Hyppää sisältöön

Alueellinen yhteistyömalli toisi säännöllisyyttä ja laajuutta ennakointityöhön

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Tulevaisuuteen valmistautuva julkinen organisaatio havaitsee muutosajureita, ennakoi systemaattisesti toimintakenttään vaikuttavia käännekohtia, selvittää uusia ympäristöjä ja muokkaa tulevaisuuden toimintasääntöjä.

Julkisen sektorin organisaatioissa tehdään hajautetusti ja satunnaisesti ennakointityötä. Alueellinen yhteistyömalli - esimerkiksi datan hankinnassa ja jalostamisessa - voisi tuoda säännöllisyyttä ja laajuutta ennakointityöhön.

Resilienssiä elinkeinoelämälle – Kohti tiedolla johtamisen ja ennakoinnin allianssimallia Pirkanmaalla -hanke (TJANSSI) selvitti alkuvuodesta niin Pirkanmaan yritysten kuin julkisen sektorin toimijoiden asenteita ja kokemuksia ennakointityöstä. Pirkanmaan yrityksille suunnattuun kyselyyn vastasi 72 yritystä, joista puolet koki, että tulevaisuustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on puutteellista.

Julkisen sektorin toimijoista puolestaan lähes puolet koki, että suurin haaste ennakoinnin kehittämisessä on, ettei siihen ole riittävää aikaa tai osaamista - tai kumpaakaan.

Ennakointia tehdään hankepohjaisesti

- Tällä hetkellä ennakointityötä tehdään enemmän hankepohjaisesti, verkostoissa tai satunnaisesti, kertoi yli puolet vastanneista. Systemaattisempi ennakointi voisi tuottaa laajempaa tulevaisuustietoa sekä lisätä toimijoiden muutosjoustavuutta entistä nopeammin kehittyvän ympäristömme muutoksissa, tiivistää TJANSSI-hankkeen projektipäällikkö Clémentine Arpiainen Pirkanmaan liitosta.

Ennakointityötä tehdään monilla erilaisilla kokoonpanoilla, eri julkisen sektorin organisaatioissa: kyselyymme vastanneissa yli puolessa organisaatioista ennakointi tapahtuu hajautetuilla malleilla - eli tietyille ryhmille keskitettyä työtä se on lähes puolessa organisaatioista.

Kyselyyn vastasi 31 julkisen sektorin toimijaa eri organisaatioista Pirkanmaalta.

- Kyselytulosten pohjalta huomasimme, että muutosten ja kehitystrendien seurantaa tehdään lähes kaikissa kyselyyn vastanneista julkisen sektorin organisaatioista, Arpiainen sanoo.

- Valppaat ja tulevaisuuteen valmistautuvat julkiset organisaatiot havaitsevat jatkuvasti muutosajureita, ennakoivat systemaattisesti toimintakenttäänsä vaikuttavia käännekohtia sekä selvittävät ja tunnustelevat uusia ympäristöjä ja pyrkivät muokkaamaan pelikenttänsä tulevaisuuden toimintasääntöjä. Toisin sanoen ne toimivat dynaamisia muutoksen ja uudistamisen moottoreina, iloitsee Arpiainen.

Ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssi kiinnostaa

Kolme neljäsosaa kyselytutkimukseen osallistujista piti ehdottoman hyvänä asiana, että Pirkanmaalle suunnitellaan ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssia ja systemaattista yhteistyöverkostoa.

- Tällainen verkosto voisi mahdollisesti toimia yhtenä työkaluna kehittää ennakointityötä systemaattisemmaksi ja monipuolisemmaksi Pirkanmaan julkisen sektorin ja mahdollisesti myös yritysten kesken, pohtii Arpiainen.

Kyselyyn osallistuneet julkisen sektorin toimijat tekevät tällä hetkellä jonkin verran yhteisiä hankintoja data-aineistoon ja datan käsittelyyn liittyen. Lähes kolmannes olisi kiinnostunut tekemään enemmän näitä tulevaisuudessa.

- Kyselystä tuli esiin vahva tahtotila rakentaa allianssimallia yhteistyössä - 90 % vastaajista halusi olla mukana rakentamassa käyttäjätarpeista käsin rakennettavaa allianssimallia. Pirkanmaalla on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri ja se näkyy tämänkin kyselyn tuloksista. Kutsun kaikki Pirkanmaan julkisen sektorin edustajat mukaan rakentamaan yhdessä toimivaa ennakointityön yhteistyömallia. Tätä tehdään konkreettisesti kesän ja syksyn työpajoissa, sanoo Arpiainen.

Tule mukaan työpajaan 8.6.

Ensimmäinen työpaja ”Tulevaisuustiedon lähteillä” järjestetään 8.6. Kutsumme teidät tunnistamaan organisaationne ja Pirkanmaan alueen kehitykselle tärkeä data ja käynnistämään konkreettisella tavalla tulevaisuusyhteistyötä.

Ilmoittaudu mukaan: tästä linkistä.

Pirkanmaalla tulevaisuus tehdään yhdessä!

Jos aihe kiinnostaa, haluat mukaan projektin julkisen sektorin työpajoihin tai muuten mukaan muotoilemaan Pirkanmaan yhteistyömallia tulevaisuustyössä, ota yhteyttä:
Clémentine Arpiainen, clementine.arpiainen@pirkanmaanliitto.fi, p. 040 363 2326.

Yritysyhteistyöhön liittyen kannattaa olla puolestaan yhteydessä:
Johanna Kirjavainen, johanna.kirjavainen@businesstampere.com, p. 050 300 1373
tai Mari Helenius, mari.helenius@tuni.fi, p. 040 646 2621.

Tiivistys kyselyn vastauksista

Julkisen sektorin ennakointityön tekemistä kartoittava kysely toteutettiin huhtikuussa 2022 osana Pirkanmaan liiton, Business Tampereen ja TAMKin yhteistä TJANSSI-hanketta. Kyselyyn vastasi 31 julkisen sektorin toimijaa eri organisaatioista Pirkanmaalta.

Hankkeen avulla pyritään rakentamaan Pirkanmaalle allianssimaista toimintatapaa ennakointityön edistämiseksi, jotta tulevaisuustietoa voitaisiin tuottaa strategisen suunnittelun ja päätöksen teon tueksi niin julkisen sektorin toimijoille kuin myös yrityksille.

  • Julkisen sektorin toimijoista 45 % kokee suurimpana haasteena ennakoinnin kehittämisessä, ettei siihen ole riittävää aikaa tai osaamista - tai kumpaakaan.
  • Tällä hetkellä ennakointityötä tehdään enemmän hankepohjaisesti, verkostoissa tai satunnaisesti, kertoo 55 prosenttia vastanneista.
  • Kyselyymme vastanneissa organisaatioissa ennakointi tapahtuu 55-prosenttisesti hajautetuilla malleilla. Tietyille ryhmille keskitettyä työtä se on 45 prosentissa organisaatioita.
  • Muutosten ja kehitystrendien seurantaa tehdään 97 %:ssa kyselyyn vastanneista julkisen sektorin organisaatioista.
  • Kyselyyn osallistujista 75 % piti ehdottoman hyvänä asiana, että Pirkanmaalle suunnitellaan ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssia ja systemaattista yhteistyöverkostoa.
  • Kyselyyn osallistuneet julkisen sektorin toimijat tekevät tällä hetkellä jonkin verran yhteisiä hankintoja data-aineistoon ja datan käsittelyyn liittyen, ja 29 % olisi kiinnostunut tekemään enemmän näitä tulevaisuudessa.
  • 90 % vastaajista halusi olla mukana rakentamassa käyttäjätarpeista käsin rakennettavaa allianssimallia.

Lisätietoa:

Kaikki artikkelit