Hyppää sisältöön

Luovan alan ekosysteemin kehitys

Toteuttaja: Tampereen kaupunki
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus: 204 327 €, toteuttajan oma kuntarahoitus 51 081 €
Toteutusaika: 1.11.2021—30.4.2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen keskeinen tavoite on tuottaa ekosysteemin kuvaus, joka toimii luovien alojen kehittämisen työkaluna. Ekosysteemikuvaus osoittaa yhtäältä kasvun pullonkauloja, toisaalta kertoo alueista, joissa on kasvunpaikkoja ja aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ekosysteemikuvaus mahdollistaa strategisten painopisteiden tunnistamisen ja luovaa alaa koskevien toimenpiteiden kohdistamisen oikein. Ekosysteemikuvauksen tavoite on tunnistaa ja ryhmitellä luovan alan toimijat, edelleen tavoitteena on kuvata ekosysteemissä olevia toiminnallisia ja kaupallisia verkostoja ja tunnistaa niiden kautta muodostuvia ryhmiä. Ekosysteemikuvauksen laadullisia kriteereitä ovat kattavuus ja se millä indikaattoreilla ekosysteemin tuottavuutta ja vaikuttavuutta tarkastellaan.

Mittaamiseen liittyvää tietoa luovan alan tunnusluvuista ylipäätään on niukasti tarjolla. Hankkeen tavoite on tunnistaa kehityskohteita mittareille ja selvittää millaisia indikaattoreita on mahdollista kehittää mittaamaan mm. seuraavia asioita:

  • Aluetalous: muitakin kuin numeraalisia; työllisyys, liikevaihto jne.
  • Imagohyödyt: Näkyvyyden laadullinen arviointi, esimerkiksi kv-suurtapahtuman some-päivitykset
  • Yhteisölliset vaikutukset: Ilmiöitämisen mittaaminen, vapaaehtoistyö, hyvinvointi, suosittelut (kuluttajan käyttäytymisen mittaaminen antaa välittömän palautteen; kuluttajista tulee tuottaja ja vaikuttaja mahdollisesti koko ekosysteemitasolle).

Indikaattorit voivat olla totutusta poikkeavia, oleellista on saada relevantein tieto koottua luovan alan toiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa aloitetaan kehitysprosessi, jonka myötä luodaan parhaat luovan toimialan kokonaisuutta kuvaavat indikaattorit. Tavoitteena on yhteisesti sovittavat indikaattorit kuvaamaan kehitystä eri näkökulmista (liiketalous, vaikuttavuus, hyvinvointi jne.) Toteutuessaan mittaristo olisi kansallisestikin merkittävä uudistus luovan toimialan kehittämiseen.

Ekosysteemihankeen kaksi muuta tavoitetta on valmistella kehitysprosessit osaamisen kasvulle ja turvaamiselle sekä edelleen kehittää ekosysteemin kuvausta ja sen hyödyntämistä strategisen päätöksenteon työkaluna.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy Pirkanmaan luovan toimialan ekosysteemin kuvaus. Sen perusteella hankkeessa määritellään jatkon kehitysprosessit ja valmistellaan niiden käynnistystoimenpiteet. Ekosysteemin kuvaus on dynaaminen kuvia ja tekstiä sisältävä verkkojulkaisu, jota päivitetään jatkuvasti. Jatkotoimenpiteistä luodaan tiekartta, jossa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Ekosysteemikuvauksen myötä luovalla toimialalle syntyy uusia prosesseja ja toimintatapoja. Siilojen madaltuminen toimijaryhmien välillä, uusien verkostojen syntyminen, uusien sisältöjen ja palveluiden tuottaminen ja yhteisten tavoitteiden jakaminen on seurausta ekosysteemin kehitystyöstä. Jotta ekosysteemin kuvaus vastaa mahdollisimman tarkoin todellisuutta, on sen luomisessa huomioitava ja tunnistettava arvoketjussa lukuisten yksittäisten toimijoiden, kuten ammatinharjoittajien, yhtiöiden, yhdistysten, oppilaitosten jne.  asema, koko ja painoarvo eri mittareilla tarkasteltuna. Tämän verkostojen tunnistaminen ja toimijoiden itsensä osallistuminen ekosysteemin kuvaukseen on osa hankkeen myötä syntyvää luovan toimialan kehitystä; hanke tarjoaa työkalun sekä päätöksentekoon, että liiketoiminnan kehittämiseen.

Hankkeen tuotos auttaa Tampereen kaupungin ja Business Tampereen välistä yhteistyötä kohdistamalla toimia luovan talouden oikeisiin toimenpiteisiin. Ekosysteemikuvausta ja syntynyttä verkostoa käytetään konkreettisesti hyödyksi, kun tehdään valintoja liiketoimintakehityksen panostuksista osana vuosittaisia palvelusopimusneuvotteluita. Osana Tampereen kaupungin uutta strategiakautta on kaupungilla alkamassa elämystalouden kehitysohjelma, jossa eri työpakettien kautta viedään kulttuuri- ja elinkeinopoliittisia toimenpiteitä strategisemmin yhteen ja vauhditetaan erityisesti tapahtuma-alan, matkailun ja AV-alan liiketoimintakehitystä. Tämän ekosysteemin tuottama kokonaisuus integroituu vahvasti osaksi tätä kehitysohjelmaa.

Tärkeä kokonaisuus on myös ekosysteemikuvan hyödyntäminen juuri osaamisen ennakoinnissa, alan koulutuksen turvaamisessa ja osaamisen kasvattamisessa. Hankkeen tulokset auttavat koulutusyhteistyön syventämisessä, kun ymmärrys yhteisen tiedon ja kokonaiskuvan pohjalta kasvaa. Alueen luovan alan koulutustarjonnan osalta puuttuu näkemys tulevaisuuden vaikuttavimmista koulutuspoluista uuden liiketoimintakehityksen ja osaajatarjonnan turvaamiseksi. Tulokset tukevat osaamisen ennakointia, koulutusyhteistyötä (erityisesti toinen ja kolmas aste) sekä näin ollen myös alueen koulutuspoliittista edunvalvontaa myös erityisesti OKM:n ja TEM:n suuntaan.

Hanke antaa konkreettisen työkalun seurata luovien alojen kokonaisuutta ja tuoda se kehitettävän mittariston avulla näkyväksi osaksi päätöksentekoa, osana alueen elinkeinopolitiikan tilannekuvaa.

Keskeiset toimenpiteet hankkeessa:

Ekosysteemin tilannekuvan rakentaminen
Kootaan yhteen luovan ekosysteemin perustiedot sekä tunnistetaan keskeiset toimijaryhmät (julkiset ja yksityiset toimijat sekä kolmas sektori). Tilannekuvan rakentamiseen osallistuu aktiivisesti vähintään 20 yritystä, joita osallistetaan käytännön selvitystyöhön ja kehitysprosessien toimeenpanoon. Myös alueen oppilaitosverkosto integroituu tähän mukaan. Tärkeimpien toimijoiden kanssa yhteistyö jatkuu koko hankkeen ajan.

Kuvataan luovan talouden toimintaympäristön perusteet, keskeiset muutosvoimat ja niiden vaikutus ekosysteemiin.
Näitä ovat mm. aineeton arvonluonti, IP, arvoketjut ja -verkot, liiketoiminta- ja ansaintamallit, kilpailun muutosvoimat kuten digitaalisuus, kulutuksen muutos, globalisoituminen ja kestävyys.

Tunnistetaan ja kuvataan kaupalliset rajapinnat
Sisältöjen ja palveluiden tuottaminen ja myyminen, keskeiset arvoketjujen toimijat sekä kasvunpaikat, esim. tapahtumateollisuus, virtualisointi ja matkailun uudet palvelut. Hanke fasilitoi tarkoitushakuisia kohtaamisia kasvu- ja kehityshaluisten toimijoiden kesken. Tavoite on hankkeen myötä käynnistää vähintään kolme uutta kehitysprojektia esimerkiksi Tampere talo, Uros Live Areena ja Tekninen yliopisto  virtuaalilaboratorio selvittää mahdollisuuden hyödyntää samoja datalähteitä monimediallisissa tuotannoissa, kuten musiikissa ja urheilussa.  Jos aloite osoittautuu elinkelpoiseksi, hanke voidaan vielä edelleen rahoitettavaksi esim. Business Finlandiin tai Finnveraan.

Piirretään Pirkanmaan luovan toimialan ekosysteemi
Ekosysteemin vaikutus alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti, Pirkanmaan luovan alan vahvuudet kootaan yhteen. Tunnistetaan pullonkaulat, kuten esimerkiksi osaamisvajeet (laadulliset ja määrälliset). Osaamisvajeisiin vastaaminen edellyttää uusia yhteistyön tapoja koko koulutussektorilla: ekosysteemiajattelun kautta voidaan arvioida  tulevaisuuden osaamistarpeet riittävän ajoissa ja reagoida niihin.

Ekosysteemin vaikuttavuus
Kuvataan nykyisin käytetyt indikaattorit, joilla mitataan mm. arvoa (tekijänoikeutta, liikevaihtoa) ja työllistävyyttä. Tunnistetaan nykyisten indikaattoreiden kehityskohteet, esim. sosiaalisen merkityksen mittaaminen ja loppukäyttäjän osallisuus ekosysteemissä. Luodaan pohja uudenlaisten mittareiden kehittämisprosessille, joka perustuu moniulotteiseen vaikuttavuusarvioon.

Jatkon kehitysprosessit
Valmistellaan ja dokumentoidaan ekosysteemin kehittämisen jatkoprosessit, jotka ovat: 1) Strateginen päätöksenteko 2) Osaamisen ja ennakoinnin yhteistyömalli ja 3) Mittariston kehittäminen. Lisäksi määritellään kehitysprosessien resursointi ja jatkon vastuutahot.

Työ jakaantuu siten, että hankekauden alkupuolisko kerätään ekosysteemin dataa ja samalla varmistetaan, että kaikki sektorin toimijat ja toiminnot on huomioitu. Hankekauden loppupuolella analysoidaan ekosysteemin vahvuudet ja heikkoudet sekä luodaan pohja uuden vaikuttavuutta mittaavan mittariston kehittämiseen. Hankkeesta tiedotetaan laajasti koko hankekauden ajan ja ekosysteemin toimijoita sitoutetaan eri tavoin kehitystyöhön alusta alkaen.