen aikana rakennettu toteutus on pelkistetty demoversio, jonka tarkoitus on osoittaa yhteisen tietopalvelun hyödyt ja mahdollisuudet. Sitä on tarkoitus laajentaa ja kehittää myöhemmin.

  Hankkeessa synnytettävän ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssin tueksi tuotetaan käsikirja, joka palvelee toiminnan jatkuvuutta. Käsikirjaan kootaan allianssin operatiivista toimintaa linjaavat, yhdessä sovitut pelisäännöt, periaatteet ja tavoitteet, yhteiset ja yhteen sovitettavat tieto- ja ennakointityön toimintamallit ja prosessit, osapuolten vastuut ja oikeudet, tietokanta- ja indeksointipalvelun ylläpito ja kehittäminen jne. Käsikirjaan kirjataan myös tietokantapalvelun tekniset määrittelyt ja toteutuksen komponentit. Käsikirjan sisällöt muodostuvat hankkeen toteutuksen aikana ja ne muotoillaan ja käsitellään yhdessä hankkeen kumppanien kanssa. Käsikirjalla varmistetaan allianssin yhteisen tietotyön kehittyminen ja varmistetaan sen suunta myös tilanteessa, jossa vastuuhenkilöt vaihtuvat tai allianssiin liittyy uusia toimijoita. Käsikirjan toteutus voi olla sähköinen, ja se tehdään saavutettavaksi kaikille allianssin osapuolille. Käsikirjan sisältöjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös viestintämateriaalina ja käytäntöjen levittämiseen.
 1. Ekosysteemitason analytiikan tarpeen ja sisällön kartoittaminen
  Työpaketissa pyritään ymmärtämään paremmin ekosysteemitason tiedolla johtamisen ja ennakointiosaamisen tarpeita ja tuodaan ekosysteemitason analytiikan alustavaa tietomallia osaksi Pirkanmaan tietokantapalvelun MVP:tä. Ekosysteemitason työtä tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen, yritysten sekä Tampereen kaupungin kanssa. Työpaketti toteuttaa hankkeen tavoitteita 3 ja 4.

  Ekosysteemitason tietomallia ei ole ennen tuotettu liiketoimintaekosysteemien tasolla. Se tuo uuden tason elinkeinodatan avulla tehtävään tiedolla johtamiseen ja tietomalliin. Ekosysteemitason lisääntynyt ymmärrys edistää kaikilla tasoilla elinkeinoelämän ja yritysten kasvua. Työpaketti 3. tukee ennakointiallianssin työtä tuomalla esiin uutta tietoa liiketoimintaekosysteemien tilanteesta ja tuomalla ekosysteemitason tietomallia päätöksenteon tueksi kaikilla eri tasoilla yrityksistä julkiseen aluekehitykseen.

  Liiketoimintaekosysteemillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yritysten ja muiden toimijoiden muodostamia liiketoiminta- ja arvoverkostoja, joissa toimijat tekevät yhteistyötä toistensa kyvykkyyksiä ja voimavaroja täydentäen. Ekosysteemit ovat tavanomaisia verkostoja ja klustereita tiiviimpiä sekä itseohjautuvampia ja ylittävät usein perinteisiä toimialarajoja. Niiden toiminnan ominaispiirteinä korostuvat avoimuus, vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus.

  Hankkeessa huomio keskitetään erityisesti koronapandemiassa kärsineisiin ekosysteemeihin, esimerkiksi matkailu, elämystalous, luovat alat ja liikenne sekä valmistavan teollisuuden ekosysteemiin. Hankkeeseen luodaan kahdelle ekosysteemille alustava malli tietojohtamiselle ja ennakointityölle. Näistä toinen on koronapandemiasta kärsinyt ekosysteemi ja toinen valmistava teollisuus. Tämän lisäksi syntyneitä malleja validoidaan muiden valittavien pilottiekosysteemien kanssa. Pilottiekosysteemien valitsemiseksi käydään keskustelua Pirkanmaan Yrittäjien, Tampereen Kauppakamarin ja Visit Tampereen kanssa. Valmistavan teollisuuden ekosysteemi on valittu mukaan seudullisen merkittävyyden ja kilpailukyvyn takia. Valmistavan teollisuuden osalta toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä Tampereen kaupungin ”Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen” -hankkeen, Konepajakoulun 2.0, ”Smart Manufacturing Hub” -hankkeen ja SIX Manufacturing EDIH- valmistelun kanssa.

  Työpaketin 3. päätavoite on kasvattaa ekosysteemitasoista tiedolla johtamista sekä ennakointikyvykkyyttä ja luoda pilottiekosysteemeille alustava malli tietojohtamiselle ja ennakointityölle. Tuloksena syntyy uudenlainen ymmärrys yritysten ja liiketoimintaekosysteemin osaamistarpeista sekä analytiikan, datan ja tiedon hyödyntämisestä yritysten ja ekosysteemien toiminnan tiedolla johtamisessa ja ennakoinnissa.
  Valmistavan teollisuuden ekosysteemin osalta 2. asteen oppilaitokset kytketään mukaan hankkeen työhön niiltä osin kuin toimenpiteet linkittyvät valmistavan teollisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseen. Tällä varmistetaan, että myös oppilaitokset hyötyvät hankkeessa kehitetystä mallista ja saavat ennakointitietoa alan näkymistä ja sen vaikutuksista koulutustarpeisiin. Lisäksi työpaketissa tuodaan 2. asteen näkökulmat valmistavan teollisuuden ekosysteemille kehitettävään tiedolla johtamisen malliin.
 1. Ennakointityötä ja tiedolla johtamisen tukeva kyvykkyyden vahvistaminen – osaamisen kehittämisen malli
  Työpaketissa 4. toteutetaan toimijaverkoston kattava selvitys niistä uudenlaisista kyvykkyyden ja osaamisen tarpeista, joita allianssimaisesti yhdessä toteuttava ennakointi ja tiedon jakaminen edellyttävät. Selvitys ei keskity pelkästään perinteiseen ennakointiosaamiseen, vaan se tavoittelee lisäksi niitä uusia osaamisia, joita tarvitaan uudenlaiseen, yhdessä tehtävään ennakointityöhön alueella. Keskeistä on erityisesti yritysten tarpeet ja niihin vastaaminen. Selvityksen perusteella rakennetaan ehdotus systemaattisesta ja yhteistyöhön perustuvasta, koko allianssin kyvykkyyksiä tukevasta osaamisen kehittämisen mallista. Tavoite on, että ehdotetun mallin mukaiset, osaamista ja verkoston kyvykkyyksiä vahvistavat koulutukset, palvelut, työpajat ym. jäävät pysyviksi toimintatavoiksi Pirkanmaalla. Osaa niistä voidaan jatkossa tarjota allianssille esim. vuosikellomaisesti toistettaviksi. Yhteistä osaamispohjaa ja kyvykkyyttä vahvistamalla varmistetaan hankkeen muiden työpakettien tavoittelema entistä sujuvampi yhteistyö ja maakunnan parempi resilienssi.

  Työpaketin tuloksena syntyy malli, jolla pirkanmaalaista ennakoinnin ja tiedolla johtamisen kyvykkyyttä voidaan jatkossa kehittää yhteistyössä kustannustehokkaasti ja systemaattisesti, sekä tarpeen mukaan vuosikellomaisesti. Näin pystytään paremmin varmistamaan yhdessä tekemisen tuottama lisäarvo, avoin suhtautuminen tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä yhä nopeammin muuttuvien ennakointinäkymien ja tulevaisuuden osaamisten haltuunotto.