Hyppää sisältöön

Toteuttaja: Pirkanmaan festivaalit ry
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 100 000€, kokonaiskustannusarvio 130 637€
Toteutusaika: 1.4.2024 - 31.3.2026

Osaava ja osallistava tapahtuma – kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyön kehittämishanke kartoittaa vapaaehtoistyön organisoinnin ja johtamisen nykytilaa Pirkanmaalla järjestettävissä kulttuuritapahtumissa, kuntien ja tapahtumajärjestäjien yhteistyötapoja vapaaehtoisten osallistamisessa sekä vapaaehtoiseksi osallistumisen hyötyjä ja esteitä. Vapaaehtoistyötä kehittämällä hanke pyrkii edistämään tapahtumatoimialan toimintavarmuutta tilanteessa, jossa vapaaehtoisista tapahtumatyöntekijöistä on pulaa ja toisaalta useassa väestöryhmässä kaivattaisiin lisää mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan ja tulla osaksi luovaa yhteisöä.

Hanke selvittaa ja kehittaa kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyon tilaa kolmesta nakokulmasta, jotka ovat:
a) vapaaehtoisten rekrytoinnin, johtamisen ja sitouttamisen mallit kulttuuritapahtumissa
b) vapaaehtoistyön saavutettavuus, houkuttelevuus ja vaikuttavuus
c) tapahtumatoimijoiden ja kuntien yhteistyo osallisuuden edistamisessa

Hanke tarjoaa pirkanmaalaisille tapahtumajärjestäjille sekä kuntien ja kaupunkien edustajille osallisuuteen ja vapaaehtoisten johtamiseen liittyvää koulutusta sekä kehittää vapaaehtoistyön saavutettavuutta, organisointia, markkinointia ja verkostoja. Kehittämistyötä tehdään yhdessä tapahtumajärjestäjien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa, minkä lisäksi hankkeen aikana luodaan uusia yhteyksiä paikallisiin oppilaitoksiin sekä muun muassa nuorten aikuisten, ulkomaalaistaustaisten, ikääntyneiden tai esimerkiksi virike- ja kuntoutustoimintaan osallistuvien asukkaiden kohtaamispaikkoihin, yhdistyksiin ja yhteisöihin.

Tavoitteena on hankkeen myötä kasvattaa kulttuuritapahtumissa toimivien vapaaehtoisten määrää ja moninaisuutta sekä houkutella uusia kohderyhmiä mukaan tapahtumien tekijöiksi muun muassa markkinoinnin, hankeyhteistyön ja erilaisten osallistamisprojektien kautta. Kohderyhminä voivat olla esimerkiksi 18–30-vuotiaat nuoret aikuiset, ikääntyneet, erilaisiin kuntoutus- ja viriketoimintoihin osallistuvat sekä ulkomaalaistaustaiset henkilöt, joille paikalliseen tapahtumayhteisöön liittyminen ja vapaaehtoistyössä saadut onnistumisen kokemukset voivat edistää esimerkiksi kotoutumista, kielen ja työelämätaitojen oppimista tai oman urapolun löytymistä.

Positiiviset vapaaehtoiskokemukset vaikuttavat paitsi yksilöiden hyvinvointiin myös tapahtuma-alan yleiseen imagoon ja houkuttelevuuteen. Kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyötä kehittämällä voidaankin vaikuttaa merkittävästi paitsi toimialan osaamiseen, imagoon ja elinvoimaan, myös luovien yhteisöjen moninaisuuteen, asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuden kokemukseen sekä alueen pitovoimaan. Hanke pyrkii nivomaan kulttuuritapahtumissa tehtävän vapaaehtoistyön myös osaksi kuntien ja kaupunkien osallisuusstrategiaa ja viestintää, ja näin tuomaan yhteisöllisen osallistumisen muotoja näkyväksi ja entistä paremmin saavutettaviksi.