Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto: kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu on syytä keskeyttää

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Uusia, entistä raskaampia menettelyitä, laajempia selvitysvelvoitteita ja merkittävää lisäresursointitarvetta tulossa kuntakentälle.

Pirkanmaan liitto muistuttaa, että kokonaisvaltaisella ja yhteensovittavalla maakuntakaavoituksella luodaan edellytykset yhteiskunnan ja elinkeinoelämän ennakoitavalle, pitkäjänteiselle kehittämiselle. Samalla otetaan huomioon myös ne, jotka eivät saa ääntään kuuluviin.

Pirkanmaan liitto yhtyy maakuntajohtajien yhteiseen kannanottoon (6.10.2021), jonka mukaan kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu on syytä keskeyttää. Esitetylle uudistukselle ei ole valmistelussa saatu yhteistä poliittista hyväksyntää.

Lainsäädännön lähtökohdaksi tulee ottaa malli, jossa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia ei rajata. Uudistukselle asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia kehittämällä.

Maakuntahallitus esitti ympäristöministeriölle lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia.

Uuden lain myötä ei saavuteta hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita, sujuvoiteta kaavaprosesseja tai vähennetä byrokratiaa. Esitys tuo uusia tai entistä raskaampia menettelyitä, laajempia selvitysvelvoitteita ja merkittävää lisäresursointitarvetta kuntakentälle.

Pirkanmaan liitto pitää uuden kaavoitus- ja rakentamislainsäädännön tavoitteita hyvinä ja kannatettavina. On tärkeää, että lainsäädäntöä kehitetään kohtaamaan paremmin tulevaisuuden haasteet.

Jos valmistelu kaikesta huolimatta jatkuu, tulee Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan lähtökohdaksi ottaa malli, jossa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia ei rajata. Maakuntakaavan tulee kaikilta siinä käsitellyiltä sisällöiltään olla johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti tulkittava sekä yhteismitallinen.

Laajojen globaalien haasteiden äärellä suunnittelun painopisteen vahva siirtäminen pienempiin kokonaisuuksiin ei ole tarkoituksenmukaista. Lakiluonnoksen myötä heikennettäisiin merkittävästi kuntien ja kuntayhtymien demokraattiselta pohjalta tapahtuvaa suunnittelua ja kasvatettaisiin valtion toimivaltaa alueidenkäytön valvonnassa.

Pirkanmaan liitto näkee, että digitaalisten tietosisältöjen kehittäminen on tärkeää. Maakunnat ovat oma-aloitteisesti kehittäneet maakuntakaavoituksen yhtenäistä tietomallia. Digitaalisessa siirtymässä tulee ottaa huomioon toimijoiden valmiudet siirtää aineistoaan yhtenäiseen järjestelmään.

Tekniset ratkaisut, kaavoituksen yhteismitallistaminen tai kaavan esitystavan vakioitu muoto eivät saa rajoittaa tai ohjata suunnittelua, vaan näiden tulisi toimia suunnittelun työkaluina.
Pirkanmaan liitto painottaa, että esitetty taannehtiva voimassa olevien maakuntakaavojen oikeusvaikutteisuuden rajaaminen ei ole edes periaatteellisesti hyväksyttävää.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit