Hyppää sisältöön

Kaavoituksella on tärkeä rooli, kun luonnonarvoja vaalitaan

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Luonnonsuojelulakiin tulisi kirjata kuntien ja maakunnan liiton osallistuminen luonnon monimuotoisuuden alueellisen toimeenpanosuunnitelman laadintaan.

Pirkanmaan liitto pitää tärkeänä, että luonnonsuojelulaki on ajantasainen ja vastaa toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Voimassa olevasta luonnonsuojelulaista on laadittu toimivuusarviointi vuonna 2010 ja sen päivitys vuonna 2020.

Arvioinnin johtopäätöksissä on todettu muun muassa, että kansallisessa lainsäädännössä ja erityisesti maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa tulisi paremmin huomioida luonnonalueiden kytkeytyneisyys, luonnon monimuotoisuuden säilyminen laajalla maisematasolla myös suojelualueiden ulkopuolella sekä ekosysteemipalvelujen ylläpito. Keskeinen johtopäätös oli, että luonnonsuojelulainsäädännön ohella tarvitaan myös muiden sektorien keinoja, kuten kaavoituksen vahvistamista.

Lakitekstissä on pyrittävä selkeyteen ja yksiselitteisyyteen, jotta soveltaminen ei jää tarpeettomasti yksittäisten tulkintojen varaan.

Uusimmassa arvioinnissa todetaan, että ekologisten prosessien toimivuutta voidaan edistää suojelualueiden ja niiden ulkopuolisen ympäristön muodostaman kokonaisuuden suunnittelun avulla, esimerkiksi alueellisissa biodiversiteettiohjelmissa ja maakunnallisessa suunnittelussa.

Pirkanmaan liitto pitää tärkeänä, että nämä näkökohdat otetaan huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa, jota valmistellaan ympäristöministeriön johdolla. Hallituksen esityksen perusteluteksteissä todetaan, että suojelualueilla ja niiden asianmukaisella hoidolla voidaan turvata monimuotoisimpia osia Suomen luonnosta, mutta ilman luonnon monimuotoisuuden kattavaa huomiointia muun alueidenkäytön ja luonnonvarojen hyödyntämisen yhteydessä tulee lajiston köyhtyminen jatkumaan.

Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella luonnon monimuotoisuuden edistäminen tulisi nähdä kaavoituksessakin läpileikkaavana teemana. Pirkanmaan liiton mielestä maakuntakaavoituksella on tässä tärkeä rooli.

Oikeusvaikutteisella maakuntakaavalla voidaan saattaa käytäntöön alueellisissa luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmissa esitettyjä toimia mm. valtakunnallisesti merkittävien ja alueellisesti tärkeiden luonnonarvojen turvaamiseksi. Tämän ohella maakuntakaava on oikea väline luonnon monimuotoisuuden säilymisen tarkastelemiseen laajempina kokonaisuuksina suojelualueiden ulkopuolella sekä ekosysteemipalvelujen ylläpitämiseen.

Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen korostaa valtion hallinnon ohella kuntien ja maakunnan liiton merkittävää roolia uuden luonnonsuojelulain tavoitteiden toteutuksessa. Tästä syystä lausunnossa esitetään, että lakiin (14 §) kirjattaisiin kuntien ja maakunnan liiton osallistumisesta luonnon monimuotoisuuden alueellisen toimeenpanosuunnitelman laadintaan. Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta olisi tullut toimittaa lausuttavaksi kuntiin ja maakunnan liittoihin, siitäkin huolimatta, että lausuntopalvelun kautta lausunnon antaminen on kaikille mahdollista.

Pirkanmaan liitto antoi lausuntonsa ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 16.8.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit