Hyppää sisältöön

Missioista vauhtia maakunnan kehittämiseen

| Blogi, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Uusinta maakuntaohjelmaa on pohjustettu kevään kuluessa tiedonkeruuta tehden ja yhteistä ymmärrystä ilmiöistä ja haasteista muodostaen.

Pirkanmaa on maakunnista parhain, senhän tiedämmekin. Maakuntaohjelmalla haluamme varmistaa, että näin on myös jatkossa.

Maakuntaohjelma toimii eräänlaisena ”huoneentauluna” kaikille maakunnan toimijoille niistä tärkeistä asioista, joista yhdessä tulee huolehtia, ja siksi ei ole yhdentekevää mitä asioita siinä korostetaan.

Jos olisimme sitä mieltä, että kaikki on jo hyvin eikä mikään muutu, olisi ohjelma varmaankin tarpeeton. Mutta koska parhaallakin on parannettavaa, voidaan saman tien virittää ohjelman vaatimustaso aika korkealle. Liian helpot tavoitteet toteutuvat itsestäänkin.

Pyrkimys ratkaisukeskeiseen tai missiolähtöiseen kehittämistapaan on tällä kertaa ollut ohjelmavalmistelun ohjenuorana. Sen sijaan että yritetään tunnistaa kaikki (tai edes valtaosa) ajankohtaisista tarpeista ja aiheista, on lähtökohdaksi otettu löytää muutama innostava, mittava mutta selkeä kehittämistehtävä, joihin eri osapuolet voivat soveltaa omaa ymmärrystään, voimavarojaan ja valtuuksiaan.

Luonteeltaan missiot ovat siis monialaisia, vaativat eri tekemisten sovittamista yhteen ja toteutuvat vain samansuuntaisin teoin.

Tällaista yhteenkietoutuneiden ongelmien, mahdollisuuksien sekä tavoitteiden ja keinojen sekasienisalaattia kehittäminen todellisuudessakin on.

Vain harvoin yksittäiset ”hopealuodit”, aloitteet ja hankkeet kantavat kauemmas kuin omaan pieneen maaliinsa. Voidaanpa tässä yhteydessä käyttää vaikkapa muotitermiä systeemisyys kuvaamassa ohjelmaan tavoiteltua kokonaisvaltaista ja samalla uudistushakuista näkökulmaa.

Uusinta maakuntaohjelmaa on pohjustettu kevään kuluessa tiedonkeruuta tehden ja yhteistä ymmärrystä ilmiöistä ja haasteista muodostaen. Työvaiheisiin on toistaiseksi kuulunut asiantuntijahaastatteluita, laaja verkkokysely, kehittämistyön ajankohtaisia teemoja keskusteluun nostanut webinaari sekä kolme sisältökysymyksiin keskittynyttä verkkotyöpajaa.

Maakuntaohjelman taustatarkasteluista voi lisäksi mainita tuoreen väestösuunnitteen. Sen pohjalta maakuntaohjelmaan leivotaan tavoitteellisuus, jolla pyritään vahvistamaan haluttua, alueellisesti mahdollisimman tasapainoista kehityssuuntaa.

Lisäksi on etsitty yhteisiä nimittäjiä erilaisista maakuntaa tai sen toimijoita koskevista strategioista ja kehittämisohjelmista – ja kas kummaa, niitä on myös löytynyt. Nykyisen maakuntaohjelman iskusanat ”välkky”, ”ehyt”, kestävä” ja ”saavutettava” summaavat nimittäjiä yhä sangen pätevästi, ja tehtäväksi jää määritellä mitä ne tässä ajassa tarkoittavat ja millaisilla isoilla, yhteisillä missioilla niitä toteutamme.

Työ on vielä osittain kirjoituspöydällä (tai korona-ajan jäljiltä oikeastaan sohvan nurkassa), mutta seuraavan kaltaisia missioita uuden, uljaamman Pirkanmaan aikaansaamiseksi on luonnosteltu.

Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa

Yliopistomaakunnassa elinkeinojen uudistuminen ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat innovaatioiden hyödyntämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Näemme myös sivistyksen itseisarvon. Maakunta katsoo tulevaisuuteen, ja tätä kykyä vahvistetaan määrätietoisesti.

Pirkanmaalla liiketoiminnalla on positiivinen kädenjälki

Pirkanmaalla toteutuu oikeudenmukainen siirtymä vähäpäästöiseen digitaaliseen talouteen. Maakunta hyödyntää valmistavan teollisuuden osaamistaan kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijänä ja ratkaisujen tuottajana. Vastuullisuus tuo uutta työtä ja liiketoimintaa alueelle.

Pirkanmaalla välitetään ihmisten hyvinvoinnista

Pirkanmaalla edistetään ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Vireä kaupunki ja elävä maaseutu ovat molemmat tärkeä osa Pirkanmaata, ja kuntien erilaisuutta, paikallisia resursseja ja omaehtoista kulttuuria arvostetaan. Palvelut ovat kaikille yhtäläisesti saavutettavia, ja arvostamme myös järjestöjen ja muun vapaan kansalaistoiminnan työtä. Kukaan ei syrjäydy Pirkanmaalla

Pirkanmaalla asuminen ja liikkuminen tapahtuvat kestävästi

Toimivat, energiatehokkaat ja älykkäät liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat elämisen edellytykset eri puolilla Pirkanmaata. Hyvät lyhteydet muodostavat kaupungeista ja maaseudusta jatkumon, ”tunnin Pirkanmaan”. Pirkanmaa hakee kestävää kasvua tarjoamalla monimuotoisia ja terveellisiä ympäristöjä asumiselle ja yrittämiselle.

Pirkanmaa suuntautuu kansainvälisyyteen

Nostamme rohkeasti esiin omaleimaisuuttamme ja paikallisia erityisyyksiämme. Houkuttelemme kansainvälisiä osaajia ja pidämme heistä kiinni. Teemme laadukasta yhteistyötä osana kansainvälisiä verkostoja ja kehitämme näin myös omaa ajatteluamme. Pirkanmaa tarjoaa autenttisia, laadukkaasti tuotteistettuja matkailuelämyksiä kaikille alueelle saapujille. Näemme että monikulttuurisuus vahvistaa ja uudistaa Pirkanmaata.

Tottakai missioita on vielä yhdessä mutusteltava, sanavalintoja hiottava ja niiden konkretisointi tehtävä kiinnostavaksi, mutta jo alustavinakin niistä voi nähdä että parempaa kohti ponnistellaan. Aina.

Tarkemmin maakuntaohjelman tausta-aineistoon voi tutustua tästä linkistä avautuvasta ”Pirkanmaan tulevaisuuskirjasta”.

Maakuntaohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tietoa kirjoittajasta

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.

Kaikki artikkelit