Hyppää sisältöön

Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimahanke on hyvä lisä maakunnan tuulivoimapotentiaalin hyödyntämiseksi

| Hankkeet ja selvitykset, Maankäyttö ja luonnonvarat, Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaan liitto haluaa tuoda esiin keskeisenä lähtötietona alkuvuodesta valmistuneen ”Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit” -selvityksen.

Pirkanmaan liitto toteaa, että on hyvä, että maakuntakaavassa tunnistettuja tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita otetaan hankekehittämisen piiriin. Pirkanmaan tuulienergiapotentiaalin hyödyntäminen on vielä hyvin vähäistä verrattuna etenkin muihin läntisen sisämaan alueisiin.

Pirkanmaan liitto pitää Ikaalisten Tevaniemen tuulivoima -hankkeen YVA-ohjelmaa asianmukaisesti laadittuna ja pyytää jatkovalmistelussa ottamaan huomioon täydennykset. Maakuntahallitus esitti lausuntonsa YVA-ohjelmasta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Pirkanmaan liitto pyytää selkeyttämään maakuntakaavassa osoitettujen arvoalueiden (maisema-alueet, kulttuuriympäristöt, suojelualueet, geologiset muodostumat) etäisyyksiä. On tarkoituksenmukaisempaa kuvata tilannetta suunnitellun hankealueen rajauksen tai voimalapaikkojen ja maakuntakaavassa osoitettujen arvoalueiden välillä, jolloin nykyisten suunnittelukriteerien täyttymistä ja vaikutuksia arvoalueisiin on helpompi arvioida.

Ohjelmassa on tuotu kattavasti esille keinot maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arvioimiseksi. Esimerkiksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on lähtötiedoksi mainittu Pirkanmaan maakuntakaava, mikä tulisi taustaselvityksineen olla lähtötietona tarkasteltaessa myös maisema- ja muita vaikutuksia silloin, kun maakuntakaavassa osoitetaan teemaan liittyvää informaatiota.

Pirkanmaan liitto pyytää täydentämään, että lähimmät luonnonsuojelualueet ovat voimaloista noin kahden kilometrin päässä koilliseen sijoittuva Teerineva ja kaakossa sijaitseva Lannetan metsä. Näiden Metsähallituksen hallinnoimien suojelualueiden lisäksi hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Metsähallituksen hallinnoimia monikäyttömetsiä.

Olisi myös tarpeen tunnistaa ja selvittää kattavasti hankkeen vaikutuksia virkistys- ja retkeilyreitistöön ja sieltä käsin koettuun maisemakuvaan.

Erityisesti metsäisille alueille sijoittuvassa toiminnan suunnittelussa olisi hyvä ottaa huomioon myös kuivuus- ja kuumuusjaksojen myötä lisääntyvä metsäpalojen riski ja keinot, joilla näihin voidaan varautua.

Hankkeilla voi olla yhteisvaikutuksia erityisesti linnuston päämuuttoreitteihin sekä sähkönsiirtokapasiteettiin. On havaittu, että muuttoreitit voivat muuttua tuulipuistojen seurauksena.

Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon ja täydentää seuraavien maakuntakaavamerkintöjen osalta: maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, melontareitti, maakunnallisesti arvokas harjualue (ge1) ja merkittävästi parannettava valtatie.

Pirkanmaan liitto haluaa tuoda esiin keskeisenä lähtötietona alkuvuodesta valmistuneen ”Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit” -selvityksen. Selvityksen sisältö on saatavissa suurelta osin paikkatietoaineistona Pirkanmaan aluetietopalvelusta. Myös tässä selvityksessä on tunnistettu YVA-ohjelmassa mainitut pienvedet, minkä lisäksi hankealueella on havaintoja linnuston vastuulajeista.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit