Hyppää sisältöön

Kiertotalous tarjoaa Pirkanmaalle mahdollisuuden tarttua ilmastonmuutoksen haasteisiin

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Ympäristö ja ilmasto

Se on keino vähentää luonnonvarojen käyttöä ja samanaikaisesti tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuden tarttua ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden hupenemisen ja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteisiin yhtäaikaisesti. Se on keino vähentää luonnonvarojen käyttöä ja samanaikaisesti tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Lisäksi kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä.

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa valtioneuvoston periaatepäätöksestä Kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi.

Kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimia ja muutosta kaikilla sektoreilla, yrityksissä ja kunnissa sekä valtionhallinnossa. Ohjelman visiona on, että Suomessa vuonna 2035 hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme perusta. Vision toteutuminen edellyttää luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä.

Maakuntahallitus totesi, että kiertotalouden strateginen ohjelma on tarpeellinen ja tervetullut. Se voi parhaimmillaan toimia muiden ohjelmien suunnannäyttäjänä ja terävöittäjänä. Kiertotalous on myös yksi Pirkanmaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen kärjistä. Pirkanmaan bio- ja kiertotalouden kehittämiskokonaisuus alustoineen, yrityksineen ja oppilaitoksineen on tunnistettu tärkeäksi kansainvälisesti kilpailukykyiseksi innovaatiokeskittymäksi.

Maakuntahallitus nosti esiin tarpeen vielä pohtia kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen raaka-aineiden kulutuksen tason pitämistä vuoden 2015 tasolla. Monilla tuotannon aloilla tämä on perusteltua, mutta on tärkeää tunnistaa mahdollisuudet esimerkiksi maatalousperäisen biokaasutuotannon kehittymiseen osana kestävää energiatuotantoa. Lisääntyvän biomassoihin perustuvan tuotantotalouden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää sekä kotimaisessa kulutuksessa että vientituotteiden osalta markkinoimalla tuotteisiin liittyvää kiertotalousosaamista.

Maakuntien liitoilla on tärkeä rooli seudullisesti merkittävien kiertotalousalueiden maankäytön sekä kiertotalouteen liittyvän infran suunnittelussa. Kaavoitukseen ja maankäytön yhteensovittamiseen liittyvän työn lisäksi maakuntien liitot toimivat jo tällä hetkellä yhteistyö- ja asiantuntijatahoina kiertotalousekosysteemien kehittämisessä. Luonnoksessa nostetaan selkeästi esiin ekosysteemien merkitys kiertotalouden ratkaisuissa. Kyse on haasteista, jotka voidaan ratkaista vain yhdessä, dynaamisesti ja samanaikaisesti toimimalla, organisaatioiden ja alueiden yhteistyöllä. Julkisen sektorin rooli pitkäjänteisenä rahoittajana, kestävyysmurroksen fasilitaattorina ja kärsivällisenä edellytysten luojana on keskeinen.

Visiossa todetaan, että kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, älykkään sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla. Pirkanmaan liitto painottaa kuntien ja maakunnan merkitystä kehitettäessä kiertotalouden innovaatiotoimintaa vision suuntaan. Päämääränä on luoda vahva pohja liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen kehittymiselle mm. yritysten innovaatiopotentiaalia edistämällä ja uuden yritystoiminnan syntymistä tukemalla. Kiertotalouden kiihdyttämötoiminta on yksi keskeinen osa-alue ja kokeilujen mahdollistaja kiertotalouteen liittyvän yrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan muodostumisessa. Samalla se tukee olemassa olevia yrityksiä niiden kasvussa, innovaatioiden kaupallistamisessa sekä kestävän liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisessä.

Kiertotaloudessa on merkittävä innovaatio- ja investointipotentiaali teolliseen tuotantoon ja uusiin teknologioihin. Kun siirrymme hiilineutraaliin yhteiskuntaa, tulee teknisen lähestymistavan lisäksi huomioida ihmislähtöisyys. Liiketoiminnassa ja alueiden hyvinvoinnissa sosiaaliset innovaatiot ovat jatkossa entistä merkityksellisempiä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen pitkäjänteisyys ja sen entistä rohkeampi suuntaaminen yhteiskunnan eri toimintoihin mahdollistaa kiertotaloudessa sosiaalisten innovaatioiden syntymistä enenevässä määrin.

Lisätietoja:

Kuva: Rodeo

Kaikki artikkelit