Hyppää sisältöön

Järjestelyratapiha Lempäälässä nostaisi koko Pirkanmaan logistista asemaa

| Hankkeet ja selvitykset, Maankäyttö ja luonnonvarat

Tampereen järjestelyratapihan siirron vaikutukset tieliikenteeseen selvitettiin.

Pirkanmaan maakuntakaavassa esitetty Tampereen järjestelyratapihan siirto Lempäälään tulee olemaan merkittävä muutos ratainfrastruktuuriin. Se avaa mahdollisuuden hyödyntää suuremmin Tampereen seudun ja Pirkanmaan logistista sijaintia.

Pirkanmaan liiton tilaamassa selvityksessä on arvioitu, millaisia vaikutuksia järjestelyratapihan siirrolla on tieliikenteeseen, erityisesti raskaan liikenteen määriin, järjestelyratapihaa ympäröivällä alueella. Selvityksen tekijä on WSP Finland Oy.

Selvityksen avulla voidaan vaikuttaa tie- ja katuverkon suunnitteluun ja turvata järjestelyratapihan alueen liikenteen toimivuus ja hyvä saavutettavuus pitkällä aikavälillä.

Selvitystä esiteltiin maakuntahallitukselle 17.5. Maakuntahallitus kävi myös keskustelua asiasta.

Moderni eri kuljetusmuotojen solmupiste

Nykyinen Tampereen järjestelyratapiha sijaitsee ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, mikä aiheuttaa haasteita sekä ympäröivän maankäytön että myös järjestelyratapihan toiminnan laajentamiseen.

Vähähiilisen ja tehokkaan logistiikan tavoitteena on siirtää tavarakuljetuksia kumipyöriltä rataverkolle. Tämä edellyttää järjestelyratapihojen kehittämistä ja toiminnan laajentamista. Uusi Lempäälän järjestelyratapiha olisi moderni eri kuljetusmuotojen solmupiste.

Siirto voi edistää logistiikan uusia toimintamalleja ja luoda edellytykset Suomen laadukkaimpien logististen palvelujen alueelle. On kuitenkin varmistettava, että Lempäälän järjestelyratapihan yhteyteen tulevat logistiset toiminnot ovat hyvin saavutettavissa. Tämä edellyttää raideliikenteen lisäksi myös tieyhteyksien kehittämistä.

Aiemmissa selvityksissä on pohdittu järjestelyratapihan siirron vaikutuksia rataverkolle. Käsitys mittavan logistisen solmupisteen vaikutuksista tieliikenteeseen on jäänyt toistaiseksi arvioimatta. Logistiikkakeskittymä tuottaa myös raskaita tieliikenteen kuljetuksia, joihin on syytä varautua ympäröivän tie- ja katuverkon osalta ajoissa. Toimivat tieliikenteen yhteydet ovat myös edellytys logistiikka-alueen ja multimodaalisen solmupisteen syntymiselle.

Järjestelyratapihan alueen logistisille toiminnoille muodostettiin kolme erilaista tulevaisuuskuvaa. Ensimmäisessä järjestelyratapiha on nykyisellä paikallaan, toisessa niin sanottu sisämaan satama on toiminnassa ja kolmannessa järjestelyratapiha on siirretty Lempäälään.

Laajin skenaario lisää raskasta liikennettä teille

Järjestelyratapihan alueen logistisille toiminnoille muodostettiin kolme erilaista tulevaisuuskuvaa.

Lähtökohtana oli nykymallisen ratapihan alueen liikennetuotos. Seuraavissa vaihtoehdoissa ratapihan alueen logististen toimintojen intensiteettiä on kasvatettu. Tämä johtaa suurempiin liikennemääriin ja lähialueen liikenneverkon kuormituksen kasvuun.

Eri vaihtoehdoille on arvioitu tuotoslähtöisesti raskaan liikenteen volyymien suuruusluokkia sekä pohdittu niiden kuormitusta alueen liikenneverkkoon.

Nykyisellä Viinikan järjestelyratapihalla ei ole kappaletavaran terminaalitoimintaa, minkä vuoksi raskaan liikenteen kuljetuksia ei käytännössä ole.

Jos laajin skenaario toteutuu, uuden järjestelyratapihan ympärille on kehittynyt logistinen solmupiste. Se toimii sekä sisämaan satamana että teollisen toiminnan alueena. Tällöin alueelle liikkuisi noin 420 rekkaa vuorokaudessa. Tämä on huomattava määrä raskasta liikennettä.

Selvityksen ovat laatineet WSP:n Business & Logistics –yksiköstä professori Jorma Mäntynen, tekniikan tohtori Jarkko Rantala sekä diplomi-insinööri Riku Huhta.

Lempäälän järjestelyratapiha osana Pirkanmaan logistiikan tulevaisuuskuvia -Raskaan liikenteen volyymiarviot 2021: Selvityksen loppuraportti on ladattavissa Pirkanmaan liiton sivuilta tämän linkin takaa.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

WSP:n Business & Logistics –yksikkö, yksikön päällikkö Jarkko Rantala, p. 40 487 0716

Kuvat: WSP Finland Oy

Kaikki artikkelit