Hyppää sisältöön

Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan päivitys on julkaistu

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Pirkanmaalla täytyy ryhtyä entistä vaikuttavampiin ilmastotoimiin, jotta vuodelle 2030 asetettu maakunnallinen hiilineutraaliustavoite voi toteutua.

Pirkanmaan päästöt ovat vähentyneet tasaisesti vuosien 2007–2022 aikana, mutta tahti on tavoitteeseen nähden liian hidas. Päästövähennysurakkaa on tuleville kahdeksalle vuodelle vielä 43,8 % jäljellä.

Päivitetty maakunnallinen hiilineutraaliustiekartta kokoaa ajantasaisen katsauksen ilmastotavoitteiden edistymisestä Pirkanmaalla vuosina 2020–2023. Tiekartassa keskitytään jo aiemmin tunnistettuihin päästövähennysteemoihin, jotka ovat: 1) liikenne ja liikkuminen, 2) energiantuotanto ja energiatehokkuus, 3) yhdyskuntarakenne ja rakentaminen, 4) elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut, 5) maa- ja metsätalous ja 6) hiilinielut ja kompensaatio. Energiantuotanto ja energiatehokkuusteemassa päästövähennystoimien toteuttaminen on edennyt kaikkein pisimmälle, kun taas Hiilinielut ja kompensaatio -teemassa toimenpiteiden toteutus on vasta alkamassa.

Jotta hiilineutraaliustavoitteet voidaan saavuttaa, tarvitaan eniten toimia liikenteen kokonaispäästöjen vähentämiseksi. Se on Pirkanmaan merkittävin yksittäinen päästölähde ja liikenteen päästöt ovat vähentyneet verrattain hitaasti (25,92 % 15 vuoden aikana). Lämmitys on Pirkanmaan toiseksi suurin päästölähde. Lämmityksen kokonaispäästöt ovat kuitenkin vähentyneet hyvää tahtia: 43,58 % 15 vuoden aikana. Liikenteen ohella eniten haasteita aiheuttaa maatalous, joka on maakunnan kolmanneksi suurin päästölähde. Maatalouden päästöt ovat vähentyneet 15 vuoden aikana 5,97 %.

Pirkanmaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamismahdollisuuksia tarkasteltiin kahdessa selvityksessä: Pirkanmaan ELY-keskuksen laatimassa päästövähennyspolussa ja Pirkanmaan hiilinielujen ja -varastojen nykytila ja skenaariot (FCG, 2024) -raportissa.

ELY-keskuksen laatiman päästövähennyspolun päivitettyjen laskelmien perusteella Pirkanmaalle on jäämässä aiempaa arviota huomattavasti suurempi päästökuilu. Edelliseen tulokseen verrattuna havaittiin, että päästövähennystoimet ovat toteutuneet hitaasti tai eivät lainkaan. Maakunnan hiilinielujen nykytila ja skenaariot -selvityksen mukaan Pirkanmaan metsät ovat vuonna 2022 olleet hiilinielujen sijaan päästölähteitä. Skenaarioiden perusteella maakunnallinen hiilinielutilanne ei ole suurten hakkuumäärien takia vahvistumassa vuoteen 2050 mennessä, jos metsänhoitotoimenpiteitä ei lisätä voimakkaasti ja hakkuumääriä puolestaan vähennetä nykyisestä tasosta. Hiilinielujen osalta tilanne onkin erittäin huolestuttava.

Tilanne on haastava, mutta valoa antaa kuitenkin se, että vuosien 2021–2022 Pirkanmaan päästöt vähenivät 4,9 %. Tästä tahdista on pidettävä kiinni ja hiukan vielä kirittävä, jolloin pääsisimme hyvin lähelle 80 % päästövähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastoratkaisut voivat tuoda – päästöjen vähentämisen lisäksi – uutta elinvoimaa ja hyvinvointia niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Muun muassa investointeja vihreään siirtymään ja ennen kaikkea fossiilittomaan energiajärjestelmään on viime vuosina tehty paljon ja tahti kiihtyy.

Tuleva EU-taksonomia ohjaa jatkossa investointi- ja sijoituskohteita kohti kestävämpää ja läpinäkyvämpää suuntaa. Myös kiertotalous on erinomainen esimerkki maakuntamittakaavaisesta kehittämisestä, jossa näkyy hyviä valon pilkahduksia. Heikentyneen hiilinielutilanteen vuoksi tekniset hiilinielut sekä kompensaatiomarkkinoiden kehittyminen nousevat entistä merkittävämpään rooliin tulevina vuosina.

Pirkanmaan ELY-keskuksen laatimassa päästövähennyspolussa tunnistettiin joitakin mahdollisia toimia, joilla päästökuilua voisi pienentää nykyisten toimenpiteiden lisäksi. Merkittävimpiä mahdollisuuksia liittyy varsinkin energiakysymyksiin. Lisäksi hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen ratkaisuilla sekä maatalouden päästöjen vähentämisellä muun muassa työkoneiden ja viljelytapojen muutoksilla voisi pienentää vuonna 2030 jäljelle jäävää päästökuilua.

Tiekartan painopisteinä vuosille 2024–2030 ovat Pirkanmaan ilmastokädenjälki, kiertotalous, tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ja elinvoima. Loppuvuoden aikana teetetään selvitys Pirkanmaan teknisistä hiilinieluista ja kompensaatiomarkkinoista. Lisäksi tiekartta päivitetään vuonna 2027.

Kohti hiilineutraalia Pirkanmaata 2030 – päivitetty maakunnallinen hiilineutraaliustiekartta (pdf)
Julkaisun linkit toimivat, kun lataat sen koneellesi aineistopankista. Julkaisu ei ole kaikilta osin saavutettava.

Jos tarvitse apua julkaisun suhteen, ota yhteys: liisa.hyttinen@pirkanmaa.fi

Pirkanmaan hiilinielujen ja -varastojen nykytila ja skenaariot -loppuraportti (pdf)
Ladattavissa aineistopankista.

Lisätiedot:

Pirkanmaan liitto:
Kehittämispäällikkö Liisa Hyttinen, p. 040 730 9551, liisa.hyttinen@pirkanmaa.fi
Projektisuunnittelija Oona Lintunen, p. 044 422 2025, oona.lintunen@pirkanmaa.fi

Pirkanmaan ELY-keskus:
Johtava ilmastoasiantuntija (valtakunnallinen ilmastoerikoistuminen)
Soili Ingelin, p. 050 5343 226, soili.ingelin@ely-keskus.fi

Kuva: Kichigin / Shutterstock

Kaikki artikkelit