Hyppää sisältöön

Mustanlahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue

Toteuttaja: MW-Kehitys Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 128 800 €, toteuttajan oma kuntarahoitus 55 200 €
Toteutusaika: 1.10.2021—31.8.2023

Hankkeen tavoitteet:
Hankeen tavoitteena on luoda Mustanlahden teollisuusalueesta nykyaikainen, tulevaisuuteen suuntaava, älykäs ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava monimuotoinen ja laajeneva teollisuuden keskittymä.

Mustanlahden alueella on tulevaisuuteen suuntaavan toimintakonseptin ja konseptoinnin tarve, johon tällä hankkeella haetaan vastauksia ja ratkaisumalleja. Hankkeen toiminta ja tulokset tulevat palvelemaan alueella jo toimivia yrityksiä, lisäämään niiden yhteistyötä sekä houkuttelemaan uutta yritystoimintaa. Hankkeella edistetään alueen yritysten ns. vihreää siirtymää. Hankkeen avulla saadaan laajennettua Mänttä-Vilppulan sijainniltaan houkuttelevin teollisuusalue niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat mahdollisimman hyvin.

Hankkeessa keskeinen tehtävä on aikaansaada yhteistyössä Mustanlahden alueen yritysten, MW-Kehitys Oy:n, Mänttä-Vilppulan kaupungin sekä oppilaitosverkoston kanssa alueesta vetovoimainen, toimiva, älykäs, ekologinen ja houkutteleva teollisuusalue. Lopullisesti toteutettavat toimenpiteet ja hyödyt syntyvät suurelta osin hankkeen seurauksena sen aikana ja päättymisen jälkeen.

Keskeiset toimenpiteet hankkeessa:
Hankkeella tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja mm seuraavilla toimenpiteillä:

  • Alueen energiataloudelle esim. selvittämällä omavaraisen, älykkään energiajärjestelmän toteutusmahdollisuudet. Alueella toimii lämpöverkkoyhtiö. Yhtenä hankkeen keskeisenä lähtökohtana on ao. yhtiöstä saatu tieto siitä, että olemassa oleva kaukolämpöverkko toimii kapasiteettinsa ylärajoilla. Tämä aiheuttaa luontaisen tarpeen kestävien energiaratkaisujen etsimiselle, koska nykyinen malli ei mahdollista alueen teollisuusrakentamisen lisääntymistä.
  • Kiertotaloudelle mallintamalla alueella tuotettavien materiaalien mahdollisimman hyvän arvon säilyminen sekä materiaalihukan ja jätteen määrän minimointi
  • Logistiikalle ja infralle rakennettavan logistiikan ja ohjausjärjestelmien aluetta ja sen yrityksiä palvelevan kokonaisuuden suunnittelu (mm. materiaalivirrat, älykkäät viestintä- ja toiminnanohjausjärjestelmät), koko aluetta kattavat uudet innovatiiviset infraratkaisut (kuten metsäteollisuuden tuhkajätteen käyttäminen uusiomaanrakentamisessa)
  • Yritysyhteistyölle alueella toimiville ja sinne sijoittuville uusille yrityksille suunnattavat koulutukset, työpajat ja ryhmäneuvonta (ei de minimis) sekä uusille sijoittuville yrityksille suunnattu houkutteleva ohjaava ja neuvova toiminta tarkoituksenaan yritysten osaamisen kehittäminen ja innovaatioiden edistäminen (sekä de minimis ja ei-de minimis-ehtoista)
  • Yhteistyölle tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa koulutuksen teknologiaverkoston (TAMK ja Tampereen korkeakouluverkosto) hyödyntäminen esim. opinnäytetöiden tekijöiden avulla.
  • Alueen ja sen verkostojen ja mahdollisuuksien esille tuominen erilaisten viestintäratkaisujen avulla.