Hyppää sisältöön

Nuutajärven lasikylän yrityshautomo sekä Urjalan alueen vierailijakeskus, suunnittelu ja pilotointi

Toteuttaja: Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö sr
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 172 490 € , toteuttajan oma yksityinen rahoitus 43 123 €
Toteutusaika: 1.1.202230.6.2023

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat luovien alojen ja matkailualan yritysten yrityshautomo sekä fyysisen ja virtuaalisen vierailija- ja tapahtumakeskuksen luominen.

Yrityshautomo, jonka tarkoituksena on edistää uusien luovien alojen ja matkailualan yritysten perustamista ja kehittämistä. Se toimii läheisessä yhteistyössä sekä Urjalan kunnan että Kk Tavastian Nuutajärven lasikoulun ja ao. alojen muiden oppilaitosten kanssa. Yrityshautomo tarjoaa opintonsa päättävien opiskelijoiden ja muiden uusien yrittäjien tarvitsemia peruspalveluita: työtilojen ja digitaalisen infran lisäksi yhteistyökumppanien kautta esimerkiksi perustamisneuvontaa, koulutuspalveluita jne. Työtilojen vuokraus tapahtuu hankkeen ulkopuolella, mutta hankkeessa kerätään niiden osalta ideoita ja kokemuksia yrityshautomotoiminnan kehittämisestä.

Fyysinen ja virtuaalinen vierailija- ja tapahtumakeskus, joka palvelee Pirkanmaata ja koko eteläistä Suomea. Keskus toimii alustana, jolla Nuutajärven ja muun Urjalan matkailu- ja tapahtumayrittäjät voivat tarjota palvelujaan kansainvälisestikin markkinoitavina tuotekokonaisuuksina, jotka ovat tilattavissa joko paikan päältä tai verkkokaupan kautta. Nuutajärvelle suunnitellaan ja pilotoidaan koko aluetta palveleva tiedotus- ja tukipiste ”perusleiri”, joka tarjoaa matkailijoille ruokailu-, yöpymis- ja vapaa-ajan tukipalveluita. Nuutajärven historiallisen kulttuurimiljöön digitaalista saavutettavuutta varten kehitetään virtuaaliset kierrokset monissa museoissa ja muissa kohteissa jo toteutettujen ratkaisujen pohjalta.

Keskeiset toimenpiteet hankkeessa:

1) Yrityshautomo:

Suunnitellaan ja pilotoidaan Nuutajärvelle luovien alojen ja matkailualan yrityshautomo nopeuttamaan ja edistämään uusien yritysten perustamista ja toimintaa sekä yritysten yhteisen synergioiden hyödyntämistä.

Hankkeen kumppaniverkoston rakentaminen; mm. Urjalan kunta, Kk Tavastia, Nuutajärven Pruuki kiinteistöosakeyhtiö sekä muut kumppanit kuten Nuutajärven lasitaitajat ry, muut Nuutajärvellä sekä Urjalassa toimivat yrittäjät, majoitus- ja ravintolapalvelut, Nuutajärven kartano, Hongola Gård, Mitäs ry, Aalto-yliopisto, Metropolia amk, Lahden muotoiluinstituutti jne.

Nuutajärven yrityshautomon tärkein kohderyhmä ovat taidekäsityö- ja matkailualojen aloittelevat yrittäjät, mikä ei kuitenkaan poissulje muiden alojen aloittelevia yrittäjiä Urjalasta ja lähialueilta. Yrityshautomoa palvelevan resurssiverkoston rakentamiseksi kartoitetaan yrityspalveluita alustavasti, eli haastatellaan Nuutajärven ja muun Urjalan erityisesti luovan alojen yrittäjiä heidän kokemuksistaan yrityksen perustamisessa ja käynnistämisessä, toteutetaan taidekäsityö- ja matkailualan opiskelijoiden keskuudessa kysely potentiaalisten uusien yrittäjien toiveiden selvittämiseksi sekä kartoitetaan joidenkin verrokkien palveluntarjontaa ja kokemuksia. Tämän pohjalta laaditaan ehdotus resurssiverkoston pelisäännöiksi, tavoitteena on yrityskummiperiaatteella toimiva verkosto, joka on aloittelevien yrittäjien käytettävissä markkinahintoja edullisimmilla ehdoilla. Suunnittelu- ja pilottivaiheen jälkeen verkoston toiminta mukaan lukien digitaalinen palveluportaalin kehittäminen jatkuu hankkeen ulkopuolella.

Suunnitellaan ja pilotoidaan Nuutajärvelle Urjalan alueen matkailijoita palveleva fyysinen ja virtuaalinen vierailija- ja kulttuurikeskus. Keskus verkottaa alueen matkailuyrittäjät niin, että asiakkaat hankkeen pilotointivaiheen jälkeen voivat verkkokauppa-alustalta tilata useamman yrittäjän yhdessä tuottamia palvelukokonaisuuksia.

2) Fyysinen ja virtuaalinen vierailija- ja tapahtumakeskus:

Suunnittelun yksi keskeinen osa-alue on Nuutajärven ja muun Urjalan eri toimijoiden palveluverkoston yhteistoimintamallin suunnittelu. Sen tulee edistää useiden osapuolten yhteistyötä haluttavien palvelukokonaisuuksien tuottamiseksi. Suunnittelun pohjalta valitaan muutamia palvelukokonaisuuksia pilotointikohteiksi, joita siihen osallistuvat yritykset toteuttavat hankkeen ulkopuolella, rinnakkain hankkeen etenemisen kanssa.

Toinen keskeinen osa-alue on palveluverkostoon liittyvän palvelutuotannon ja -myynnin digitaalisen alustan määrittely hankintavaatimuksia varten. Määrittely perustuu markkinoilla jo olevien matkailupalvelualustojen ominaisuuksiin.

Edellisten vaiheiden tietojen pohjalta suunnitellaan yhteistyössä osallistuvien palveluntarjoajien kanssa tarjooma, joka alusta pitäen on suunnattu kansainvälisille markkinoille. Suunnittelutyö sisältyy hankkeen vetäjän tehtäviin.

Suunnittelutyön edetessä selvitetään mihin kaavailtuihin toimenpiteisiin mahdollisesti on sovellettava de minimis -sääntöjä ja tehdään tarvittavat hankesuunnitelman muutokset ja haetaan niihin muutospäätös.

Vierailu- ja tapahtumakohteiden digitaalisen saavutettavuuden mahdollistamiseksi kartoitetaan tiedossa olevat muualla, esimerkiksi museoissa tai luontokeskuksissa toimivat tekniset palveluratkaisut. Rahoituksen sallimien mahdollisuuksien mukaan toteutetaan pienimuotoinen pilotti.