Hyppää sisältöön

Growth from Health and Wellbeing – testaus- ja innovaatioympäristöt TKI-tukena yrityksille

Toteuttajat: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Tampereen kaupunki
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 299 984 euroa, toteuttajien omarahoitus 74 996 euroa
Toteutusaika: 1.4.2022 – 31.12.2023

Hankekuvaus:

Hankkeella vastataan hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten tarpeeseen saada TKI-tukea ja -osaamista teknologiaratkaisujen tuotekehitysprosessiin ja -testaukseen kiinteässä yhteistyössä korkeakoulujen, palveluntuottajien sekä loppukäyttäjien kanssa. Samanaikaisesti hankkeessa vastataan sote-palveluntuottajien tarpeeseen saada käyttöön käyttäjäystävällisiä etä-, digitaalisia- sekä virtuaalisia sote-palveluita yhdessä korkeakoulujen, palveluntuottajien sekä teknologiayritysten kanssa.

Hanke jakaantuu kuuteen työpakettiin, joihin sisältyvät toimenpiteet on kuvattu alla tiivistetysti.

Työpaketti 1: Yritysten tarpeet ja lähtötilanne (vetovastuu: TAU)

 • Kartoitetaan yritysten tarpeita tutkimus- ja kehitysyhteistyölle
 • Toteutetaan työpaja yhteiskehittämisen menetelmää hyödyntäen tarvekartoituksen tuloksista. Työpaja kokoaa yritykset ja palveluntuottajat yhteen kehittämään yhteistyön muotoja.
 • Järjestetään valmennuspäivä, jolla osaltaan vastataan yrityksiltä kerättyihin tietotarpeisiin

Työpaketti 2: Tuotteiden ja palveluiden monialainen yhteiskehittäminen ja testauspalvelut yrityksille (vetovastuu: TAMK)

 • Teknologioiden testausprosessin koordinointi ja toteutus vakioidussa Lab-ympäristössä esitestauksen osalta sekä autenttisissa ympäristöissä
 • Etä- ja digitaalisten palvelujen/ palvelukonseptien pilotointi ja kehittäminen yhteiskehittämällä
 • Testausprosessin läpikäyneelle teknologiaratkaisulle laaditaan kriteeristö, jonka mukaan TAMK arvioi ja ”sertifioi” testatun teknologiaratkaisun

Työpaketti 3: Tuotteiden ja palveluiden vieminen markkinoille ja kaupallistamisen tuki (vetovastuu: TAMK)

 • Työpaketissa vastataan Pirkanmaalta kartoitettujen yritysten (työpaketit 1 ja 2) palvelutarpeisiin. Työpaketin toimenpiteillä tuetaan palvelun ja/ tai tuotteen kaupallistamisprosessin eri vaiheita. Työpaketin ja kaupallistamisen valmennuksen sisällöt:
 • Modernit yritysidean kehittämissuunnitelmat (kestävyys, vastuullisuus)
 • Asiakaskeskeinen kehittäminen kohti palvelun/ tuotteen lanseerausta
 • Regulaatio-osaaminen
 • Onnistumisen edellytykset monialaisessa tiimissä (vuorovaikutus, ongelmanratkaisu)
 • Moderni myynti ja verkostoituminen (oman liikeidean pitchaus)
 • Kaupallistamistoimien arviointi: ideoiden, mahdollisuuksien ja tekojen vaikutusten arviointi sekä jatkokehittäminen

Valmennuksissa on kyse lyhytkestoisista kaikille avoimista tilaisuuksista. Työpaketti 3 voi sisältää myös yrityskohtaista valmennusta de minimis -toimenpiteenä.

Työpaketti 4: Tutkimustiedon ja tutkimusinfrojen hyödynnettävyys yrityksille (vetovastuu: TAU)

 • Monitieteisen tutkimusryhmän kokoaminen hankkeen tutkimusosapuolten ja alan yritysten ympärille
 • Resurssikatalogi terveysteknologia-aihealueella toimivista tutkimusryhmistä ja tutkijoista sekä heidän erityisosaamisalueistaan, mukaan lukien relevantit tutkimusinfrastruktuurit ja laboratoriot
 • Kaksi tapahtumaa alan yritysten ja tutkijoiden kohtauttamiseksi

Työpaketti 5: Kansainväliset ja kansalliset markkinat sekä verkostojen tuki (TAMK, TAU ja Business Tampere yhteistyö)

 • Kootaan ja tiedotetaan yrityksille toimialan keskeisistä verkostoista ja tapahtumista (yhteistyö: Business Tampere, Business Finland)
 • 2-3 työpajaa seuraavista teemoista:
  • Alueelliset ja kulttuurilliset erot
  • Kansainvälisen liiketoiminnan avaamisen kanavat
  • Nousevat kv-liiketoiminta-alueet
  • Valmennus, miten valmistautua kansainvälisille messuille
  • Horisontti Eurooppa -puiteohjelman mahdollisuudet pk-yrityksille ja muu kansainvälinen tutkimusyhteistyö
  • HIMSS, ArabHealth ynnä muut alan messut yhteistyössä Business Tampereen kanssa (tiedotetaan ja valmennetaan yrityksiä messuosallistumiseen liittyvissä asioissa)

Työpaketti 6: Hankkeen hallinnointi, viestintä sekä juurruttaminen (vetovastuu: TAMK)

 • Hankkeen hallinnolliset tehtävät
 • Hankkeen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen sekä varsinaiset viestintätoimenpiteet
 • Testaus- ja tuotekehityspalvelujen juurruttaminen innovaatioalustojen jatkuvaksi toiminnaksi (Sote Virtual Lab, Laitetori, TAU:n Labit)