Hyppää sisältöön

Maakuntien liittojen nykyinen aktiivinen ilmastorooli tulisi nousta esiin myös uuden ilmastolain kokonaisuudessa

| Edunvalvonta, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Ilmastonmuutokseen vastaaminen on keskeinen osa maakuntaohjelmaa, maakuntakaavaa, liikennejärjestelmätyötä ja älykkään erikoistumisen strategiaa.

Pirkanmaan liiton maakuntahallitus esittää, että maakuntien liitoilla tulisi olla operatiivinen ja aktiivinen rooli osana uuden ilmastolain sisällöissä. Liittojen lakisääteiset toiminnot, kuten maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmätyö ja aluekehitys, kytkeytyvät jo nykyisellään ilmastotyön ytimeen.

Erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien ilmastotyön tukeminen on nyt keskeisessä asemassa. Aluetason resursseilla voidaan tukea paikallisen ilmastotyön kehittymistä.

Pirkanmaan liitto on erityisesti ilahtunut siitä, että uudessa lakiluonnoksessa myös kansalaisten osallistumisoikeuksia vahvistetaan. Vuorovaikutteinen suunnittelu on tärkeä osa ilmastolain toteuttamista sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Pirkanmaan liitto antoi lausuntonsa ympäristöministeriölle uudesta ilmastolain luonnoksesta. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 13.9.

Ilmastotyötä ohjataan strategisesti maakunnan liiton kautta monella eri alueella. Maakunnille ilmastotyö on kiinteä osa maakunnan kehittämistyötä ja alueiden rooli ja merkitys ilmastotyön edistäjänä on viime vuosina kasvanut. Maakuntakaavassa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ilmasto- ja vähähiilisyystekijät ovat keskeinen osa suunnittelua, jolla turvataan järjestelmätason ratkaisuja niin hillinnän kuin sopeutumisen osalta.

Laki alueiden kehittämisestä määrittää maakunnan liiton tehtäväksi luonnonvarojen kestävää käyttöä, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä laadukkaan elinympäristön tilaa koskevan suunnittelun yhteistyön edistämisen.

Ilmastonmuutokseen vastaaminen on keskeinen osa maakuntaohjelmaa, maakuntakaavaa, liikennejärjestelmätyötä ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Jälkimmäinen tarkoittaa EU:n edellyttämää alueellisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan strategiaa, jolla suunnataan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusta.

Kaikki nämä yhdessä muodostavat olemassa olevaan suunnittelujärjestelmään pohjautuvan maakunnallisen ilmastotyön kehikon. Maakunnilla on muitakin merkittäviä keinoja ilmastotyön edistämiseen, kuten alueelliset hiilineutraaliustiekartat, energiastrategiat ja erilaiset toimenpideohjelmat kuten sähköautojen latausverkoston alueelliset kehittämissuunnitelmat.

Pirkanmaan liitto korostaa, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta keskeiset kokonaisuudet tulee ratkoa pitkäjänteisesti hallinnollisista rajoista riippumatta. Tämä systeeminen lähestymistapa on mahdollista vain riittävän laajojen suunnittelukokonaisuuksien avulla. Siksi maakuntakaava on keskeinen työkalu maankäytön pitkän aikavälin ratkaisujen selkärankana.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit