Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori

Toteuttaja: Pirkanmaan liitto, Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 100 000€, kokonaiskustannusarvio 136 668€
Toteutusaika: 1.10.2022 - 31.3.2024

Vetyä on käytetty vuosikymmeniä erilaisissa materiaali- ja kemianteollisuuden prosesseissa. Siirtyminen fossiilisista energialähteistä uusiutuviin energialähteisiin on kuitenkin synnyttänyt vetyyn kohdistuvaa uutta ja kasvavaa kiinnostusta, jota on alettu kutsua vetytaloudeksi. Uusi ja kasvava kiinnostus vetyä kohtaan johtuu pitkälti siitä, että uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen merkitsee suurta panostusta aurinko- ja tuulivoimiin. Niiden tuotanto on kuitenkin altista sään vaihteluille ja vuorokauden ajoille, joten niiden laajamittainen käyttö edellyttää suuria energiavarastoja. Tässä kohtaa vety astuu kuvaan mukaan, sillä se on yksi mahdollisuus varastoida sähköä: kun ylimääräistä energiaa on saatavilla, sitä voidaan käyttää vedyn valmistamiseen, jota edelleen voidaan säilyttää, siirtää ja käyttää tarpeen mukaan erilaisissa ratkaisuissa. Polttoaineena vety on puhdas. Lisäksi vedystä voidaan valmistaa fossiilisten polttoaineiden kaltaisia synteettisiä polttoaineita yhdistämällä vetyä hiilidioksidiin. Jos edellä kuvatulla tavalla tuotettu vety valmistetaan uusiutuvalla energialla, sitä kutsutaan niin sanotuksi vihreäksi vedyksi. Hankkeen tarkastelu rajautuu vihreään vetyyn ja siihen liittyviin kysymyksiin.

Edellä kuvattu vetytalouden kehitys vaatii valtavia määriä puhtaasti tuotettua sähköä ja investointeja vedyn tuotantoon, varastointiin ja siirtoon sekä vetyä hyödyntäviin teknologioihin. Hankkeessa selvitetään vetytalouden nykytilaa ja toimijoita sekä tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia Pirkanmaalla. Hankkeessa kartoitetaan vetyteknologiaan liittyviä TKI-tarpeita ja tuodaan yhteen olemassa olevaa osaamista ja verkostoja sekä Pirkanmaalla että kansallisesti. Osana nykytila-analyysiä kartoitetaan alueellisia osaamistarpeita ja luodaan pohja osaamisen kehittämisen toimenpiteille. Hankkeessa rakennetaan alueellinen vetyekosysteemi, jota kehitetään alusta alkaen osaksi kansallista vetyverkostoa ja myöhemmin myös kansainvälistä vetyverkostoa. Vetytoimijoiden ympärille rakentuvan ekosysteemin lisäksi hankkeen avulla tuetaan vetyinfrastruktuurin kehittymistä alueella sekä selvitetään vedyn potentiaalisia sovellus- ja käyttökohteita. Potentiaalisia käyttö- ja sovelluskohteita tarkastellaan case-esimerkkien kautta, jotka tunnistetaan ja valitaan tilannekuva- ja ekosysteemityön pohjalta. Ekosysteemissä tapahtuva syvempi yhteistyö jäsentyy käyttökohteiden tunnistamisen kautta. Vetytalouden tilannekuvatyön, ekosysteemin rakentumisen sekä potentiaalisten vedyn käyttö- ja sovelluskohteiden pohjalta hankkeessa tunnistetaan myös hankeaihioita ja -ideoita, jotka tukevat vetytalouden vahvistamista ja kehittämistä. Hankkeessa seurataan ja tuodaan ekosysteemien tietoon ja keskusteluihin laajemmin EU:n ja kansallisen tason strategia- ja lainsäädäntöprosesseja, jotta tulevaisuuden kehityskulkuja ja investointipotentiaaleja voidaan ennakoida.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena niin, että Pirkanmaan liitto on hankkeen päätoteuttaja ja Tampereen yliopisto on hankkeen osatoteuttaja. Tampereen kaupunki on hankkeessa mukana omarahoitusosuudella.