Hyppää sisältöön

Maakunnallisen bio- ja kiertotalouden innovaatio- ja osaamiskeskittymän konseptointi

Toteuttaja: Verte Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 193 209 €, toteuttajan oma kuntarahoitus 48 303 €
Toteutusaika: 1.8.2021—30.11.2022

Hankkeen tavoitteet:

 • Luoda maakunnallinen toimintakonsepti ja toiminta/osaamis-alusta innovaatioiden liikeideoiden ja olemassa olevien bio- ja kiertotalouden yritystoiminnan kehittämiseen ja edistämiseen
 • Edistää alan innovaatioiden ja liikeideoiden kehittämistä ja niiden kaupallistamisen nopeuttamista
 • Integroida alustaan tutkimustoiminta, tutkimuksellinen testaustoiminta ja koulutus innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • Tarjota alustat uusien innovaatioiden testaamiselle oikeassa ympäristössä
 • Houkutella kansainvälistä osaamista bio- ja kiertotalouden saralta Pirkanmaalle ja Suomeen ja luoda uusia työpaikkoja bio- ja kiertotalouden alalle
 • Lisätä yksityisten ja julkisen sektorin välisiä innovaatioita ja osaamista sekä kehittää uusia toimintamalleja koko maakunnan alalle
 • Profiloida Pirkanmaa bio- ja kiertotalouden monitoimijana ja verkostomaisena edelläkävijänä ja vahvistaa maakunnan kansainvälistä kilpailukykyä
 • Luoda osaamis- ja innovaatiotoiminnan kautta työvälineitä ja konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kiertotalouden edistämiseen
 • Luoda uusia työpaikkoja ja uusia teollisen mittakaavan investointeja maakuntaan ja olemassa oleville bio- ja kiertotalouden alustoille

Keskeiset toimenpiteet hankkeessa:

 • Tilannekuvan määritys:
  Täsmennetään tavoitetta innovaatio- ja osaamisalustan toiminallisuuden osalta. Luodaan tilannekuva bio- ja kiertotalouden innovaatio- ja osaamisalustan toimivuuden määrittämiseksi. Tuotoksena on kirjallinen materiaali, joka toimii mahdollisesti muihin maakuntiin monistettavana mallina.
 • Bio- ja kiertotalouden innovaatio- ja osaamisalustan mallin määrittely:
  Tarkastellaan ekosysteemin tarpeita alueellisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tunnistetaan parhaita käytäntöjä ja luodaan maakunnallisena yhteistyönä toimintamalli innovaatioekosysteemiksi, jolla skaalataan samalla kuntien omaa kehitystoimintaa ja yritysten kiertotalousliiketoimintaa. Tuotoksena on synteesi Pirkanmaan innovaatio- ja osaamisalustan ekosysteemin tahtotilasta ja tunnistetut toimenpiteet sekä konkreettiset toimintamallikuvaukset, joiden toteuttamiseen (maakunnalliset ja kansalliset) toimijat sitoutuvat. Digitaalisessa alustassa on kyse avoimen rajapinnan alustamallista joka mahdollistaa toiminnan kahdenvälisestä datan jakamisen mallista monen organisaation (esim. kunnat, yritykset, kiertotalouskeskukset) dataverkoston malliin.
 • Toimintamallin validointi, iteratiivinen kehittäminen ja skaalattavuus:
  Toimenpiteessä mm. kehitetään osallistavaa ja iteratiivista toimintamallia, määritellään toimenpiteitä ja mittareita, toimenpiteiden läpivientiä ja dokumentointia sekä priorisoidaan lista toimenpiteistä oppien perusteella. Lisäksi arvioidaan toimenpiteiden skaalaamista sekä luodaan strategia validoidun kokonaisratkaisun käynnistämistä, vakiinnuttamista varten. Toimenpiteen tuotoksena on kirjallinen toimintamallin- ja ratkaisukonseptin validointi sekä näistä johdettu priorisoitu esitys toimenpiteistä.
 • Toimenpidesuunnitelma ja priorisoidut valinnat:
  Vaikutuksiltaan merkittävimpien toimenpiteiden tarkennetut kuvaukset, aikataulu ja budjettiraami. Tunnistetaan mahdollistaja suunnitelman toteuttamiselle ja alustaksi. Alustan tulee olla julkisen organisaation mahdollistama palvelualusta, ei liiketoimintapohjainen. Tuotoksena on esitys päätöksentekoa varten.