Hyppää sisältöön

REACT-EU-haku on auki - lue tiivistelmä hakuinfosta ja katso tallenne

| Pirkanmaan liitto

Hankkeilla on tarkoitus vastata nopeasti koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin ja vaikutuksiin.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus Länsi-Suomen alueella. Rahoittajina Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.
Hakuaika: 15.3.–7.5.2021

Hakuinfossa puhuivat ohjelmajohtaja Elina Hykkönen Pirkanmaan liitosta ja rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Tallenne tapahtumasta löytyy Pirkanmaan liiton Youtube-kanavalta.

Siirry katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Videota ei ole tekstitetty. Alla oleva tiivistelmä infon sisällöstä on videon tekstivastine.

REACT-EU on elpymisrahoituksen osuus 2014-2020 -ohjelmakaudelle. Hankkeilla on tarkoitus vastata nopeasti koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin ja vaikutuksiin alueilla. Hankkeet ovat maksimissaan kahden vuoden pituisia elokuuhun 2023 saakka. Tukitaso on korkein mahdollinen: 80 % kehittämishankkeille ja 70 % investoinneille.

EAKR:n osuus on 70 % ja ESR:n 30 % kaikesta Suomessa käyttöön saatavasta REACT-EU-rahoituksesta. Yritystukien puolella ja ESR-kehittämishankkeissa päärahoittaja on ELY-keskus ja muissa maakuntaliitot. REACT-EU-toimissa painopisteitä ovat digitalisaatio ja vihreä siirtymä.

EAKR-toimien kohderyhmiä erityistavoitteessa 12.2 ovat yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori ja kolmas sektori. Kohderyhmä kannattaa sitouttaa hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa. Strateginen kumppanuus yritysten kanssa lisää hanketoiminnan vaikuttavuutta.

Erityistavoitteen 12.2 tuettavaan toimintaan kuuluvat digitalisointi, vihreä kasvu ja kestävä kehitys, kiertotalous, julkisten hankintojen hyödyntämisen kehittäminen, elinkaariajattelu ja systeeminen muutos, kestävät liikennejärjestelmät ja liikkumisen digitalisaatio ja terveydenhuollon uudet tuotteet ja innovaatiot.

Kaikki hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelman yleisillä valintaperusteilla. Erityistavoitteessa 12.2 on 14 erityistä valintaperustetta, joista voi saada kustakin 1-5 pistettä. Konkreettisesti, selkeästi ja yleistajuisesti sanoitetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat avainasemassa hankehakemuksessa.

Kielteinen rahoituspäätös voi johtua siitä, että hankkeella ei ole tunnistettuun tarpeeseen pohjautuvaa tavoitteellista ja konkreettista suunnitelmaa, joka mahdollistaa hankkeen etenemisen tarkastelun. Tilanne on sama, jos tukea halutaan käyttää yleisenä toimintatukena tai jos hankkeen tulokset eivät ole yleisesti hyödynnettävissä.

Mahdollisimman täsmällinen ja kaikki tarvittavat tiedot sisältävä hakemus mahdollistaa hankkeen nopean aloituksen.

Esitä toimenpiteet mahdollisimman konkreettisesti, määrittele kohderyhmä selkeästi ja kerro aktiiviset toimet, joilla varmistetaan työn tulosten jatkuvuus. Varmista, että indikaattorituotosten ja toiminnan välillä on yhteys. Analysoi toimenpiteisiin liittyvät riskit ja laadi kunnollinen tehtävänkuva kaikille hanketyöhön osallistuville.

Tutustu maakuntasi maakuntaohjelmaan, älykkään erikoistumisen strategiaan ja koronapandemiasta toipumisen selviytymissuunnitelmaan. Hankkeesi tulee toteuttaa niiden tavoitteita.

Uusi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021–2027 luonnos on nyt kuultavana. Ota kantaa 16.4.2021 mennessä osoitteessa Lausuntopalvelu.fi (siirry linkistä lausuntopalveluun). Ohjelman toteutuksen on tarkoitus alkaa 1.9.2021.

Tilaa Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje tämän linkin takaa.

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä ja sosiaalisen pääoman kehittämishankkeita

Keski-Suomen ELY-keskus rahoittaa EAKR-yritystukia ja ESR-kehittämishankkeita Länsi-Suomessa, mukaan lukien Varsinais-Suomi ja Keski-Pohjanmaa.

Koronakriisistä kärsivää pk-yritystoimintaa tuetaan digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. (EAKR, erityistavoite 12.1)

Palvelualoista kohteena ovat esimerkiksi matkailu, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.
Teollisuuden pk-yrityksiä tuetaan erityisesti vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä, kaupallistamisessa ja teknologian käyttöönotossa.
Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan yrityksiä tuetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Myös pk-yritysten kyberturvallisuuden kehittämistä tuetaan.

Tavoitteena on pk-yritysten selviäminen koronakriisin yli, uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden syntyminen, uudet vientituotteet ja vähähiilisyyden ja hiilineutraalisuuden edistäminen liiketoiminnassa.

Yrityksen investointi- ja kehittämisavustus on tarkoitettu yrityksen liiketoiminnan käynnistymiseen, kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen pitkällä aikavälillä. Hankkeenomaiseen kehittämiseen voi hakea avustusta silloin, kun hanke ei muuten toteutuisi tai kun avustuksella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiselle. REACT-EU-tuki ei ole kriisituki vaikeuksissa oleville yrityksille.

ESR-rahoituksessa pääpaino on inhimillisen pääoman kehittämisessä. Hankkeiden tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeissa tulee olla toteuttajan omarahoitusta. Toiminnan jatkuvuus on varmistettava. Yksittäisen yrityksen liiketoimintaa ei voida tukea ESR-hankkeilla.

Digitaalisten taitojen parantaminen (ESR, Erityistavoite 12.3)

Tavoitteena on digitaitojen parantaminen ja digitaalisten palveluiden ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Digitaitojen parantuminen edistää myös työllistymistä ja palveluiden kehittyminen tukee kestävää kehitystä ja koronakriisistä toipumista.

Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen (ESR, Erityistavoite 12.4)

Koulutus, ohjaus, muutosvalmiuksien parantaminen, vastuullinen johtaminen ja työhyvinvoinnin parantaminen kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa ovat rahoitettavien hankkeiden tavoitetoimenpiteitä.

Huomioi hankkeen kohdistuminen oikeaan erityistavoitteeseen, kohderyhmä, konkreettisuus ja nopea vaikuttavuus. Suunnitelman on oltava realistinen lyhyelle toteutusajalle.

EAKR- ja ESR-kehittämishankkeille voi hakea tukea 7.5.2021 ja EAKR-yritystuille 31.5.2021 mennessä.

Tämän linkin takaa pääset Rakennerahastot-sivustolle, siellä lisätietoa.

Kaikki artikkelit