Hyppää sisältöön

Nokian kaupunki edistää tehokkaaseen joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämistä

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Pirkanmaan liitto pitää ansiokkaana sitä, että Nokian kaupunki haluaa edistää tehokkaaseen joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Pirkanmaan liitto katsoo, että Nokian Harjuniityn seisakkeen suunnittelun lähtökohdat ovat linjassa sekä Nokian kaupungin strategisen kehittämisen kanssa että Pirkanmaan maakuntakaavan keskeisten tavoitteiden kanssa.

Pirkanmaan liitto pitää ansiokkaana sitä, että Nokian kaupunki haluaa edistää tehokkaaseen joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Harjuniityn alueen asemanseudun toteutuminen tukee osaltaan kokonaisvaltaista, ilmastomyönteistä kaupunkisuunnittelua.

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa Nokian kaupungille Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavan ja osayleiskaavamuutoksen luonnoksesta.

Osayleiskaavatyön tavoitteena on kehittää Harjuniittyyn lähijunaliikenteen seisake sujuvine kulkuyhteyksineen ja liityntäpaikoituksineen, paikallisjunaliikennettä tukeva maankäyttö, Nokian uusi jätevedenpuhdistamoalue sekä tarkastella mahdollinen tieyhteys Nokianvirran yli.

Alueen sijaintiin Nokianvirran rannalla kiinnitetään erityistä huomiota. Samalla käsitellään uuden maakuntakaavan tavoitteet, alueen kulttuuriperintö ja luontoarvot. Alueesta on tarkoitus muodostaa tuleville asukkaille viihtyisä uusi asuinalue.

Suunnittelualue muodostaa osan maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema), jonka suunnittelussa tulee maakuntakaavamääräyksen mukaisesti varmistaa, että alueen kulttuuriympäristö- ja luonnonperintöarvot säilyvät.

Nokianvirran jylhäpiirteiselle ranta-alueelle toteutettavan uudisrakentamisen laatuun, harkittuihin maisemanäkymiin sekä keskeisten maisematilojen ja niiden arvojen säilymiseen tulee kaavan jatkosuunnittelussa panostaa.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää vaikutusten arviointiin, jota ei vielä luonnosvaiheessa ole esitetty osana kaava-aineistoa. Alueelle sijoittuu myös lähiympäristölleen mahdollisesti häiriöitä aiheuttavia toimintoja, kuten junaradan lisäraide ja jätevedenpuhdistamo, joiden suhde ympäröivään maankäyttöön on tärkeää tunnistaa.

Pirkanmaan liitto puoltaa yleiskaavan jatkovalmisteluja.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit